Psalms 148

Praise ye the LORD. Praise ye the LORD from the heavens: praise him in the heights.
Halelujah. Chvalte hospodina stvoření nebeská, chvaltež ho na výsostech.
Praise ye him, all his angels: praise ye him, all his hosts.
Chvalte jej všickni andělé jeho, chvalte jej všickni zástupové jeho.
Praise ye him, sun and moon: praise him, all ye stars of light.
Chvalte jej slunce i měsíc, chvalte jej všecky jasné hvězdy.
Praise him, ye heavens of heavens, and ye waters that be above the heavens.
Chvalte jej nebesa nebes, i vody, kteréž jsou nad nebem tímto.
Let them praise the name of the LORD: for he commanded, and they were created.
Chvalte jméno Hospodinovo všecky věci, kteréž, jakž on řekl, pojednou stvořeny jsou.
He hath also stablished them for ever and ever: he hath made a decree which shall not pass.
A utvrdil je na věčné věky, uložil cíle, z nichž by nevykračovaly.
Praise the LORD from the earth, ye dragons, and all deeps:
Chvalte Hospodina tvorové zemští, velrybové a všecky propasti,
Fire, and hail; snow, and vapour; stormy wind fulfilling his word:
Oheň a krupobití, sníh i pára, vítr bouřlivý, vykonávající rozkaz jeho,
Mountains, and all hills; fruitful trees, and all cedars:
I hory a všickni pahrbkové, stromoví ovoce nesoucí, i všickni cedrové,
Beasts, and all cattle; creeping things, and flying fowl:
Zvěř divoká i všeliká hovada, zeměplazové i ptactvo létavé,
Kings of the earth, and all people; princes, and all judges of the earth:
Králové zemští i všickni národové, knížata i všickni soudcové země,
Both young men, and maidens; old men, and children:
Mládenci, též i panny, starci s dítkami,
Let them praise the name of the LORD: for his name alone is excellent; his glory is above the earth and heaven.
Chvalte jméno Hospodinovo; nebo vyvýšeno jest jméno jeho samého, a sláva jeho nade všecku zemi i nebe.
He also exalteth the horn of his people, the praise of all his saints; even of the children of Israel, a people near unto him. Praise ye the LORD.
A vyzdvihl roh lidu svého, chválu všech svatých jeho, synů Izraelských, lidu s ním spojeného. Halelujah.