John 3

There was a man of the Pharisees, named Nicodemus, a ruler of the Jews:
Byl pak člověk z farizeů, jménem Nikodém, kníže Židovské.
The same came to Jesus by night, and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God: for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him.
Ten přišel k Ježíšovi v noci, a řekl jemu: Mistře, víme, že jsi od Boha přišel Mistr; nebo žádný nemůže těch divů činiti, kteréž ty činíš, leč by Bůh byl s ním.
Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God.
Odpověděl Ježíš a řekl jemu: Amen, amen pravím tobě: Nenarodí-li se kdo znovu, nemůž viděti království Božího.
Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? can he enter the second time into his mother's womb, and be born?
Řekl jemu Nikodém: Kterak můž člověk naroditi se, starý jsa? Zdali může opět v život matky své vjíti a naroditi se?
Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God.
Odpověděl Ježíš: Amen, amen pravím tobě: Nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha svatého, nemůž vjíti do království Božího.
That which is born of the flesh is flesh; and that which is born of the Spirit is spirit.
Což se narodilo z těla, tělo jest, a což se narodilo z Ducha, duch jest.
Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again.
Nediviž se, že jsem řekl tobě: Musíte se znovu zroditi.
The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth: so is every one that is born of the Spirit.
Vítr kde chce věje, a hlas jeho slyšíš, ale nevíš, odkud přichází, a kam jde. Takť jest každý, kdož se z Ducha narodil.
Nicodemus answered and said unto him, How can these things be?
Odpověděl Nikodém a řekl jemu: Kterak mohou tyto věci býti?
Jesus answered and said unto him, Art thou a master of Israel, and knowest not these things?
Odpověděl Ježíš a řekl jemu: Ty jsi mistr v Izraeli, a toho neznáš?
Verily, verily, I say unto thee, We speak that we do know, and testify that we have seen; and ye receive not our witness.
Amen, amen pravím tobě: Že což víme, mluvíme, a což jsme viděli, svědčíme, ale svědectví našeho nepřijímáte.
If I have told you earthly things, and ye believe not, how shall ye believe, if I tell you of heavenly things?
Poněvadž zemské věci mluvil jsem vám, a nevěříte, kterak, budu-li vám praviti nebeské, uvěříte?
And no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of man which is in heaven.
Nebo žádný nevstoupil v nebe, než ten, jenž sstoupil s nebe, Syn člověka, kterýž jest v nebi.
And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of man be lifted up:
A jakož jest Mojžíš povýšil hada na poušti, takť musí povýšen býti Syn člověka,
That whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life.
Aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný.
For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.
Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný.
For God sent not his Son into the world to condemn the world; but that the world through him might be saved.
Neboť jest neposlal Bůh Syna svého na svět, aby odsoudil svět, ale aby spasen byl svět skrze něho.
He that believeth on him is not condemned: but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God.
Kdož věří v něho, nebude odsouzen, ale kdož nevěří, jižť jest odsouzen; nebo neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.
And this is the condemnation, that light is come into the world, and men loved darkness rather than light, because their deeds were evil.
Toto pak jest ten soud, že Světlo přišlo na svět, ale milovali lidé více tmu nežli Světlo; nebo skutkové jejich byli zlí.
For every one that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved.
Každý zajisté, kdož zle činí, nenávidí světla, a nejde k světlu, aby nebyli trestáni skutkové jeho.
But he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God.
Ale kdož činí pravdu, jde k světlu, aby zjeveni byli skutkové jeho, že v Bohu učiněni jsou.
After these things came Jesus and his disciples into the land of Judæa; and there he tarried with them, and baptized.
Potom přišel Ježíš i učedlníci jeho do země Judské, a tu přebýval s nimi, a křtil.
And John also was baptizing in Ænon near to Salim, because there was much water there: and they came, and were baptized.
A Jan také křtil v Enon, blízko Sálim, nebo byly tam vody mnohé. I přicházeli mnozí, a křtili se.
For John was not yet cast into prison.
Nebo ještě Jan nebyl vsazen do žaláře.
Then there arose a question between some of John's disciples and the Jews about purifying.
Tedy vznikla otázka mezi Židy a některými z učedlníků Janových o očišťování.
And they came unto John, and said unto him, Rabbi, he that was with thee beyond Jordan, to whom thou barest witness, behold, the same baptizeth, and all men come to him.
I přišli k Janovi a řekli jemu: Mistře, ten, kterýž byl s tebou za Jordánem, jemužs ty svědectví vydal, aj, on křtí, a všickni jdou k němu.
John answered and said, A man can receive nothing, except it be given him from heaven.
Odpověděl Jan a řekl: Nemůžť člověk vzíti ničehož, leč by jemu dáno bylo s nebe.
Ye yourselves bear me witness, that I said, I am not the Christ, but that I am sent before him.
Vy sami svědkové jste mi, že jsem pověděl: Nejsem já Kristus, ale že jsem poslán před ním.
He that hath the bride is the bridegroom: but the friend of the bridegroom, which standeth and heareth him, rejoiceth greatly because of the bridegroom's voice: this my joy therefore is fulfilled.
Kdož má nevěstu, ženichť jest, přítel pak ženicha, jenž stojí a slyší ho, radostí raduje se pro hlas ženicha. Protož ta radost má naplněna jest.
He must increase, but I must decrease.
Onť musí růsti, já pak menšiti se.
He that cometh from above is above all: he that is of the earth is earthly, and speaketh of the earth: he that cometh from heaven is above all.
Kdož jest shůry přišel, nade všeckyť jest; kdožť jest z země, zemskýť jest, a zemské věci mluví. Ale ten, jenž s nebe přišel, nade všecky jest.
And what he hath seen and heard, that he testifieth; and no man receiveth his testimony.
A což viděl a slyšel, toť svědčí, ale svědectví jeho žádný nepřijímá.
He that hath received his testimony hath set to his seal that God is true.
Kdož pak přijímá svědectví jeho, zpečetil jest to, že Bůh pravdomluvný jest.
For he whom God hath sent speaketh the words of God: for God giveth not the Spirit by measure unto him.
Nebo ten, kteréhož Bůh poslal, slovo Boží mluví; nebo jemu ne v míru dává Bůh ducha.
The Father loveth the Son, and hath given all things into his hand.
Otec miluje Syna a všecko dal v ruku jeho.
He that believeth on the Son hath everlasting life: and he that believeth not the Son shall not see life; but the wrath of God abideth on him.
Kdož věří v Syna, má život věčný; ale kdožť jest nevěřící Synu, neuzříť života, ale hněv Boží zůstává na něm.