Psalms 139

O LORD, thou hast searched me, and known me.
Přednímu zpěváku, žalm Davidův. Hospodine, ty jsi mne zkusil a seznal.
Thou knowest my downsitting and mine uprising, thou understandest my thought afar off.
Ty znáš sednutí mé i povstání mé, rozumíš myšlení mému zdaleka.
Thou compassest my path and my lying down, and art acquainted with all my ways.
Chození mé i ležení mé ty obsahuješ, a všech mých cest svědom jsi.
For there is not a word in my tongue, but, lo, O LORD, thou knowest it altogether.
Než ještě mám na jazyku slovo, aj, Hospodine, ty to všecko víš.
Thou hast beset me behind and before, and laid thine hand upon me.
Z zadu i z předu obklíčils mne, a vzložils na mne ruku svou.
Such knowledge is too wonderful for me; it is high, I cannot attain unto it.
Divnější jest umění tvé nad můj vtip; vysoké jest, nemohu k němu.
Whither shall I go from thy spirit? or whither shall I flee from thy presence?
Kamž bych zašel od ducha tvého? Aneb kam bych před tváří tvou utekl?
If I ascend up into heaven, thou art there: if I make my bed in hell, behold, thou art there.
Jestliže bych vstoupil na nebe, tam jsi ty; pakli bych sobě ustlal v hrobě, aj, přítomen jsi.
If I take the wings of the morning, and dwell in the uttermost parts of the sea;
Vzal-li bych křídla záře jitřní, abych bydlil při nejdalším moři:
Even there shall thy hand lead me, and thy right hand shall hold me.
I tamť by mne ruka tvá provedla, a pravice tvá by mne popadla.
If I say, Surely the darkness shall cover me; even the night shall be light about me.
Dím-li pak: Aspoň tmy, jako v soumrak, přikryjí mne, ale i noc jest světlem vůkol mne.
Yea, the darkness hideth not from thee; but the night shineth as the day: the darkness and the light are both alike to thee.
Aniž ty tmy před tebou ukryti mohou, anobrž noc jako den tobě svítí, rovně tma jako světlo.
For thou hast possessed my reins: thou hast covered me in my mother's womb.
Ty zajisté v moci máš ledví má, přioděl jsi mne v životě matky mé.
I will praise thee; for I am fearfully and wonderfully made: marvellous are thy works; and that my soul knoweth right well.
Oslavuji tě, proto že se hrozným a divným skutkům tvým divím, a duše má zná je výborně.
My substance was not hid from thee, when I was made in secret, and curiously wrought in the lowest parts of the earth.
Neníť ukryta žádná kost má před tebou, jakž jsem učiněn v skrytě, a řemeslně složen, v nejhlubších místech země.
Thine eyes did see my substance, yet being unperfect; and in thy book all my members were written, which in continuance were fashioned, when as yet there was none of them.
Trupel můj viděly oči tvé, v knihu tvou všickni oudové jeho zapsáni jsou, i dnové,v nichž formováni byli, když ještě žádného z nich nebylo.
How precious also are thy thoughts unto me, O God! how great is the sum of them!
Protož u mne ó jak drahá jsou myšlení tvá, Bože silný, a jak jest jich nesčíslná summa!
If I should count them, they are more in number than the sand: when I awake, I am still with thee.
Chtěl-li bych je sčísti, více jest jich než písku; procítím-li, a já jsem vždy s tebou.
Surely thou wilt slay the wicked, O God: depart from me therefore, ye bloody men.
Zabil-li bys, ó Bože, bezbožníka, tehdážť by muži vražedlní odstoupili ode mne,
For they speak against thee wickedly, and thine enemies take thy name in vain.
Kteříž mluví proti tobě nešlechetně; marně vyvyšují nepřátely tvé.
Do not I hate them, O LORD, that hate thee? and am not I grieved with those that rise up against thee?
Zdaliž těch, kteříž tě v nenávisti mají, ó Hospodine, v nenávisti nemám? A ti, kteříž proti tobě povstávají, zdaž mne nemrzejí?
I hate them with perfect hatred: I count them mine enemies.
Úhlavní nenávistí jich nenávidím, a mám je za nepřátely.
Search me, O God, and know my heart: try me, and know my thoughts:
Vyzpytuj mne, Bože silný, a poznej srdce mé; zkus mne, a poznej myšlení má.
And see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting.
A popatř, chodím-liť já cestou odpornou tobě, a veď mne cestou věčnou.