Psalms 140

Deliver me, O LORD, from the evil man: preserve me from the violent man;
Přednímu z kantorů, žalm Davidův.
Which imagine mischiefs in their heart; continually are they gathered together for war.
Vysvoboď mne, Hospodine, od člověka zlého, a od muže ukrutného ostříhej mne,
They have sharpened their tongues like a serpent; adders' poison is under their lips. Selah.
Kteříž myslí zlé věci v srdci, a na každý den sbírají se k válce.
Keep me, O LORD, from the hands of the wicked; preserve me from the violent man; who have purposed to overthrow my goings.
Naostřují jazyk svůj jako had, jed lítého hada jest ve rtech jejich. Sélah.
The proud have hid a snare for me, and cords; they have spread a net by the wayside; they have set gins for me. Selah.
Ostříhej mne, Hospodine, od rukou bezbožníka, od muže ukrutného zachovej mne, kteříž myslí podraziti nohy mé.
I said unto the LORD, Thou art my God: hear the voice of my supplications, O LORD.
Polékli pyšní na mne osídlo a provazy, roztáhli teneta u cesty, a léčky své mi položili. Sélah.
O GOD the Lord, the strength of my salvation, thou hast covered my head in the day of battle.
Řekl jsem Hospodinu: Bůh silný můj jsi, pozoruj, Hospodine, hlasu pokorných modliteb mých.
Grant not, O LORD, the desires of the wicked: further not his wicked device; lest they exalt themselves. Selah.
Hospodine Pane, sílo spasení mého, kterýž přikrýváš hlavu mou v čas boje,
As for the head of those that compass me about, let the mischief of their own lips cover them.
Nedávej, Hospodine, bezbožnému, čehož žádostiv jest, ani předsevzetí zlého vykonati jemu dopouštěj, aby se nepovýšil. Sélah.
Let burning coals fall upon them: let them be cast into the fire; into deep pits, that they rise not up again.
Vůdce těch, jenž obkličují mne, nepravost rtů jejich ať přikryje.
Let not an evil speaker be established in the earth: evil shall hunt the violent man to overthrow him.
Padej na ně uhlé řeřavé, a na oheň uvrz je, do jam hlubokých, aby nemohli povstati.
I know that the LORD will maintain the cause of the afflicted, and the right of the poor.
Člověk utrhač nebude upevněn na zemi, a muž ukrutný, zlostí polapen jsa, padne.
Surely the righteous shall give thanks unto thy name: the upright shall dwell in thy presence.
Vím, žeť se Hospodin zasadí o při chudého, a pomstí nuzných. [ (Psalms 140:14) A tak spravedliví slaviti budou jméno tvé, a upřímí přebývati před oblíčejem tvým. ]