Genesis 21

And the LORD visited Sarah as he had said, and the LORD did unto Sarah as he had spoken.
Jahve se sjeti Sare kako je rekao i učini joj kako je obećao:
For Sarah conceived, and bare Abraham a son in his old age, at the set time of which God had spoken to him.
Sara zače i rodi Abrahamu sina u njegovoj starosti - u vrijeme koje je Bog označio.
And Abraham called the name of his son that was born unto him, whom Sarah bare to him, Isaac.
Abraham nadjene ime Izak svome sinu što mu ga Sara rodi.
And Abraham circumcised his son Isaac being eight days old, as God had commanded him.
I poslije osam dana obreza Abraham svoga sina Izaka, kako mu je Bog naredio.
And Abraham was an hundred years old, when his son Isaac was born unto him.
Abrahamu bijaše stotinu godina kad mu se rodio sin Izak.
And Sarah said, God hath made me to laugh, so that all that hear will laugh with me.
Sara reče: "Dade mi Bog da se nasmijem, i tko god to čuje nasmijat će mi se."
And she said, Who would have said unto Abraham, that Sarah should have given children suck? for I have born him a son in his old age.
Još doda: "Tko bi ikad rekao Abrahamu: djecu će ti Sara dojiti! Ipak sina mu rodih u starosti".
And the child grew, and was weaned: and Abraham made a great feast the same day that Isaac was weaned.
Dijete je raslo i bilo od sise odbijeno. A u dan u koji Izak bijaše od sise odbijen Abraham priredi veliku gozbu.
And Sarah saw the son of Hagar the Egyptian, which she had born unto Abraham, mocking.
Jednom opazi Sara gdje se sin koga je Egipćanka Hagara Abrahamu rodila igra s njezinim sinom Izakom,
Wherefore she said unto Abraham, Cast out this bondwoman and her son: for the son of this bondwoman shall not be heir with my son, even with Isaac.
pa reče Abrahamu: "Otjeraj tu sluškinju i njezina sina, jer sin sluškinje ne smije biti baštinik s mojim sinom - s Izakom!"
And the thing was very grievous in Abraham's sight because of his son.
To je Abrahamu bilo nemilo, jer je i Jišmael bio njegov sin.
And God said unto Abraham, Let it not be grievous in thy sight because of the lad, and because of thy bondwoman; in all that Sarah hath said unto thee, hearken unto her voice; for in Isaac shall thy seed be called.
Ali Bog reče Abrahamu: "Nemoj se uznemirivati zbog dječaka i zbog svoje sluškinje; sve što ti kaže Sara poslušaj, jer će Izakovo potomstvo tebi ovjekovječiti ime.
And also of the son of the bondwoman will I make a nation, because he is thy seed.
I od sina tvoje sluškinje podići ću velik narod, jer je tvoj potomak."
And Abraham rose up early in the morning, and took bread, and a bottle of water, and gave it unto Hagar, putting it on her shoulder, and the child, and sent her away: and she departed, and wandered in the wilderness of Beer–sheba.
Rano ujutro Abraham uze kruha i mješinicu vode pa dade Hagari; stavi to na njezina ramena, zajedno s dječakom, te je otpusti. Vrludala je amo-tamo po pustinji Beer Šebe.
And the water was spent in the bottle, and she cast the child under one of the shrubs.
Potrošivši vodu iz mješinice, ostavi dijete pod jednim grmom,
And she went, and sat her down over against him a good way off, as it were a bowshot: for she said, Let me not see the death of the child. And she sat over against him, and lift up her voice, and wept.
a sama ode i sjede nasuprot, daleko koliko luk može dobaciti. Govorila je u sebi: "Neću da vidim kako dijete umire." Sjedeći tako, udari u jecanje.
And God heard the voice of the lad; and the angel of God called to Hagar out of heaven, and said unto her, What aileth thee, Hagar? fear not; for God hath heard the voice of the lad where he is.
Bog ču plač dječaka te anđeo Božji zovne s neba Hagaru i reče joj: "Što ti je, Hagaro? Ne boj se! Jer je Bog čuo plač dječaka u njegovoj nevolji.
Arise, lift up the lad, and hold him in thine hand; for I will make him a great nation.
Na noge! Digni dječaka i utješi ga, jer od njega ću podići velik narod."
And God opened her eyes, and she saw a well of water; and she went, and filled the bottle with water, and gave the lad drink.
Tada joj Bog otvori oči pa ona opazi studenac. Ode i napuni vodom mješinicu pa napoji dječaka.
And God was with the lad; and he grew, and dwelt in the wilderness, and became an archer.
Bog je bio s dječakom te je rastao i odrastao. Živio je u pustinji te postao vješt u strijeljanju iz luka.
And he dwelt in the wilderness of Paran: and his mother took him a wife out of the land of Egypt.
Dom mu bijaše u pustinji Paranu; a njegova mu majka dobavi ženu iz zemlje egipatske.
And it came to pass at that time, that Abimelech and Phichol the chief captain of his host spake unto Abraham, saying, God is with thee in all that thou doest:
U to vrijeme Abimelek - koga je pratio Fikol, zapovjednik njegove vojske - reče Abrahamu: "Bog je s tobom u svemu što radiš.
Now therefore swear unto me here by God that thou wilt not deal falsely with me, nor with my son, nor with my son's son: but according to the kindness that I have done unto thee, thou shalt do unto me, and to the land wherein thou hast sojourned.
Stoga mi se ovdje i sada zakuni Bogom da nećeš varati ni mene ni moju rodbinu i prijatelje nego da ćeš se prema meni i prema zemlji u kojoj sad boraviš ponašati pošteno, kao što sam se ja prema tebi ponio."
And Abraham said, I will swear.
"Kunem se", odgovori Abraham.
And Abraham reproved Abimelech because of a well of water, which Abimelech's servants had violently taken away.
Onda Abraham prekori Abimeleka zbog zdenca vode što su ga Abimelekove sluge bile prisvojile.
And Abimelech said, I wot not who hath done this thing: neither didst thou tell me, neither yet heard I of it, but to day.
A Abimelek reče: "Ne znam tko je to učinio; ni ti me nisi o tome obavijestio, niti sam ja o tome čuo, osim danas."
And Abraham took sheep and oxen, and gave them unto Abimelech; and both of them made a covenant.
Abraham uzme ovaca i goveda pa ih dade Abimeleku te njih dvojica sklope savez.
And Abraham set seven ewe lambs of the flock by themselves.
Potom Abraham razluči napose sedam janjaca od stada.
And Abimelech said unto Abraham, What mean these seven ewe lambs which thou hast set by themselves?
Nato Abimelek zapita Abrahama: "Što znači ovih sedam janjaca koje si na stranu stavio?"
And he said, For these seven ewe lambs shalt thou take of my hand, that they may be a witness unto me, that I have digged this well.
A on odgovori: "Primi ovih sedam janjaca iz moje ruke da mi bude dokazom da sam ja iskopao ovaj zdenac."
Wherefore he called that place Beer–sheba; because there they sware both of them.
Zato se ono mjesto nazvalo Beer Šeba; jer se njih dvojica ondje zakleše.
Thus they made a covenant at Beer–sheba: then Abimelech rose up, and Phichol the chief captain of his host, and they returned into the land of the Philistines.
Pošto su sklopili savez kod Beer Šebe, Abimelek i zapovjednik njegove vojske Fikol odu i vrate se u zemlju Filistejaca.
And Abraham planted a grove in Beer–sheba, and called there on the name of the LORD, the everlasting God.
Abraham zasadi kod Beer Šebe tamarisku i ondje zazove ime Jahve - Boga Vječnoga.
And Abraham sojourned in the Philistines' land many days.
Dugo je vremena Abraham proveo u zemlji filistejskoj kao pridošlica.