Psalms 26

Judge me, O LORD; for I have walked in mine integrity: I have trusted also in the LORD; therefore I shall not slide.
Žalm Davidův. Suď mne, Hospodine, nebo já v upřímnosti své chodím, a v tě Hospodina doufám, nepohnuť se.
Examine me, O LORD, and prove me; try my reins and my heart.
Zprubujž mne, Hospodine, a zkus mne, přepal ledví má i srdce mé.
For thy lovingkindness is before mine eyes: and I have walked in thy truth.
Milosrdenství tvé zajisté před očima mýma jest, a chodím stále v pravdě tvé.
I have not sat with vain persons, neither will I go in with dissemblers.
S lidmi marnými nesedám, a s pokrytci v spolek nevcházím.
I have hated the congregation of evil doers; and will not sit with the wicked.
V nenávisti mám shromáždění zlostníků, a s bezbožnými se neusazuji.
I will wash mine hands in innocency: so will I compass thine altar, O LORD:
Umývám v nevinnosti ruce své, postavuji se při oltáři tvém, Hospodine,
That I may publish with the voice of thanksgiving, and tell of all thy wondrous works.
Abych tě hlasitě chválil, a vypravoval všecky divné skutky tvé.
LORD, I have loved the habitation of thy house, and the place where thine honour dwelleth.
Hospodine, jáť miluji obydlí domu tvého, a místo příbytku slávy tvé.
Gather not my soul with sinners, nor my life with bloody men:
Nezahrnujž s hříšnými duše mé, a s lidmi vražedlnými života mého,
In whose hands is mischief, and their right hand is full of bribes.
V jejichž rukou jest nešlechetnost, a pravice jejich vzátků plná.
But as for me, I will walk in mine integrity: redeem me, and be merciful unto me.
Já pak v upřímnosti své chodím, vykupiž mne, a smiluj se nade mnou.
My foot standeth in an even place: in the congregations will I bless the LORD.
Noha má stojí na rovině, v shromážděních svatých dobrořečiti budu Hospodinu.