Matthew 9

And he entered into a ship, and passed over, and came into his own city.
A vstoupiv na lodí, přeplavil se, a přišel do města svého.
And, behold, they brought to him a man sick of the palsy, lying on a bed: and Jesus seeing their faith said unto the sick of the palsy; Son, be of good cheer; thy sins be forgiven thee.
A aj, přinesli mu šlakem poraženého, ležícího na loži. A viděv Ježíš víru jejich, dí šlakem poraženému: Doufej, synu, odpuštěniť jsou tobě hříchové tvoji.
And, behold, certain of the scribes said within themselves, This man blasphemeth.
A aj, někteří z zákoníků řekli sami v sobě: Tento se rouhá.
And Jesus knowing their thoughts said, Wherefore think ye evil in your hearts?
A viděv Ježíš myšlení jejich, řekl: Proč vy myslíte zlé věci v srdcích vašich?
For whether is easier, to say, Thy sins be forgiven thee; or to say, Arise, and walk?
Nebo co jest snáze říci, to-li: Odpouštějí se tobě hříchové? čili říci: Vstaň a choď?
But that ye may know that the Son of man hath power on earth to forgive sins, (then saith he to the sick of the palsy,) Arise, take up thy bed, and go unto thine house.
Ale abyste věděli, žeť má moc Syn člověka na zemi odpouštěti hříchy, tedy dí šlakem poraženému: Vstaň, vezmi lože své, a jdi do domu svého.
And he arose, and departed to his house.
Tedy vstal a odšel do domu svého.
But when the multitudes saw it, they marvelled, and glorified God, which had given such power unto men.
A vidouce to zástupové, divili se a velebili Boha, kterýž dal takovou moc lidem.
And as Jesus passed forth from thence, he saw a man, named Matthew, sitting at the receipt of custom: and he saith unto him, Follow me. And he arose, and followed him.
A jda odtud Ježíš, uzřel člověka sedícího na cle, jménem Matouše. I dí mu: Pojď za mnou. A on vstav, šel za ním.
And it came to pass, as Jesus sat at meat in the house, behold, many publicans and sinners came and sat down with him and his disciples.
I stalo se, když seděl za stolem v domu jeho, a aj, mnozí celní a hříšníci přišedše, stolili s Ježíšem a s učedlníky jeho.
And when the Pharisees saw it, they said unto his disciples, Why eateth your Master with publicans and sinners?
A vidouce to farizeové, řekli učedlníkům jeho: Proč s celnými a hříšníky jí Mistr váš?
But when Jesus heard that, he said unto them, They that be whole need not a physician, but they that are sick.
Ježíš pak uslyšev to, řekl jim: Nepotřebujíť zdraví lékaře, ale nemocní.
But go ye and learn what that meaneth, I will have mercy, and not sacrifice: for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance.
Jděte vy raději a učte se, co jest to: Milosrdenství chci a ne oběti. Nebo nepřišel jsem volati spravedlivých, ale hříšných ku pokání.
Then came to him the disciples of John, saying, Why do we and the Pharisees fast oft, but thy disciples fast not?
Tehdy přistoupili k němu učedlníci Janovi, řkouce: Proč my a farizeové postíme se často, učedlníci pak tvoji se nepostí?
And Jesus said unto them, Can the children of the bridechamber mourn, as long as the bridegroom is with them? but the days will come, when the bridegroom shall be taken from them, and then shall they fast.
I řekl jim Ježíš: Zdaliž mohou synové Ženichovi rmoutiti se, dokudž s nimi jest Ženich? Ale přijdou dnové, když bude od nich odjat Ženich, a tehdyť se budou postiti.
No man putteth a piece of new cloth unto an old garment, for that which is put in to fill it up taketh from the garment, and the rent is made worse.
Žádný zajisté nepřišívá záplaty sukna nového k rouchu vetchému; nebo ta záplata jeho odtrhla by ještě nějaký díl od roucha, a tak větší by díra byla.
Neither do men put new wine into old bottles: else the bottles break, and the wine runneth out, and the bottles perish: but they put new wine into new bottles, and both are preserved.
Aniž lejí vína nového do nádob starých; sic jinak rozpuknou se sudové, a víno se vyleje, a sudové se zkazí. Ale víno nové lejí do nových nádob, a bývá obé zachováno.
While he spake these things unto them, behold, there came a certain ruler, and worshipped him, saying, My daughter is even now dead: but come and lay thy hand upon her, and she shall live.
A když on toto k nim mluvil, aj, kníže jedno přistoupilo a klanělo se jemu, řka: Pane dcera má nyní umřela. Ale pojď, vlož na ni ruku svou, a budeť živa.
And Jesus arose, and followed him, and so did his disciples.
A vstav Ježíš, šel za ním, i učedlníci jeho.
And, behold, a woman, which was diseased with an issue of blood twelve years, came behind him, and touched the hem of his garment:
(A aj, žena, kteráž nemocí svou trápena byla ode dvanácti let, přistoupivši pozadu, dotkla se podolka roucha jeho.
For she said within herself, If I may but touch his garment, I shall be whole.
Nebo řekla sama v sobě: Dotknu-li se jen toliko roucha jeho, uzdravena budu.
But Jesus turned him about, and when he saw her, he said, Daughter, be of good comfort; thy faith hath made thee whole. And the woman was made whole from that hour.
Ježíš pak obrátiv se a uzřev ji, řekl: Doufej, dcero, víra tvá tě uzdravila. A zdráva učiněna jest žena od té chvíle.)
And when Jesus came into the ruler's house, and saw the minstrels and the people making a noise,
Přišed pak Ježíš do domu knížete, a uzřev tu trubače a zástup hlučící,
He said unto them, Give place: for the maid is not dead, but sleepeth. And they laughed him to scorn.
Řekl jim: Odejdětež; nebť neumřela děvečka, ale spí. I posmívali se jemu.
But when the people were put forth, he went in, and took her by the hand, and the maid arose.
A když byl vyhnán zástup, všed tam, ujal ji za ruku její; i vstala jest děvečka.
And the fame hereof went abroad into all that land.
A roznesla se pověst ta po vší té zemi.
And when Jesus departed thence, two blind men followed him, crying, and saying, Thou Son of David, have mercy on us.
A když šel odtud Ježíš, šli za ním dva slepí, volajíce a řkouce: Smiluj se nad námi, Synu Davidův.
And when he was come into the house, the blind men came to him: and Jesus saith unto them, Believe ye that I am able to do this? They said unto him, Yea, Lord.
A když všel do domu, přistoupili k němu ti slepí. I dí jim Ježíš: Věříte-li, že to mohu učiniti? Řekli jemu: Ovšem, Pane.
Then touched he their eyes, saying, According to your faith be it unto you.
Tedy dotekl se očí jejich, řka: Podle víry vaší staniž se vám.
And their eyes were opened; and Jesus straitly charged them, saying, See that no man know it.
I otevříny jsou oči jejich. Zapověděl jim pak tuze Ježíš, řka: Viztež, ať nižádný o tom nezví.
But they, when they were departed, spread abroad his fame in all that country.
Ale oni vyšedše, rozhlásali jej po vší té zemi.
As they went out, behold, they brought to him a dumb man possessed with a devil.
A když oni vycházeli, aj, přivedli mu člověka němého, majícího ďábelství.
And when the devil was cast out, the dumb spake: and the multitudes marvelled, saying, It was never so seen in Israel.
A když vyvrhl ďábelství, mluvil jest němý. I divili se zástupové, řkouce: Že nikdy se nic takového neukázalo v lidu Izraelském.
But the Pharisees said, He casteth out devils through the prince of the devils.
Farizeové pak pravili: Mocí knížete ďábelského vymítá ďábly.
And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people.
I obcházel Ježíš všecka města i městečka, uče v školách jejich a káže evangelium království, a uzdravuje všelikou nemoc i všeliký neduh v lidu.
But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted, and were scattered abroad, as sheep having no shepherd.
A když hleděl na zástupy, slitovalo se mu jich, že byli tak opuštěni a rozptýleni jako ovce, nemajíce pastýře.
Then saith he unto his disciples, The harvest truly is plenteous, but the labourers are few;
Tedy dí učedlníkům svým: Žeň zajisté jest mnohá, ale dělníků málo.
Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth labourers into his harvest.
Protož proste Pána žni, ať vypudí dělníky na žeň svou.