Genesis 5

This is the book of the generations of Adam. In the day that God created man, in the likeness of God made he him;
Ovo je povijest Adamova roda. Kad je Bog stvorio čovjeka, napravio ga je na priliku svoju;
Male and female created he them; and blessed them, and called their name Adam, in the day when they were created.
stvorio je muško i žensko. A kad ih je stvorio, blagoslovi ih i nazva - čovjek.
And Adam lived an hundred and thirty years, and begat a son in his own likeness, after his image; and called his name Seth:
Kad je Adamu bilo sto i trideset godina, rodi mu se sin njemu sličan, na njegovu sliku; nadjenu mu ime Šet.
And the days of Adam after he had begotten Seth were eight hundred years: and he begat sons and daughters:
Po rođenju Šetovu Adam je živio osam stotina godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.
And all the days that Adam lived were nine hundred and thirty years: and he died.
Adam poživje u svemu devet stotina i trideset godina. Potom umrije.
And Seth lived an hundred and five years, and begat Enos:
Kad je Šetu bilo sto i pet godina, rodi mu se Enoš.
And Seth lived after he begat Enos eight hundred and seven years, and begat sons and daughters:
Po rođenju Enoševu Šet je živio osam stotina i sedam godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.
And all the days of Seth were nine hundred and twelve years: and he died.
Šet poživje u svemu devet stotina i dvanaest godina. Potom umrije.
And Enos lived ninety years, and begat Cainan:
Kad je Enošu bilo devedeset godina, rodi mu se Kenan.
And Enos lived after he begat Cainan eight hundred and fifteen years, and begat sons and daughters:
Po rođenju Kenanovu Enoš je živio osam stotina i petnaest godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.
And all the days of Enos were nine hundred and five years: and he died.
Enoš poživje u svemu devet stotina i pet godina. Potom umrije.
And Cainan lived seventy years, and begat Mahalaleel:
Kad je Kenanu bilo sedamdeset godina, rodi mu se Mahalalel.
And Cainan lived after he begat Mahalaleel eight hundred and forty years, and begat sons and daughters:
Po rođenju Mahalalelovu Kenan je živio osam stotina i četrdeset godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.
And all the days of Cainan were nine hundred and ten years: and he died.
Kenan poživje u svemu devet stotina i deset godina. Potom umrije.
And Mahalaleel lived sixty and five years, and begat Jared:
Kad je Mahalalelu bilo šezdeset i pet godina, rodi mu se Jered.
And Mahalaleel lived after he begat Jared eight hundred and thirty years, and begat sons and daughters:
Po rođenju Jeredovu Mahalalel je živio osam stotina i trideset godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.
And all the days of Mahalaleel were eight hundred ninety and five years: and he died.
Mahalalel poživje u svemu osam stotina devedeset i pet godina. Potom umrije.
And Jared lived an hundred sixty and two years, and he begat Enoch:
Kad je Jeredu bilo sto šezdeset i dvije godine, rodi mu se Henok.
And Jared lived after he begat Enoch eight hundred years, and begat sons and daughters:
Po rođenju Henokovu Jered je živio osam stotina godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.
And all the days of Jared were nine hundred sixty and two years: and he died.
Jered poživje u svemu devet stotina šezdeset i dvije godine. Potom umrije.
And Enoch lived sixty and five years, and begat Methuselah:
Kad je Henoku bilo šezdeset i pet godina, rodi mu se Metušalah.
And Enoch walked with God after he begat Methuselah three hundred years, and begat sons and daughters:
Henok je hodio s Bogom. Po rođenju Metušalahovu Henok je živio trista godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.
And all the days of Enoch were three hundred sixty and five years:
Henok poživje u svemu trista šezdeset i pet godina.
And Enoch walked with God: and he was not; for God took him.
Henok je hodio s Bogom, potom iščeznu; Bog ga uze.
And Methuselah lived an hundred eighty and seven years, and begat Lamech:
Kad je Metušalahu bilo sto osamdeset i sedam godina, rodi mu se Lamek.
And Methuselah lived after he begat Lamech seven hundred eighty and two years, and begat sons and daughters:
Po rođenju Lamekovu Metušalah je živio sedam stotina osamdeset i dvije godine te mu se rodilo još sinova i kćeri.
And all the days of Methuselah were nine hundred sixty and nine years: and he died.
Metušalah poživje u svemu devet stotina šezdeset i devet godina. Potom umrije.
And Lamech lived an hundred eighty and two years, and begat a son:
Kad su Lameku bile sto osamdeset i dvije godine, rodi mu se sin.
And he called his name Noah, saying, This same shall comfort us concerning our work and toil of our hands, because of the ground which the LORD hath cursed.
Nadjene mu ime Noa, govoreći: "Ovaj će nam pribavljati, u trudu i naporu naših ruku, utjehu iz zemlje koju je Bog prokleo."
And Lamech lived after he begat Noah five hundred ninety and five years, and begat sons and daughters:
Po rođenju Noinu Lamek je živio pet stotina devedeset i pet godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.
And all the days of Lamech were seven hundred seventy and seven years: and he died.
Lamek poživje u svemu sedam stotina sedamdeset i sedam godina. Potom umrije.
And Noah was five hundred years old: and Noah begat Shem, Ham, and Japheth.
Pošto je Noa proživio pet stotina godina, rode mu se Šem, Ham i Jafet.