Philippians 2

If there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies,
Protož jest-li jaké potěšení v Kristu, jest-li které utěšení lásky, jest-li která společnost Ducha svatého, jsou-li která milosrdenství a slitování,
Fulfil ye my joy, that ye be likeminded, having the same love, being of one accord, of one mind.
Naplňte radost mou v tom, abyste jednostejného smyslu byli, jednostejnou lásku majíce, jednodušní jsouce, jednostejně smýšlejíce,
Let nothing be done through strife or vainglory; but in lowliness of mind let each esteem other better than themselves.
Nic nečiňte skrze svár anebo marnou chválu, ale v pokoře jedni druhé za důstojnější sebe majíce.
Look not every man on his own things, but every man also on the things of others.
Nehledejte jeden každý svých věcí, ale každý také toho, což jest jiných.
Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus:
Budiž tedy tatáž mysl při vás, jakáž byla při Kristu Ježíši,
Who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God:
Kterýž jsa v způsobu Božím, nepoložil sobě toho za loupež rovný býti Bohu,
But made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men:
Ale samého sebe zmařil, způsob služebníka přijav, podobný lidem učiněn.
And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross.
A v způsobu nalezen jako člověk, ponížil se, poslušný jsa učiněn až do smrti, a to do smrti kříže.
Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name:
Protož i Bůh povýšil ho nade vše a dal jemu jméno, kteréž jest nad každé jméno,
That at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth;
Aby ve jménu Ježíše každé koleno klekalo, těch, kteříž jsou na nebesích, a těch, jenž jsou na zemi, i těch, jenž jsou pod zemí,
And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.
A každý jazyk aby vyznával, že Ježíš Kristus jest Pánem v slávě Boha Otce.
Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling.
A tak, moji milí, jakož jste vždycky poslušni byli, netoliko v přítomnosti mé, ale nyní mnohem více, když jsem vzdálen od vás, s bázní a s třesením spasení své konejte.
For it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure.
Bůh zajisté jest, kterýž působí v vás i chtění i skutečné činění, podle dobře libé vůle své.
Do all things without murmurings and disputings:
Všecko pak čiňte bez reptání a bez pochybování,
That ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world;
Abyste byli bez úhony, a upřímí synové Boží, bez obvinění uprostřed národu zlého a převráceného; mezi kterýmižto svěťte jakožto světla na světě,
Holding forth the word of life; that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither laboured in vain.
Slovo života zachovávajíce, k chloubě mé v den Kristův, aby bylo vidíno, že jsem ne nadarmo běžel, ani nadarmo pracoval.
Yea, and if I be offered upon the sacrifice and service of your faith, I joy, and rejoice with you all.
A bychť pak i obětován byl pro obět a službu víře vaší, raduji se a spolu raduji se se všemi vámi.
For the same cause also do ye joy, and rejoice with me.
A též i vy radujte se a spolu radujte se se mnou.
But I trust in the Lord Jesus to send Timotheus shortly unto you, that I also may be of good comfort, when I know your state.
Mámť pak naději v Kristu Ježíši, že Timotea brzy pošli vám, abych i já pokojné mysli byl, zvěda, kterak vy se máte.
For I have no man likeminded, who will naturally care for your state.
Nebo žádného tak jednomyslného nemám, kterýž by tak vlastně o vaše věci pečoval.
For all seek their own, not the things which are Jesus Christ's.
Všickni zajisté svých věcí hledají, a ne těch, kteréž jsou Krista Ježíše.
But ye know the proof of him, that, as a son with the father, he hath served with me in the gospel.
Ale jej zkušeného býti víte, podle toho, že jakož syn s otcem se mnou přisluhoval v evangelium.
Him therefore I hope to send presently, so soon as I shall see how it will go with me.
Tohoť hle, naději mám, že pošli, jakž jen porozumím, co se bude díti se mnou.
But I trust in the Lord that I also myself shall come shortly.
Mámť pak naději v Pánu, že i sám brzo k vám přijdu.
Yet I supposed it necessary to send to you Epaphroditus, my brother, and companion in labour, and fellowsoldier, but your messenger, and he that ministered to my wants.
Ale zdálo se mi za potřebné Epafrodita, bratra a pomocníka a spolurytíře mého, vašeho pak apoštola i služebníka, v potřebě mé poslati k vám,
For he longed after you all, and was full of heaviness, because that ye had heard that he had been sick.
Poněvadž takovou měl žádost vás všecky viděti, a velmi těžek nad tím byl, že jste o něm slyšeli, že by byl nemocen.
For indeed he was sick nigh unto death: but God had mercy on him; and not on him only, but on me also, lest I should have sorrow upon sorrow.
A bylť jest jistě nemocen, i blízek smrti, ale Bůh se nad ním smiloval, a ne nad ním toliko, ale i nade mnou, abych zámutku na zámutek neměl.
I sent him therefore the more carefully, that, when ye see him again, ye may rejoice, and that I may be the less sorrowful.
Protož tím spěšněji poslal jsem ho k vám, abyste, vidouce jej zase, zradovali se, a já abych byl bez zámutku.
Receive him therefore in the Lord with all gladness; and hold such in reputation:
Protož přijmětež jej v Pánu se vší radostí, a mějte takové v uctivosti.
Because for the work of Christ he was nigh unto death, not regarding his life, to supply your lack of service toward me.
Neboť jest pro dílo Kristovo až k smrti se přiblížil, opováživ se života svého, jedné aby doplnil to, v čemž jste vy měli nedostatek při posloužení mně.