I Chronicles 24

Now these are the divisions of the sons of Aaron. The sons of Aaron; Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.
La ordo de la Aaronidoj: la filoj de Aaron: Nadab, Abihu, Eleazar, kaj Itamar.
But Nadab and Abihu died before their father, and had no children: therefore Eleazar and Ithamar executed the priest's office.
Nadab kaj Abihu mortis pli frue ol ilia patro, kaj filojn ili ne havis; kaj Eleazar kaj Itamar fariĝis pastroj.
And David distributed them, both Zadok of the sons of Eleazar, and Ahimelech of the sons of Ithamar, according to their offices in their service.
La ordon aranĝis David, kaj Cadok el la idoj de Eleazar, kaj Aĥimeleĥ el la idoj de Itamar, laŭ iliaj oficoj ĉe ilia servado.
And there were more chief men found of the sons of Eleazar than of the sons of Ithamar; and thus were they divided. Among the sons of Eleazar there were sixteen chief men of the house of their fathers, and eight among the sons of Ithamar according to the house of their fathers.
Montriĝis, ke inter la idoj de Eleazar estis pli granda nombro da viroj, ol inter la idoj de Itamar. Oni dividis ilin: por la idoj de Eleazar estis dek ses ĉefoj de patrodomoj, kaj por la idoj de Itamar ok patrodomoj.
Thus were they divided by lot, one sort with another; for the governors of the sanctuary, and governors of the house of God, were of the sons of Eleazar, and of the sons of Ithamar.
Oni dividis ilin per lotado, ambaŭ partojn paralele, ĉar la estroj de la sanktejo kaj la estroj en la aferoj de Dio estis el la idoj de Eleazar kaj el la idoj de Itamar.
And Shemaiah the son of Nethaneel the scribe, one of the Levites, wrote them before the king, and the princes, and Zadok the priest, and Ahimelech the son of Abiathar, and before the chief of the fathers of the priests and Levites: one principal household being taken for Eleazar, and one taken for Ithamar.
Kaj enskribis ilin Ŝemaja, filo de Netanel, skribisto el la Levidoj, antaŭ la reĝo kaj la estroj, antaŭ la pastro Cadok, antaŭ Aĥimeleĥ, filo de Ebjatar, kaj antaŭ la ĉefoj de patrodomoj de la pastroj kaj de la Levidoj; unu loto estis por patrodomo de Eleazaridoj, kaj unu loto estis por patrodomo de Itamaridoj.
Now the first lot came forth to Jehoiarib, the second to Jedaiah,
La unua loto eliris por Jehojarib, la dua por Jedaja,
The third to Harim, the fourth to Seorim,
la tria por Ĥarim, la kvara por Seorim,
The fifth to Malchijah, the sixth to Mijamin,
la kvina por Malkija, la sesa por Mijamin,
The seventh to Hakkoz, the eighth to Abijah,
la sepa por Hakoc, la oka por Abija,
The ninth to Jeshua, the tenth to Shecaniah,
la naŭa por Jeŝua, la deka por Ŝeĥanja,
The eleventh to Eliashib, the twelfth to Jakim,
la dek-unua por Eljaŝib, la dek-dua por Jakim,
The thirteenth to Huppah, the fourteenth to Jeshebeab,
la dek-tria por Ĥupa, la dek-kvara por Jeŝebab,
The fifteenth to Bilgah, the sixteenth to Immer,
la dek-kvina por Bilga, la dek-sesa por Imer,
The seventeenth to Hezir, the eighteenth to Aphses,
la dek-sepa por Ĥezir, la dek-oka por Hapicec,
The nineteenth to Pethahiah, the twentieth to Jehezekel,
la dek-naŭa por Petaĥja, la dudeka por Jeĥezkel,
The one and twentieth to Jachin, the two and twentieth to Gamul,
la dudek-unua por Jaĥin, la dudek-dua por Gamul,
The three and twentieth to Delaiah, the four and twentieth to Maaziah.
la dudek-tria por Delaja, la dudek-kvara por Maazja.
These were the orderings of them in their service to come into the house of the LORD, according to their manner, under Aaron their father, as the LORD God of Israel had commanded him.
Tio estis ilia ordo ĉe ilia servado, por iri en la domon de la Eternulo laŭ la preskribo donita per ilia patro Aaron, kiel ordonis al li la Eternulo, Dio de Izrael.
And the rest of the sons of Levi were these: Of the sons of Amram; Shubael: of the sons of Shubael; Jehdeiah.
La ordo por la ceteraj idoj de Levi: el la idoj de Amram: Ŝubael; el la idoj de Ŝubael: Jeĥdeja;
Concerning Rehabiah: of the sons of Rehabiah, the first was Isshiah.
ĉe Reĥabja: el la idoj de Reĥabja la unua estis Jiŝija;
Of the Izharites; Shelomoth: of the sons of Shelomoth; Jahath.
ĉe la Jicharidoj: Ŝelomot; el la filoj de Ŝelomot: Jaĥat;
And the sons of Hebron; Jeriah the first, Amariah the second, Jahaziel the third, Jekameam the fourth.
la filoj de Ĥebron: Jerija, Amarja estis la dua, Jaĥaziel la tria, Jekameam la kvara;
Of the sons of Uzziel; Michah: of the sons of Michah; Shamir.
el la filoj de Uziel: Miĥa; el la filoj de Miĥa: Ŝamir;
The brother of Michah was Isshiah: of the sons of Isshiah; Zechariah.
la frato de Miĥa estis Jiŝija; el la filoj de Jiŝija: Zeĥarja;
The sons of Merari were Mahli and Mushi: the sons of Jaaziah; Beno.
el la filoj de Merari: Maĥli kaj Muŝi; el la filoj de Jaazija: Beno;
The sons of Merari by Jaaziah; Beno, and Shoham, and Zaccur, and Ibri.
el la idoj de Merari: ĉe Jaazija: Beno, Ŝoham, Zakur, kaj Ibri;
Of Mahli came Eleazar, who had no sons.
ĉe Maĥli: Eleazar; li ne havis filojn;
Concerning Kish: the son of Kish was Jerahmeel.
ĉe Kiŝ: el la filoj de Kiŝ: Jeraĥmeel;
The sons also of Mushi; Mahli, and Eder, and Jerimoth. These were the sons of the Levites after the house of their fathers.
la filoj de Muŝi: Maĥli, Eder, kaj Jerimot. Tio estas la Levidoj laŭ iliaj patrodomoj.
These likewise cast lots over against their brethren the sons of Aaron in the presence of David the king, and Zadok, and Ahimelech, and the chief of the fathers of the priests and Levites, even the principal fathers over against their younger brethren.
Ili ankaŭ lotis samtempe kun siaj fratoj la Aaronidoj, antaŭ la reĝo David, Cadok, Aĥimeleĥ, kaj la ĉefoj de patrodomoj de la pastroj kaj de la Levidoj: ĉefo de patrodomo egale kun sia pli malgranda frato.