John 3

There was a man of the Pharisees, named Nicodemus, a ruler of the Jews:
Bijaše među farizejima čovjek imenom Nikodem, ugledan Židov.
The same came to Jesus by night, and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God: for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him.
On dođe Isusu obnoć i reče mu: "Rabbi, znamo da si od Boga došao kao učitelj jer nitko ne može činiti znamenja kakva ti činiš ako Bog nije s njime."
Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God.
Odgovori mu Isus: "Zaista, zaista, kažem ti: tko se ne rodi nanovo, odozgor, ne može vidjeti kraljevstva Božjega!"
Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? can he enter the second time into his mother's womb, and be born?
Kaže mu Nikodem: "Kako se čovjek može roditi kad je star? Zar može po drugi put ući u utrobu majke svoje i roditi se?"
Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God.
Odgovori Isus: "Zaista, zaista, kažem ti: ako se tko ne rodi iz vode i Duha, ne može ući u kraljevstvo Božje.
That which is born of the flesh is flesh; and that which is born of the Spirit is spirit.
Što je od tijela rođeno, tijelo je; i što je od Duha rođeno, duh je.
Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again.
Ne čudi se što ti rekoh: 'Treba da se rodite nanovo, odozgor.'
The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth: so is every one that is born of the Spirit.
Vjetar puše gdje hoće; čuješ mu šum, a ne znaš odakle dolazi i kamo ide. Tako je sa svakim koji je rođen od Duha."
Nicodemus answered and said unto him, How can these things be?
Upita ga Nikodem: "Kako se to može zbiti?"
Jesus answered and said unto him, Art thou a master of Israel, and knowest not these things?
Odgovori mu Isus: "Ti si učitelj u Izraelu pa to da ne razumiješ?
Verily, verily, I say unto thee, We speak that we do know, and testify that we have seen; and ye receive not our witness.
Zaista, zaista, kažem ti: govorimo što znamo, svjedočimo za ono što vidjesmo, ali svjedočanstva našega ne primate.
If I have told you earthly things, and ye believe not, how shall ye believe, if I tell you of heavenly things?
Ako vam rekoh zemaljsko pa ne vjerujete, kako ćete vjerovati kad vam budem govorio nebesko?
And no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of man which is in heaven.
Nitko nije uzašao na nebo doli onaj koji siđe s neba, Sin Čovječji.
And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of man be lifted up:
I kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji tako ima biti podignut Sin Čovječji
That whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life.
da svaki koji vjeruje u njemu ima život vječni.
For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.
Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni.
For God sent not his Son into the world to condemn the world; but that the world through him might be saved.
Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu.
He that believeth on him is not condemned: but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God.
Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega.
And this is the condemnation, that light is come into the world, and men loved darkness rather than light, because their deeds were evil.
A ovo je taj sud: Svjetlost je došla na svijet, ali ljudi su više ljubili tamu nego svjetlost jer djela im bijahu zla.
For every one that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved.
Uistinu, tko god čini zlo, mrzi svjetlost i ne dolazi k svjetlosti da se ne razotkriju djela njegova;
But he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God.
a tko čini istinu, dolazi k svjetlosti nek bude bjelodano da su djela njegova u Bogu učinjena."
After these things came Jesus and his disciples into the land of Judæa; and there he tarried with them, and baptized.
Poslije toga ode Isus sa svojim učenicima u Judejsku zemlju. Tu je boravio s njima i krstio.
And John also was baptizing in Ænon near to Salim, because there was much water there: and they came, and were baptized.
A krstio je i Ivan, u Enonu blizu Salima, jer ondje bijaše mnogo vode. Ljudi su dolazili i krstili se.
For John was not yet cast into prison.
Jer Ivan još nije bio bačen u tamnicu.
Then there arose a question between some of John's disciples and the Jews about purifying.
Između Ivanovih učenika i nekog Židova nastade tako prepirka o čišćenju.
And they came unto John, and said unto him, Rabbi, he that was with thee beyond Jordan, to whom thou barest witness, behold, the same baptizeth, and all men come to him.
Dođoše Ivanu i rekoše mu: "Učitelju, onaj koji s tobom bijaše s onu stranu Jordana i za kojega si ti svjedočio - on eno krsti i svi hrle k njemu."
John answered and said, A man can receive nothing, except it be given him from heaven.
Ivan odgovori: "Nitko ne može sebi uzeti ništa ako mu nije dano s neba.
Ye yourselves bear me witness, that I said, I am not the Christ, but that I am sent before him.
Vi ste mi sami svjedoci da sam rekao: 'Nisam ja Krist, nego poslan sam pred njim.'
He that hath the bride is the bridegroom: but the friend of the bridegroom, which standeth and heareth him, rejoiceth greatly because of the bridegroom's voice: this my joy therefore is fulfilled.
Tko ima zaručnicu, zaručnik je. A prijatelj zaručnikov, koji stoji uza nj i sluša ga, klikće od radosti na glas zaručnikov. Ta se moja radost upravo ispunila.
He must increase, but I must decrease.
On treba da raste, a ja da se umanjujem.
He that cometh from above is above all: he that is of the earth is earthly, and speaketh of the earth: he that cometh from heaven is above all.
Tko odozgor dolazi, on je iznad sviju; tko je sa zemlje, zemaljski je i zemaljski govori. Tko dolazi s neba, on je iznad sviju:
And what he hath seen and heard, that he testifieth; and no man receiveth his testimony.
što je vidio i čuo - za to svjedoči, a svjedočanstva njegova nitko ne prima.
He that hath received his testimony hath set to his seal that God is true.
Tko primi njegovo svjedočanstvo, potvrđuje da je Bog istinit.
For he whom God hath sent speaketh the words of God: for God giveth not the Spirit by measure unto him.
Uistinu, onaj koga Bog posla Božje riječi govori jer Bog Duha ne daje na mjeru.
The Father loveth the Son, and hath given all things into his hand.
Otac ljubi Sina i sve je predao u ruku njegovu.
He that believeth on the Son hath everlasting life: and he that believeth not the Son shall not see life; but the wrath of God abideth on him.
Tko vjeruje u Sina, ima vječni život; a tko neće da vjeruje u Sina, neće vidjeti života; gnjev Božji ostaje na njemu."