Genesis 9

And God blessed Noah and his sons, and said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth.
Kaj Dio benis Noan kaj liajn filojn, kaj diris al ili: Fruktu kaj multiĝu, kaj plenigu la teron.
And the fear of you and the dread of you shall be upon every beast of the earth, and upon every fowl of the air, upon all that moveth upon the earth, and upon all the fishes of the sea; into your hand are they delivered.
Kaj ili timu vin kaj tremu antaŭ vi, ĉiuj bestoj de la tero kaj ĉiuj birdoj de la ĉielo, ĉio, kio moviĝas sur la tero, kaj ĉiuj fiŝoj de la maro; en viajn manojn ili estas transdonitaj.
Every moving thing that liveth shall be meat for you; even as the green herb have I given you all things.
Ĉio, kio moviĝas kaj vivas, servu al vi kiel manĝaĵo; kiel verdan herbon, Mi donis al vi ĉion.
But flesh with the life thereof, which is the blood thereof, shall ye not eat.
Nur karnon kune kun ĝia animo, la sango, ne manĝu.
And surely your blood of your lives will I require; at the hand of every beast will I require it, and at the hand of man; at the hand of every man's brother will I require the life of man.
Ankaŭ vian sangon kaj animon Mi repostulos, el la manoj de ĉiuj bestoj Mi ĝin repostulos, kaj el la manoj de homo, el la manoj de ĉiu homo pro lia frato Mi repostulos la animon de homo.
Whoso sheddeth man's blood, by man shall his blood be shed: for in the image of God made he man.
Se iu verŝos sangon de homo, lia sango ankaŭ estos verŝita de homo; ĉar laŭ la bildo de Dio estas farita la homo.
And you, be ye fruitful, and multiply; bring forth abundantly in the earth, and multiply therein.
Kaj vi fruktu kaj multiĝu, moviĝadu sur la tero kaj multiĝu sur ĝi.
And God spake unto Noah, and to his sons with him, saying,
Kaj Dio diris al Noa kaj al liaj filoj kune kun li jene:
And I, behold, I establish my covenant with you, and with your seed after you;
Jen Mi starigas Mian interligon kun vi kaj kun via idaro post vi;
And with every living creature that is with you, of the fowl, of the cattle, and of every beast of the earth with you; from all that go out of the ark, to every beast of the earth.
kaj kun ĉiu viva ekzistaĵo, kiu estas kun vi, el birdoj, el brutoj, kaj el ĉiuj bestoj de la tero kun vi, el ĉiuj, kiuj eliris el la arkeo, kun ĉiuj bestoj de la tero.
And I will establish my covenant with you; neither shall all flesh be cut off any more by the waters of a flood; neither shall there any more be a flood to destroy the earth.
Kaj Mi starigas Mian interligon kun vi, ke ne ekstermiĝos plu ĉiu karno per akvo de diluvo, kaj ne estos plu diluvo, por pereigi la teron.
And God said, This is the token of the covenant which I make between me and you and every living creature that is with you, for perpetual generations:
Kaj Dio diris: Ĉi tio estas la signo de la interligo, kiun Mi metas inter Mi kaj inter vi kaj inter ĉiu viva ekzistaĵo, kiu estas kun vi, por eternaj generacioj:
I do set my bow in the cloud, and it shall be for a token of a covenant between me and the earth.
Mian arkon Mi metas en la nubon, kaj ĝi estu signo de la interligo inter Mi kaj la tero.
And it shall come to pass, when I bring a cloud over the earth, that the bow shall be seen in the cloud:
Kaj kiam Mi venigos nubon super la teron, montriĝos la arko en la nubo;
And I will remember my covenant, which is between me and you and every living creature of all flesh; and the waters shall no more become a flood to destroy all flesh.
kaj Mi rememoros Mian interligon, kiu ekzistas inter Mi kaj vi kaj ĉiu viva ekzistaĵo el ĉiu karno, kaj la akvo ne fariĝos plu diluvo, por pereigi ĉiun karnon.
And the bow shall be in the cloud; and I will look upon it, that I may remember the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that is upon the earth.
Kaj la arko estos en la nubo; kaj Mi ĝin vidos, por memori pri la eterna interligo inter Dio kaj ĉiu viva ekzistaĵo el ĉiu karno, kiu estas sur la tero.
And God said unto Noah, This is the token of the covenant, which I have established between me and all flesh that is upon the earth.
Kaj Dio diris al Noa: Ĉi tio estas la signo de la interligo, kiun Mi starigis inter Mi kaj ĉiu karno, kiu estas sur la tero.
And the sons of Noah, that went forth of the ark, were Shem, and Ham, and Japheth: and Ham is the father of Canaan.
Kaj la filoj de Noa, kiuj eliris el la arkeo, estis: Ŝem, Ĥam, kaj Jafet; kaj Ĥam estis la patro de Kanaan.
These are the three sons of Noah: and of them was the whole earth overspread.
Tio estis la tri filoj de Noa; kaj de ili diskreskis la tuta loĝantaro de la tero.
And Noah began to be an husbandman, and he planted a vineyard:
Kaj Noa komencis terkultivan laboron kaj plantis vinberĝardenon.
And he drank of the wine, and was drunken; and he was uncovered within his tent.
Kaj li trinkis el la vino kaj ebriiĝis, kaj nudiĝis en sia tendo.
And Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father, and told his two brethren without.
Kaj Ĥam, la patro de Kanaan, vidis la nudecon de sia patro, kaj li diris tion al siaj du fratoj ekstere.
And Shem and Japheth took a garment, and laid it upon both their shoulders, and went backward, and covered the nakedness of their father; and their faces were backward, and they saw not their father's nakedness.
Kaj Ŝem kaj Jafet prenis la veston kaj metis ĝin sur siajn ŝultrojn, kaj iris dorsdirekte kaj kovris la nudecon de sia patro; kaj iliaj vizaĝoj estis turnitaj malantaŭen, kaj la nudecon de sia patro ili ne vidis.
And Noah awoke from his wine, and knew what his younger son had done unto him.
Kaj Noa vekiĝis de sia ebrieco, kaj li sciiĝis, kiel agis kun li lia pli juna filo.
And he said, Cursed be Canaan; a servant of servants shall he be unto his brethren.
Kaj li diris: Malbenita estu Kanaan; Sklavo de sklavoj li estu ĉe siaj fratoj.
And he said, Blessed be the LORD God of Shem; and Canaan shall be his servant.
Glorata estu la Eternulo, la Dio de Ŝem; Kaj Kanaan estu sklavo al ili;
God shall enlarge Japheth, and he shall dwell in the tents of Shem; and Canaan shall be his servant.
Dio disvastigu Jafeton, Kaj li loĝu en la tendoj de Ŝem, Kaj Kanaan estu sklavo al ili.
And Noah lived after the flood three hundred and fifty years.
Kaj Noa vivis post la diluvo tricent kvindek jarojn.
And all the days of Noah were nine hundred and fifty years: and he died.
Kaj la tuta vivo de Noa estis naŭcent kvindek jaroj, kaj li mortis.