John 2

And the third day there was a marriage in Cana of Galilee; and the mother of Jesus was there:
Trećeg dana bijaše svadba u Kani Galilejskoj. Bila ondje Isusova majka.
And both Jesus was called, and his disciples, to the marriage.
Na svadbu bijaše pozvan i Isus i njegovi učenici.
And when they wanted wine, the mother of Jesus saith unto him, They have no wine.
Kad ponesta vina, Isusu će njegova majka: "Vina nemaju."
Jesus saith unto her, Woman, what have I to do with thee? mine hour is not yet come.
Kaže joj Isus: "Ženo, što ja imam s tobom? Još nije došao moj čas!"
His mother saith unto the servants, Whatsoever he saith unto you, do it.
Nato će njegova mati poslužiteljima: "Što god vam rekne, učinite!"
And there were set there six waterpots of stone, after the manner of the purifying of the Jews, containing two or three firkins apiece.
A bijaše ondje Židovima za čišćenje šest kamenih posuda od po dvije do tri mjere.
Jesus saith unto them, Fill the waterpots with water. And they filled them up to the brim.
Kaže Isus poslužiteljima: "Napunite posude vodom!" I napune ih do vrha.
And he saith unto them, Draw out now, and bear unto the governor of the feast. And they bare it.
Tada im reče: "Zagrabite sada i nosite ravnatelju stola." Oni odnesu.
When the ruler of the feast had tasted the water that was made wine, and knew not whence it was: (but the servants which drew the water knew;) the governor of the feast called the bridegroom,
Kad okusi vodu što posta vinom, a nije znao odakle je - znale su sluge koje zagrabiše vodu - ravnatelj stola pozove zaručnika
And saith unto him, Every man at the beginning doth set forth good wine; and when men have well drunk, then that which is worse: but thou hast kept the good wine until now.
i kaže mu: "Svaki čovjek stavlja na stol najprije dobro vino, a kad se ponapiju, gore. Ti si čuvao dobro vino sve do sada."
This beginning of miracles did Jesus in Cana of Galilee, and manifested forth his glory; and his disciples believed on him.
Tako, u Kani Galilejskoj, učini Isus prvo znamenje i objavi svoju slavu te povjerovaše u njega njegovi učenici.
After this he went down to Capernaum, he, and his mother, and his brethren, and his disciples: and they continued there not many days.
Nakon toga siđe sa svojom majkom, s braćom i sa svojim učenicima u Kafarnaum. Ondje ostadoše nekoliko dana.
And the Jews' passover was at hand, and Jesus went up to Jerusalem,
Blizu bijaše židovska Pasha. Stoga Isus uziđe u Jeruzalem.
And found in the temple those that sold oxen and sheep and doves, and the changers of money sitting:
U Hramu nađe prodavače volova, ovaca i golubova i mjenjače gdje sjede.
And when he had made a scourge of small cords, he drove them all out of the temple, and the sheep, and the oxen; and poured out the changers' money, and overthrew the tables;
I načini bič od užeta te ih sve istjera iz Hrama zajedno s ovcama i volovima. Mjenjačima rasu novac i stolove isprevrta,
And said unto them that sold doves, Take these things hence; make not my Father's house an house of merchandise.
a prodavačima golubova reče: "Nosite to odavde i ne činite od kuće Oca mojega kuću trgovačku."
And his disciples remembered that it was written, The zeal of thine house hath eaten me up.
Prisjetiše se njegovi učenici da je pisano: Izjeda me revnost za Dom tvoj.
Then answered the Jews and said unto him, What sign shewest thou unto us, seeing that thou doest these things?
Nato se umiješaju Židovi i upitaju ga: "Koje nam znamenje možeš pokazati da to smiješ činiti?"
Jesus answered and said unto them, Destroy this temple, and in three days I will raise it up.
Odgovori im Isus: "Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići."
Then said the Jews, Forty and six years was this temple in building, and wilt thou rear it up in three days?
Rekoše mu nato Židovi: "Četrdeset i šest godina gradio se ovaj Hram, a ti da ćeš ga u tri dana podići?"
But he spake of the temple of his body.
No on je govorio o hramu svoga tijela.
When therefore he was risen from the dead, his disciples remembered that he had said this unto them; and they believed the scripture, and the word which Jesus had said.
Pošto uskrsnu od mrtvih, prisjetiše se njegovi učenici da je to htio reći te povjerovaše Pismu i besjedi koju Isus reče.
Now when he was in Jerusalem at the passover, in the feast day, many believed in his name, when they saw the miracles which he did.
Dok je boravio u Jeruzalemu o blagdanu Pashe, mnogi povjerovaše u njegovo ime promatrajući znamenja koja je činio.
But Jesus did not commit himself unto them, because he knew all men,
No sam se Isus njima nije povjeravao jer ih je sve dobro poznavao
And needed not that any should testify of man: for he knew what was in man.
i nije trebalo da mu tko daje svjedočanstvo o čovjeku: ta sam je dobro znao što je u čovjeku.