Psalms 147

Praise ye the LORD: for it is good to sing praises unto our God; for it is pleasant; and praise is comely.
Chvalte Hospodina, nebo dobré jest zpívati žalmy Bohu našemu, nebo rozkošné jest, a ozdobná jest chvála.
The LORD doth build up Jerusalem: he gathereth together the outcasts of Israel.
Stavitel Jeruzaléma Hospodin, rozptýlený lid Izraelský shromažďuje,
He healeth the broken in heart, and bindeth up their wounds.
Kterýž uzdravuje skroušené srdcem, a uvazuje bolesti jejich,
He telleth the number of the stars; he calleth them all by their names.
Kterýž sčítá počet hvězd, a každé z nich ze jména povolává.
Great is our Lord, and of great power: his understanding is infinite.
Velikýť jest Pán náš, a nesmírný v síle; rozumnosti jeho není počtu.
The LORD lifteth up the meek: he casteth the wicked down to the ground.
Pozdvihuje pokorných Hospodin, ale bezbožné snižuje až k zemi.
Sing unto the LORD with thanksgiving; sing praise upon the harp unto our God:
Zpívejte Hospodinu s díkčiněním, zpívejte žalmy Bohu našemu na citaře,
Who covereth the heaven with clouds, who prepareth rain for the earth, who maketh grass to grow upon the mountains.
Kterýž zastírá nebesa hustými oblaky, nastrojuje zemi déšť, a vyvodí trávu na horách.
He giveth to the beast his food, and to the young ravens which cry.
Kterýž dává hovadům potravu jejich, i mladým krkavcům, kteříž volají k němu.
He delighteth not in the strength of the horse: he taketh not pleasure in the legs of a man.
Nemáť v síle koně zalíbení, aniž se kochá v lejtkách muže udatného.
The LORD taketh pleasure in them that fear him, in those that hope in his mercy.
Líbost má Hospodin v těch, kteříž se ho bojí, a kteříž doufají v milosrdenství jeho.
Praise the LORD, O Jerusalem; praise thy God, O Zion.
Chval, Jeruzaléme, Hospodina, chval Boha svého, Sione.
For he hath strengthened the bars of thy gates; he hath blessed thy children within thee.
Nebo on utvrzuje závory bran tvých, požehnání udílí synům tvým u prostřed tebe.
He maketh peace in thy borders, and filleth thee with the finest of the wheat.
On působí v končinách tvých pokoj, a bělí pšeničnou nasycuje tě.
He sendeth forth his commandment upon earth: his word runneth very swiftly.
On když vysílá na zemi rozkaz svůj, velmi rychle k vykonání běží slovo jeho.
He giveth snow like wool: he scattereth the hoarfrost like ashes.
Onť dává sníh jako vlnu, jíním jako popelem posýpá.
He casteth forth his ice like morsels: who can stand before his cold?
Hází ledem svým jako skyvami; před zimou jeho kdo ostojí?
He sendeth out his word, and melteth them: he causeth his wind to blow, and the waters flow.
Vysílaje slovo své, rozpouští je; hned jakž povane větrem svým, anť tekou vody.
He sheweth his word unto Jacob, his statutes and his judgments unto Israel.
Zvěstuje slovo své Jákobovi, ustanovení svá a soudy své Izraelovi.
He hath not dealt so with any nation: and as for his judgments, they have not known them. Praise ye the LORD.
Neučinilť tak žádnému národu, a protož soudů jeho nepoznali. Halelujah.