Matthew 10

And when he had called unto him his twelve disciples, he gave them power against unclean spirits, to cast them out, and to heal all manner of sickness and all manner of disease.
A svolav k sobě dvanácte učedlníků svých, dal jim moc nad duchy nečistými, aby je vymítali, a aby uzdravovali všelikou nemoc, i všeliký neduh.
Now the names of the twelve apostles are these; The first, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother; James the son of Zebedee, and John his brother;
Dvanácti pak apoštolů jména jsou tato: První Šimon, jenž slove Petr, a Ondřej bratr jeho, Jakub Zebedeův a Jan bratr jeho,
Philip, and Bartholomew; Thomas, and Matthew the publican; James the son of Alphaeus, and Lebbaeus, whose surname was Thaddaeus;
Filip a Bartoloměj, Tomáš a Matouš, jenž byl celný, Jakub Alfeův a Lebbeus, přijmím Thaddeus,
Simon the Canaanite, and Judas Iscariot, who also betrayed him.
Šimon Kananitský a Jidáš Iškariotský, kterýž i zradil ho.
These twelve Jesus sent forth, and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not:
Těch dvanácte poslal Ježíš, přikazuje jim, řka: Na cestu pohanů nechoďte, a do měst Samaritánských nevcházejte.
But go rather to the lost sheep of the house of Israel.
Ale raději jděte k ovcem zahynulým z domu Izraelského.
And as ye go, preach, saying, The kingdom of heaven is at hand.
Jdouce pak, kažte, řkouce: Že se přiblížilo království nebeské.
Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils: freely ye have received, freely give.
Nemocné uzdravujte, malomocné čisťte, mrtvé křeste, ďábelství vymítejte; darmo jste vzali, darmo dejte.
Provide neither gold, nor silver, nor brass in your purses,
Neshromažďujte zlata ani stříbra, ani peněz v opascích vašich mívejte,
Nor scrip for your journey, neither two coats, neither shoes, nor yet staves: for the workman is worthy of his meat.
Ani mošny na cestě, ani dvou sukní, ani obuvi, ani hůlky; hodenť jest zajisté dělník pokrmu svého.
And into whatsoever city or town ye shall enter, enquire who in it is worthy; and there abide till ye go thence.
A do kteréhožkoli města neb městečka vešli byste, vzeptejte se, kdo by v něm hodný byl, a tu pobuďte, až byste i vyšli odtud.
And when ye come into an house, salute it.
A vcházejíce do domu, pozdravtež ho.
And if the house be worthy, let your peace come upon it: but if it be not worthy, let your peace return to you.
A jestližeť bude dům ten hodný, pokoj váš přijdiž naň; pakliť by nebyl hodný, pokoj váš navratiž se k vám.
And whosoever shall not receive you, nor hear your words, when ye depart out of that house or city, shake off the dust of your feet.
A kdožkoli nepřijal by vás, a neuposlechl by řečí vašich, vyjdouce ven z domu neb z města toho, vyraztež prach z noh vašich.
Verily I say unto you, It shall be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrha in the day of judgment, than for that city.
Amen pravím vám: Lehčeji bude zemi Sodomských a Gomorských v den soudný nežli městu tomu.
Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves: be ye therefore wise as serpents, and harmless as doves.
Aj, já posílám vás jako ovce mezi vlky; protož buďte opatrní jako hadové, a sprostní jako holubice.
But beware of men: for they will deliver you up to the councils, and they will scourge you in their synagogues;
Vystříhejtež se pak lidí; nebť vás vydávati budou do sněmů, a v školách svých budou vás bičovati.
And ye shall be brought before governors and kings for my sake, for a testimony against them and the Gentiles.
Ano i před vladaře i před krále vedeni budete pro mne, na svědectví jim, i těm národům.
But when they deliver you up, take no thought how or what ye shall speak: for it shall be given you in that same hour what ye shall speak.
Kdyžť pak vás vydadí, nebuďtež pečliví, kterak aneb co byste mluvili; dánoť bude zajisté vám v tu hodinu, co budete míti mluviti.
For it is not ye that speak, but the Spirit of your Father which speaketh in you.
Nebo ne vy jste, jenž mluvíte, ale duch Otce vašeho, jenž mluví v vás.
And the brother shall deliver up the brother to death, and the father the child: and the children shall rise up against their parents, and cause them to be put to death.
Vydáť pak bratr bratra na smrt, i otec syna, a povstanouť dítky proti rodičům, a zmordují je.
And ye shall be hated of all men for my name's sake: but he that endureth to the end shall be saved.
A budete v nenávisti všechněm pro jméno mé, ale kdož setrvá až do konce, tenť spasen bude.
But when they persecute you in this city, flee ye into another: for verily I say unto you, Ye shall not have gone over the cities of Israel, till the Son of man be come.
Když se pak vám budou protiviti v tom městě, utecte do jiného. Amen zajisté pravím vám, nezchodíte měst Izraelských, ažť přijde Syn člověka.
The disciple is not above his master, nor the servant above his lord.
Neníť učedlník nad mistra, ani služebník nad pána svého.
It is enough for the disciple that he be as his master, and the servant as his lord. If they have called the master of the house Beelzebub, how much more shall they call them of his household?
Dostiť jest učedlníku, aby byl jako mistr jeho, a služebník jako pán jeho. Poněvadž jsou hospodáře Belzebubem nazývali, čím pak více domácí jeho?
Fear them not therefore: for there is nothing covered, that shall not be revealed; and hid, that shall not be known.
Protož nebojte se jich; nebť není nic skrytého, což by nemělo býti zjeveno, ani co tajného, ješto by nemělo zvědíno býti.
What I tell you in darkness, that speak ye in light: and what ye hear in the ear, that preach ye upon the housetops.
Což vám pravím ve tmách, pravte na světle, a co v uši slyšíte, hlásejte na domích.
And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul: but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell.
A nebojte se těch, kteříž zabíjejí tělo, ale duše nemohou zabíti; než bojte se raději toho, kterýž může i duši i tělo zatratiti v pekelném ohni.
Are not two sparrows sold for a farthing? and one of them shall not fall on the ground without your Father.
Zdaliž neprodávají dvou vrabců za malý peníz? a jeden z nich nepadá na zem bez vůle Otce vašeho.
But the very hairs of your head are all numbered.
Vaši pak i vlasové na hlavě všickni sečteni jsou.
Fear ye not therefore, ye are of more value than many sparrows.
Protož nebojte se, mnohých vrabců dražší jste vy.
Whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven.
Kdožkoli tedy vyzná mne před lidmi, vyznámť i já jej před Otcem svým, jenž jest v nebesích.
But whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father which is in heaven.
Ale kdož by mne zapřel před lidmi, zapřímť ho i já před Otcem svým, kterýž jest v nebesích.
Think not that I am come to send peace on earth: I came not to send peace, but a sword.
Nedomnívejte se, že bych přišel pokoj dáti na zemi. Nepřišelť jsem, abych pokoj uvedl, ale meč.
For I am come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter in law against her mother in law.
Přišelť jsem zajisté, abych rozdělil člověka proti otci jeho, a dceru proti mateři její, a nevěstu proti svegruši její.
And a man's foes shall be they of his own household.
A nepřátelé člověka budou domácí jeho.
He that loveth father or mother more than me is not worthy of me: and he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me.
Kdo miluje otce neb matku více nežli mne, neníť mne hoden; a kdož miluje syna nebo dceru více nežli mne, neníť mne hoden.
And he that taketh not his cross, and followeth after me, is not worthy of me.
A kdož nebéře kříže svého a nenásleduje mne, neníť mne hoden.
He that findeth his life shall lose it: and he that loseth his life for my sake shall find it.
Kdož nalezne duši svou, ztratíť ji; a kdo by ztratil duši svou pro mne, nalezneť ji.
He that receiveth you receiveth me, and he that receiveth me receiveth him that sent me.
Kdož vás přijímá, mneť přijímá; a kdo mne přijímá, přijímáť toho, kterýž mne poslal.
He that receiveth a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward; and he that receiveth a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward.
Kdo přijímá proroka ve jménu proroka, odplatu proroka vezme; a kdož přijímá spravedlivého ve jménu spravedlivého, odplatu spravedlivého vezme.
And whosoever shall give to drink unto one of these little ones a cup of cold water only in the name of a disciple, verily I say unto you, he shall in no wise lose his reward.
A kdož by koli dal jednomu z těchto nejmenších číši vody studené k nápoji, toliko ve jménu učedlníka, zajisté pravím vám, neztratíť odplaty své.