Joshua 19

And the second lot came forth to Simeon, even for the tribe of the children of Simeon according to their families: and their inheritance was within the inheritance of the children of Judah.
Potom padl los druhý Simeonovi, pokolení synů Simeonových, po čeledech jejich, a bylo dědictví jejich u prostřed dědictví synů Juda.
And they had in their inheritance Beer–sheba, or Sheba, and Moladah,
A přišlo jim v dědictví jejich Bersabé, Seba a Molada;
And Hazar–shual, and Balah, and Azem,
Azarsual a Bala, též Esem;
And Eltolad, and Bethul, and Hormah,
Eltolad a Betul, a Horma;
And Ziklag, and Beth–marcaboth, and Hazar–susah,
Sicelech a Betmarchabot, a Azarsusa;
And Beth–lebaoth, and Sharuhen; thirteen cities and their villages:
Betlebaot a Sarohem, měst třinácte i vsi jejich;
Ain, Remmon, and Ether, and Ashan; four cities and their villages:
Ain, Remmon, též Eter a Asan, města čtyři i vsi jejich;
And all the villages that were round about these cities to Baalath–beer, Ramath of the south. This is the inheritance of the tribe of the children of Simeon according to their families.
I všecky vsi, kteréž byly vůkolí měst těch, až do Balatber a Rámat poledního. To jest dědictví pokolení synů Simeonových po čeledech jejich.
Out of the portion of the children of Judah was the inheritance of the children of Simeon: for the part of the children of Judah was too much for them: therefore the children of Simeon had their inheritance within the inheritance of them.
Z podílu synů Judových bylo dědictví synů Simeonových; nebo díl synů Judových byl jim příliš veliký, protož u prostřed dědictví jejich vzali dědictví synové Simeonovi.
And the third lot came up for the children of Zebulun according to their families: and the border of their inheritance was unto Sarid:
Potom přišel třetí los synům Zabulon po čeledech jejich, a jest meze dědictví jejich až do Sarid.
And their border went up toward the sea, and Maralah, and reached to Dabbasheth, and reached to the river that is before Jokneam;
Odkudž vstupuje meze jejich podlé moře k Merala, a přichází až do Debaset, a běží až ku potoku, kterýž jest proti Jekonam.
And turned from Sarid eastward toward the sunrising unto the border of Chisloth–tabor, and then goeth out to Daberath, and goeth up to Japhia,
Obrací se pak od Sarid nazpátek k východu slunce, ku pomezí Chazelet Tábor, a odtud táhne se k Daberet, a vstupuje do Jafie.
And from thence passeth on along on the east to Gittah–hepher, to Ittah–kazin, and goeth out to Remmon–methoar to Neah;
Odtud přechází zase k východu, do Gethefer a do Itakasin, odkudž vychází do Remmon, a točí se k Nea.
And the border compasseth it on the north side to Hannathon: and the outgoings thereof are in the valley of Jiphthah–el:
Točí se také táž meze od půlnoci do Anaton, a dochází až k údolí Jeftael;
And Kattath, and Nahallal, and Shimron, and Idalah, and Beth–lehem: twelve cities with their villages.
A Katet, Naalol, Simron, Idala a Betlém, měst dvanácte i vsi jejich.
This is the inheritance of the children of Zebulun according to their families, these cities with their villages.
To jest dědictví synů Zabulonových po čeledech jejich, ta města i vsi jejich.
And the fourth lot came out to Issachar, for the children of Issachar according to their families.
Izacharovi také padl los čtvrtý, totiž synům Izacharovým po čeledech jejich.
And their border was toward Jezreel, and Chesulloth, and Shunem,
A meze jejich: Jezreel, Kasalat a Sunem;
And Hapharaim, and Shion, and Anaharath,
Hafaraim, Sion, též Anaharat;
And Rabbith, and Kishion, and Abez,
Rabbot, Kesion a Abez,
And Remeth, and En–gannim, and En–haddah, and Beth–pazzez;
Ramet, Engannim a Enhada, i Betfeses.
And the coast reacheth to Tabor, and Shahazimah, and Beth–shemesh; and the outgoings of their border were at Jordan: sixteen cities with their villages.
Odkudž přibíhá meze k Táboru a k Sehesima a k Betsemes, a dochází až k Jordánu, měst šestnácte i vsi jejich.
This is the inheritance of the tribe of the children of Issachar according to their families, the cities and their villages.
To jest dědictví pokolení synů Izacharových po čeledech jejich, ta města i vsi jejich.
And the fifth lot came out for the tribe of the children of Asher according to their families.
Padl také los pátý pokolení synů Asser po čeledech jejich.
And their border was Helkath, and Hali, and Beten, and Achshaph,
A byla meze jejich: Helkat a Chali, a Beten, a Achzaf;
And Alammelech, and Amad, and Misheal; and reacheth to Carmel westward, and to Shihor–libnath;
Elmelech, též Amaad a Mesal, a přibíhá až na Karmel k moři, a do Sichor Libnat;
And turneth toward the sunrising to Beth–dagon, and reacheth to Zebulun, and to the valley of Jiphthah–el toward the north side of Beth–emek, and Neiel, and goeth out to Cabul on the left hand,
A obrací se k východu slunce do Betdagon, a dosahá k losu Zabulonovu, a do údolí Jeftael k půlnoci, a do Betemek a Nehiel, a táhne se do Kábul na levou stranu,
And Hebron, and Rehob, and Hammon, and Kanah, even unto great Zidon;
A do Ebron a Rohob, a Hamon a Kána až do Sidonu velikého.
And then the coast turneth to Ramah, and to the strong city Tyre; and the coast turneth to Hosah; and the outgoings thereof are at the sea from the coast to Achzib:
Odtud se navrací ta meze do Ráma až k městu hrazenému Zor; tu se obrací do Chosa, a skonává se při moři podlé vyměření v Achziba.
Ummah also, and Aphek, and Rehob: twenty and two cities with their villages.
K tomu přísluší Afek a Rohob, měst dvamecítma i vsi jejich.
This is the inheritance of the tribe of the children of Asher according to their families, these cities with their villages.
To jest dědictví pokolení synů Asser po čeledech jejich, ta města i vsi jejich.
The sixth lot came out to the children of Naphtali, even for the children of Naphtali according to their families.
Synům Neftalímovým padl los šestý, po čeledech jejich.
And their coast was from Heleph, from Allon to Zaanannim, and Adami, Nekeb, and Jabneel, unto Lakum; and the outgoings thereof were at Jordan:
A byla meze jejich od Helef a od Elon do Sananim, a Adami, Nekeb a Jebnael, až do Lekum, a skonává se u Jordánu.
And then the coast turneth westward to Aznoth–tabor, and goeth out from thence to Hukkok, and reacheth to Zebulun on the south side, and reacheth to Asher on the west side, and to Judah upon Jordan toward the sunrising.
Potom navracuje se meze na západ k Azanot Tábor, a odtud jde do Hukuka, a vpadá k Zabulonovu od poledne, a k Asserovu přibíhá od západu, a k Judovu při Jordánu na východ slunce.
And the fenced cities are Ziddim, Zer, and Hammath, Rakkath, and Chinnereth,
Města pak hrazená jsou: Assedim, Ser a Emat, Rechat a Ceneret;
And Adamah, and Ramah, and Hazor,
Adama, Ráma a Azor;
And Kedesh, and Edrei, and En–hazor,
Kedes, Edrei a Enazor;
And Iron, and Migdal–el, Horem, and Beth–anath, and Beth–shemesh; nineteen cities with their villages.
Jeron, Magdalel, Horem, Betanat a Betsemes, měst devatenácte i vsi jejich.
This is the inheritance of the tribe of the children of Naphtali according to their families, the cities and their villages.
To jest dědictví pokolení synů Neftalím po čeledech jejich, ta města s vesnicemi svými.
And the seventh lot came out for the tribe of the children of Dan according to their families.
Na pokolení synů Dan po čeledech jejich padl los sedmý.
And the coast of their inheritance was Zorah, and Eshtaol, and Ir–shemesh,
A byla meze dědictví jejich: Zaraha a Estaol, a Hirsemes;
And Shaalabbin, and Ajalon, and Jethlah,
Salbin, Aialon a Jetela;
And Elon, and Thimnathah, and Ekron,
Elon, Tamna a Ekron;
And Eltekeh, and Gibbethon, and Baalath,
Elteke, Gebbeton a Baalat;
And Jehud, and Bene–berak, and Gath–rimmon,
Jehud, Beneberak a Getremmon;
And Me–jarkon, and Rakkon, with the border before Japho.
Mehaiarkon a Rakon s pomezím, kteréž jest naproti Joppe.
And the coast of the children of Dan went out too little for them: therefore the children of Dan went up to fight against Leshem, and took it, and smote it with the edge of the sword, and possessed it, and dwelt therein, and called Leshem, Dan, after the name of Dan their father.
Přišlo pak pomezí synům Dan příliš malé. Protož vstoupili synové Dan, a bojovali proti Lesen, a dobyvše ho, pobili obyvatele ostrostí meče, a vzavše je v dědictví, bydlili tam, a přezděli Lesenu Dan, vedlé jména Dan otce svého.
This is the inheritance of the tribe of the children of Dan according to their families, these cities with their villages.
To jest dědictví pokolení synů Dan po čeledech jejich, ta města i vsi jejich.
When they had made an end of dividing the land for inheritance by their coasts, the children of Israel gave an inheritance to Joshua the son of Nun among them:
Když pak přestali děliti se zemí po mezech jejích, dali synové Izraelští dědictví Jozue, synu Nun, mezi sebou.
According to the word of the LORD they gave him the city which he asked, even Timnath–serah in mount Ephraim: and he built the city, and dwelt therein.
Podlé rozkázaní Hospodinova dali jemu město, kteréhož žádal, Tamnatsára, na hoře Efraim. I vystavěl město, a přebýval v něm.
These are the inheritances, which Eleazar the priest, and Joshua the son of Nun, and the heads of the fathers of the tribes of the children of Israel, divided for an inheritance by lot in Shiloh before the LORD, at the door of the tabernacle of the congregation. So they made an end of dividing the country.
Ta jsou dědictví, kteráž dali k vládařství Eleazar kněz a Jozue syn Nun, i přední z otců pokolení synů Izraelských, losem v Sílo před Hospodinem, u dveří stánku úmluvy, a tak dokonali rozdělování země.