I Chronicles 9

So all Israel were reckoned by genealogies; and, behold, they were written in the book of the kings of Israel and Judah, who were carried away to Babylon for their transgression.
Svi su Izraelci bili upisani u plemenskim rodovnicima, a zapisani su i u Knjizi izraelskih kraljeva. A Judejci su zbog nevjere bili odvedeni u sužanjstvo u Babilon.
Now the first inhabitants that dwelt in their possessions in their cities were, the Israelites, the priests, Levites, and the Nethinims.
Prvi su stanovnici na svojem posjedu i u svojim gradovima bili Izraelci, svećenici, leviti i netinci.
And in Jerusalem dwelt of the children of Judah, and of the children of Benjamin, and of the children of Ephraim, and Manasseh;
U Jeruzalemu su živjeli ljudi od Judinih sinova, od Benjaminovih sinova, od Efrajimovih i Manašeovih sinova, i to:
Uthai the son of Ammihud, the son of Omri, the son of Imri, the son of Bani, of the children of Pharez the son of Judah.
Utaj, sin Amihuda, sina Omrija, sina Imrija, sina Banija, od sinova Judina sina Peresa.
And of the Shilonites; Asaiah the firstborn, and his sons.
Od Šilonaca: Asaja, prvenac, sa svojim sinovima.
And of the sons of Zerah; Jeuel, and their brethren, six hundred and ninety.
Od Zarehovih sinova: Jeuel i njegova braća, šest stotina i devedeset.
And of the sons of Benjamin; Sallu the son of Meshullam, the son of Hodaviah, the son of Hasenuah,
Od Benjaminovih sinova Salu, sin Mešulama, sina Hodavje, Hasenuina sina;
And Ibneiah the son of Jeroham, and Elah the son of Uzzi, the son of Michri, and Meshullam the son of Shephathiah, the son of Reuel, the son of Ibnijah;
Ibneja, Jerohamov sin, i Ela, sin Uzije, Mokrijeva sina, i Mešulam, sin Šefatje, sina Reuela, Ibnijina sina.
And their brethren, according to their generations, nine hundred and fifty and six. All these men were chief of the fathers in the house of their fathers.
Imali su po svojim rodovima devet stotina pedeset i šestero braće. Svi su oni bili glavari, svaki svoga roda.
And of the priests; Jedaiah, and Jehoiarib, and Jachin,
Od svećenika: Jedaja, Jojarib i Jakin,
And Azariah the son of Hilkiah, the son of Meshullam, the son of Zadok, the son of Meraioth, the son of Ahitub, the ruler of the house of God;
Azarja, sin Hilkije, sina Mešulama, sina Sadoka, sina Merajota, Ahitubova sina, predstojnik Doma Božjeg.
And Adaiah the son of Jeroham, the son of Pashur, the son of Malchijah, and Maasiai the son of Adiel, the son of Jahzerah, the son of Meshullam, the son of Meshillemith, the son of Immer;
Adaja, sin Jerohama, sina Pašhura, Malkijina sina, Masaj, sin Adiela, sina Jahzere, sina Mešulama, sina Mešilemita, Imerova sina.
And their brethren, heads of the house of their fathers, a thousand and seven hundred and threescore; very able men for the work of the service of the house of God.
Njihove braće, glava obitelji, boraca što su obavljali službu u Domu Božjem, bilo je tisuću sedam stotina i šezdeset.
And of the Levites; Shemaiah the son of Hasshub, the son of Azrikam, the son of Hashabiah, of the sons of Merari;
Od levita Šemaja, sin Hašuba, sin Azrikama, Hašabjina sina, između Merarijevih sinova;
And Bakbakkar, Heresh, and Galal, and Mattaniah the son of Micah, the son of Zichri, the son of Asaph;
Bakbakar, Hereš, Galal i Matanija, sin Mike, sina Zikrija, Asafova sina;
And Obadiah the son of Shemaiah, the son of Galal, the son of Jeduthun, and Berechiah the son of Asa, the son of Elkanah, that dwelt in the villages of the Netophathites.
Obadja, sin Šemaje, sina Galala, Jedutunova sina, i Berekja, sin Ase, Elkanina sina, koji je živio u Netofatskim selima.
And the porters were, Shallum, and Akkub, and Talmon, and Ahiman, and their brethren: Shallum was the chief;
Vratari: Šalum, Akub, Talmon i Ahiman, i njihova braća; Šalum je bio poglavar,
Who hitherto waited in the king's gate eastward: they were porters in the companies of the children of Levi.
i dosad je bio na kraljevskim vratima prema istoku. Oni su bili vratari po četama levita.
And Shallum the son of Kore, the son of Ebiasaph, the son of Korah, and his brethren, of the house of his father, the Korahites, were over the work of the service, keepers of the gates of the tabernacle: and their fathers, being over the host of the LORD, were keepers of the entry.
Šalum, sin Korea, sina Abjasafa, Korahova sina, sa svojom braćom Korahovcima iz njihove obitelji, bili su odgovorni za bogoslužje; oni su čuvali pragove Šatora, dok su njihovi oci čuvali ulaz u Jahvin tabor.
And Phinehas the son of Eleazar was the ruler over them in time past, and the LORD was with him.
Eleazarov sin Pinhas bio je predstojnik nad njima nekada (Jahve bio s njim!).
And Zechariah the son of Meshelemiah was porter of the door of the tabernacle of the congregation.
Mešelemjin sin Zaharija bio je vratar na vratima Šatora sastanka.
All these which were chosen to be porters in the gates were two hundred and twelve. These were reckoned by their genealogy in their villages, whom David and Samuel the seer did ordain in their set office.
Svih izabranih vratara pragova bilo je dvjesta i dvanaest. Bili su upisani u rodovnike u svojim selima. Postavili su ih u službu David i vidjelac Samuel zbog njihove vjernosti.
So they and their children had the oversight of the gates of the house of the LORD, namely, the house of the tabernacle, by wards.
Oni i njihovi sinovi čuvali su stražu na vratima Doma Jahvina, Doma Šatora.
In four quarters were the porters, toward the east, west, north, and south.
Vratari su stajali na četiri strane: na istoku, na zapadu, na sjeveru i na jugu.
And their brethren, which were in their villages, were to come after seven days from time to time with them.
Njihova braća po selima dolazila su od vremena do vremena da im se pridruže po sedam dana.
For these Levites, the four chief porters, were in their set office, and were over the chambers and treasuries of the house of God.
Samo su četiri vratarska predstojnika bila neprestano u službi. Bili su leviti, postavljeni nad sobama i nad riznicama Božjega Doma.
And they lodged round about the house of God, because the charge was upon them, and the opening thereof every morning pertained to them.
Noćivali su oko Božjega Doma jer im je bila dužnost da stražare i da otključavaju svako jutro.
And certain of them had the charge of the ministering vessels, that they should bring them in and out by tale.
Neki su od njih bili odgovorni za bogoslužno posuđe. Prebrojavali su ga kad bi ga unosili i kad bi ga iznosili.
Some of them also were appointed to oversee the vessels, and all the instruments of the sanctuary, and the fine flour, and the wine, and the oil, and the frankincense, and the spices.
Neki su se od njih brinuli za pokućstvo, sve posvećene stvari, fino brašno, vino, ulje, tamjan i miomirise;
And some of the sons of the priests made the ointment of the spices.
a neki od svećeničkih sinova miješali su pomast od miomirisa.
And Mattithiah, one of the Levites, who was the firstborn of Shallum the Korahite, had the set office over the things that were made in the pans.
Matitja, jedan od levita, prvenac Šaluma Korahovca, brinuo se za stvari koje se peku na tavi.
And other of their brethren, of the sons of the Kohathites, were over the shewbread, to prepare it every sabbath.
Neki od Kehatovaca, njihove braće, bili su odgovorni za kruhove što se postavljaju svake subote.
And these are the singers, chief of the fathers of the Levites, who remaining in the chambers were free: for they were employed in that work day and night.
Oni su bili i pjevači, glavari levitskih obitelji. Kad su bili slobodni, živjeli su u hramskih sobama, jer su dan i noć bili na dužnosti.
These chief fathers of the Levites were chief throughout their generations; these dwelt at Jerusalem.
To su bili glavari levitskih obitelji prema svom srodstvu. Ti su poglavari živjeli u Jeruzalemu.
And in Gibeon dwelt the father of Gibeon, Jehiel, whose wife's name was Maachah:
U Gibeonu su živjeli: Gibeonov otac Jeiel, čijoj je ženi bilo ime Maaka.
And his firstborn son Abdon, then Zur, and Kish, and Baal, and Ner, and Nadab,
Sin mu je prvenac bio Abdon, pa Sur, Kiš, Baal, Ner, Nadab,
And Gedor, and Ahio, and Zechariah, and Mikloth.
Gedor, Ahjo, Zaharija i Miklot.
And Mikloth begat Shimeam. And they also dwelt with their brethren at Jerusalem, over against their brethren.
Miklot rodi Šimeama. I oni su živjeli u Jeruzalemu, naprama svojoj braći.
And Ner begat Kish; and Kish begat Saul; and Saul begat Jonathan, and Malchi–shua, and Abinadab, and Esh–baal.
Ner rodi Kiša; a Kiš rodi Šaula; Šaul rodi Jonatana, Malki-Šuu, Abinadaba i Ešbaala.
And the son of Jonathan was Merib–baal: and Merib–baal begat Micah.
Jonatanov je sin bio Merib Baal. Merib Baal rodi Miku.
And the sons of Micah were, Pithon, and Melech, and Tahrea, and Ahaz.
Mikini su sinovi bili: Piton, Melek, Tahrea i Ahaz.
And Ahaz begat Jarah; and Jarah begat Alemeth, and Azmaveth, and Zimri; and Zimri begat Moza;
Ahaz rodi Jaru; Jara rodi Alemeta, Azmaveta i Zimrija; Zimri rodi Mosu.
And Moza begat Binea; and Rephaiah his son, Eleasah his son, Azel his son.
Mosa rodi Binu; njegov je sin bio Rafaja, njegov sin Elasa, njegov sin Asel.
And Azel had six sons, whose names are these, Azrikam, Bocheru, and Ishmael, and Sheariah, and Obadiah, and Hanan: these were the sons of Azel.
Asel je imao šest sinova, kojima su imena: Azrikam, Bokru, Jišmael, Šearja, Obadja i Hanan; to su Aselovi sinovi.