Psalms 25

Unto thee, O LORD, do I lift up my soul.
Žalm Davidův. K toběť, Hospodine, duše své pozdvihuji.
O my God, I trust in thee: let me not be ashamed, let not mine enemies triumph over me.
Bože můj, v toběť naději skládám, nechť nejsem zahanben, aby se neradovali nepřátelé moji nade mnou.
Yea, let none that wait on thee be ashamed: let them be ashamed which transgress without cause.
A takť i všickni, kteříž na tě očekávají, zahanbeni nebudou; zahanbeni budou, kteříž se převráceně mají bez příčiny.
Shew me thy ways, O LORD; teach me thy paths.
Cesty své, Hospodine, uveď mi v známost, a stezkám svým vyuč mne.
Lead me in thy truth, and teach me: for thou art the God of my salvation; on thee do I wait all the day.
Dejž, ať chodím v pravdě tvé, a poučuj mne; nebo ty jsi Bůh spasitel můj, na tebeť očekávám dne každého.
Remember, O LORD, thy tender mercies and thy lovingkindnesses; for they have been ever of old.
Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine, a na milosrdenství svá, kteráž jsou od věků.
Remember not the sins of my youth, nor my transgressions: according to thy mercy remember thou me for thy goodness' sake, O LORD.
Hříchů mladosti mé a přestoupení mých nezpomínej, ale podlé milosrdenství svého pamětliv buď na mne pro dobrotu svou, Hospodine.
Good and upright is the LORD: therefore will he teach sinners in the way.
Dobrý a přímý jest Hospodin, a protož vyučuje hříšníky cestě své.
The meek will he guide in judgment: and the meek will he teach his way.
Působí to, aby tiší chodili v soudu, a vyučuje tiché cestě své.
All the paths of the LORD are mercy and truth unto such as keep his covenant and his testimonies.
Všecky stezky Hospodinovy jsou milosrdenství a pravda těm, kteříž ostříhají smlouvy jeho a svědectví jeho.
For thy name's sake, O LORD, pardon mine iniquity; for it is great.
Pro jméno své, Hospodine, odpusť nepravost mou, neboť jest veliká.
What man is he that feareth the LORD? him shall he teach in the way that he shall choose.
Který jest člověk, ješto se bojí Hospodina, jehož vyučuje, kterou by cestu vyvoliti měl?
His soul shall dwell at ease; and his seed shall inherit the earth.
Duše jeho v dobrém přebývati bude, a símě jeho dědičně obdrží zemi.
The secret of the LORD is with them that fear him; and he will shew them his covenant.
Tajemství Hospodinovo zjevné jest těm, kteříž se jeho bojí, a v známost jim uvodí smlouvu svou.
Mine eyes are ever toward the LORD; for he shall pluck my feet out of the net.
Oči mé vždycky patří k Hospodinu, on zajisté z leči vyvodí nohy mé.
Turn thee unto me, and have mercy upon me; for I am desolate and afflicted.
Popatřiž na mne, a smiluj se nade mnou, neboť jsem opuštěný a strápený.
The troubles of my heart are enlarged: O bring thou me out of my distresses.
Ssoužení srdce mého rozmnožují se, z úzkostí mých vyveď mne.
Look upon mine affliction and my pain; and forgive all my sins.
Viz trápení mé a bídu mou, a odpusť všecky hříchy mé.
Consider mine enemies; for they are many; and they hate me with cruel hatred.
Viz nepřátely mé, jak mnozí jsou, a nenávistí nešlechetnou nenávidí mne.
O keep my soul, and deliver me: let me not be ashamed; for I put my trust in thee.
Ostříhej duše mé, a vytrhni mne, ať nejsem zahanben, neboť v tebe doufám.
Let integrity and uprightness preserve me; for I wait on thee.
Sprostnost a upřímnost nechať mne ostříhají, nebo na tě očekávám.
Redeem Israel, O God, out of all his troubles.
Vykup, ó Bože, Izraele ze všelijakých úzkostí jeho.