Genesis 21

And the LORD visited Sarah as he had said, and the LORD did unto Sarah as he had spoken.
Navštívil pak Hospodin Sáru, tak jakž byl řekl; a učinil Hospodin Sáře, jakož byl mluvil.
For Sarah conceived, and bare Abraham a son in his old age, at the set time of which God had spoken to him.
Nebo počala a porodila Sára Abrahamovi syna v starosti jeho, v ten čas, kterýž předpověděl Bůh.
And Abraham called the name of his son that was born unto him, whom Sarah bare to him, Isaac.
A nazval Abraham jméno syna svého, kterýž se mu narodil, jehož porodila Sára, Izák.
And Abraham circumcised his son Isaac being eight days old, as God had commanded him.
A obřezal Abraham syna svého Izáka, když byl v osmi dnech, tak jakž mu byl přikázal Bůh.
And Abraham was an hundred years old, when his son Isaac was born unto him.
Byl pak Abraham ve stu letech, když se mu narodil Izák syn jeho.
And Sarah said, God hath made me to laugh, so that all that hear will laugh with me.
I řekla Sára: Radost mi učinil Bůh; kdokoli uslyší, radovati se bude spolu se mnou.
And she said, Who would have said unto Abraham, that Sarah should have given children suck? for I have born him a son in his old age.
A přidala: Kdo by byl řekl Abrahamovi, že bude Sára děti kojiti? A však jsem porodila syna v starosti jeho.
And the child grew, and was weaned: and Abraham made a great feast the same day that Isaac was weaned.
I rostlo dítě a ostaveno jest. Tedy učinil Abraham veliké hody v ten den, v němž ostaven byl Izák.
And Sarah saw the son of Hagar the Egyptian, which she had born unto Abraham, mocking.
Viděla pak Sára, že syn Agar Egyptské, kteréhož porodila Abrahamovi, jest posměvač.
Wherefore she said unto Abraham, Cast out this bondwoman and her son: for the son of this bondwoman shall not be heir with my son, even with Isaac.
I řekla Abrahamovi: Vyvrz děvku tuto i syna jejího; neboť nebude dědicem syn děvky té s synem mým Izákem.
And the thing was very grievous in Abraham's sight because of his son.
Ale Abraham velmi těžce nesl tu řeč, pro syna svého.
And God said unto Abraham, Let it not be grievous in thy sight because of the lad, and because of thy bondwoman; in all that Sarah hath said unto thee, hearken unto her voice; for in Isaac shall thy seed be called.
I řekl Bůh Abrahamovi: Nestěžuj sobě o dítěti a o děvce své; cožkoli řekla tobě Sára, povol řeči její, nebo v Izákovi nazváno bude tobě símě.
And also of the son of the bondwoman will I make a nation, because he is thy seed.
A však i syna děvky učiním v národ; nebo tvé símě jest.
And Abraham rose up early in the morning, and took bread, and a bottle of water, and gave it unto Hagar, putting it on her shoulder, and the child, and sent her away: and she departed, and wandered in the wilderness of Beer–sheba.
Vstal tedy Abraham velmi ráno, a vzav chléb a láhvici vody, dal Agar a vložil na rameno její, a pustil ji od sebe i s dítětem. Kterážto odešla a chodila po poušti Bersabé.
And the water was spent in the bottle, and she cast the child under one of the shrubs.
A když nebylo vody v láhvici, povrhla dítě pod jedním stromem.
And she went, and sat her down over against him a good way off, as it were a bowshot: for she said, Let me not see the death of the child. And she sat over against him, and lift up her voice, and wept.
A odšedši, sedla naproti tak daleko, jako by mohl z lučiště dostřeliti; nebo pravila: Nebudu se dívati na smrt dítěte. Seděla tedy naproti, a pozdvihši hlasu svého, plakala.
And God heard the voice of the lad; and the angel of God called to Hagar out of heaven, and said unto her, What aileth thee, Hagar? fear not; for God hath heard the voice of the lad where he is.
I uslyšel Bůh hlas dítěte; a anděl Boží s nebe zavolal na Agar, a řekl jí: Coť jest, Agar? Neboj se; nebo Bůh uslyšel hlas dítěte z místa, na kterémž jest.
Arise, lift up the lad, and hold him in thine hand; for I will make him a great nation.
Vstaň, vezmi dítě, a ujmi je rukou svou; nebo v národ veliký učiním je.
And God opened her eyes, and she saw a well of water; and she went, and filled the bottle with water, and gave the lad drink.
A otevřel Bůh oči její, aby uzřela studnici vody. I šla a naplnila láhvici vodou, a napojila dítě.
And God was with the lad; and he grew, and dwelt in the wilderness, and became an archer.
A Bůh byl s dítětem, kteréžto zrostlo a bydlilo na poušti, a byl z něho střelec.
And he dwelt in the wilderness of Paran: and his mother took him a wife out of the land of Egypt.
Bydlil pak na poušti Fáran; i vzala mu matka jeho ženu z země Egyptské.
And it came to pass at that time, that Abimelech and Phichol the chief captain of his host spake unto Abraham, saying, God is with thee in all that thou doest:
Stalo se pak toho času, že mluvil Abimelech a Fikol, kníže vojska jeho, k Abrahamovi těmito slovy: Bůh s tebou jest ve všech věcech, kteréž ty činíš.
Now therefore swear unto me here by God that thou wilt not deal falsely with me, nor with my son, nor with my son's son: but according to the kindness that I have done unto thee, thou shalt do unto me, and to the land wherein thou hast sojourned.
Protož nyní, přisáhni mi teď skrze Boha: Toto ať se stane, jestliže mi sklamáš, neb synu mému, aneb vnuku mému; vedlé milosrdenství, kteréž jsem já učinil s tebou, i ty že učiníš se mnou a s zemí, v níž jsi byl pohostinu.
And Abraham said, I will swear.
I řekl Abraham: A já přisáhnu.
And Abraham reproved Abimelech because of a well of water, which Abimelech's servants had violently taken away.
(A přitom domlouval se Abraham na Abimelecha o studnici vody, kterouž mu mocí odjali služebníci Abimelechovi.
And Abimelech said, I wot not who hath done this thing: neither didst thou tell me, neither yet heard I of it, but to day.
I řekl Abimelech: Nevím, kdo by učinil takovou věc; a aniž jsi ty mi oznámil, aniž jsem já také co slyšel, až dnes.)
And Abraham took sheep and oxen, and gave them unto Abimelech; and both of them made a covenant.
Vzav tedy Abraham ovce i voly dal Abimelechovi; a vešli oba dva v smlouvu.
And Abraham set seven ewe lambs of the flock by themselves.
A postavil Abraham sedm jehnic stáda obzvlášť.
And Abimelech said unto Abraham, What mean these seven ewe lambs which thou hast set by themselves?
I řekl Abimelech Abrahamovi: K čemu jest těchto sedm jehnic, kteréž jsi postavil obzvlášť?
And he said, For these seven ewe lambs shalt thou take of my hand, that they may be a witness unto me, that I have digged this well.
Odpověděl: Že sedm těch jehnic vezmeš z ruky mé, aby mi to bylo na svědectví, že jsem kopal studnici tuto.
Wherefore he called that place Beer–sheba; because there they sware both of them.
Pročež nazváno jest to místo Bersabé, že tu oba dva přisáhli.
Thus they made a covenant at Beer–sheba: then Abimelech rose up, and Phichol the chief captain of his host, and they returned into the land of the Philistines.
A tak učinili smlouvu v Bersabé. Vstav pak Abimelech a Fikol, kníže vojska jeho, navrátili se do země Filistinské.
And Abraham planted a grove in Beer–sheba, and called there on the name of the LORD, the everlasting God.
I nasázel stromoví v Bersabé, a vzýval tam jméno Hospodina, Boha silného, věčného.
And Abraham sojourned in the Philistines' land many days.
A bydlil Abraham v zemi Filistinské za mnoho dní.