I Chronicles 24

Now these are the divisions of the sons of Aaron. The sons of Aaron; Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.
Aronovi su sinovi imali svoje redove. Sinovi Aronovi bili su: Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar.
But Nadab and Abihu died before their father, and had no children: therefore Eleazar and Ithamar executed the priest's office.
Ali su Nadab i Abihu umrli prije oca i nisu imali djece; zato su svećeničku službu vršili Eleazar i Itamar.
And David distributed them, both Zadok of the sons of Eleazar, and Ahimelech of the sons of Ithamar, according to their offices in their service.
David je razdijelio na redove njih i Sadoka, od Eleazarovih sinova, i Ahimeleka, od Itamarovih sinova, po njihovu redu u njihovoj službi.
And there were more chief men found of the sons of Eleazar than of the sons of Ithamar; and thus were they divided. Among the sons of Eleazar there were sixteen chief men of the house of their fathers, and eight among the sons of Ithamar according to the house of their fathers.
Ali se u Eleazarovih sinova našlo više muških poglavara nego u Itamarovih sinova, pa kad ih podijeliše, od Eleazarovih je sinova bilo šesnaest porodičnih poglavara, a od Itamarovih sinova samo osam porodičnih poglavara.
Thus were they divided by lot, one sort with another; for the governors of the sanctuary, and governors of the house of God, were of the sons of Eleazar, and of the sons of Ithamar.
Zato su ih razdijelili ždrebovima, jedne i druge, jer su posvećeni knezovi i Božji knezovi bili i od Eleazarovih sinova i od Itamarovih sinova.
And Shemaiah the son of Nethaneel the scribe, one of the Levites, wrote them before the king, and the princes, and Zadok the priest, and Ahimelech the son of Abiathar, and before the chief of the fathers of the priests and Levites: one principal household being taken for Eleazar, and one taken for Ithamar.
Popisao ih je Netanelov sin Šemaja, pisar od Levijeva plemena, pred kraljem, knezovima, svećenikom Sadokom, Ebjatarovim sinom Ahimelekom, pred poglavarima porodica među svećenicima i levitima, uzevši po jednu porodicu za Eleazara, a po jednu opet za Itamara.
Now the first lot came forth to Jehoiarib, the second to Jedaiah,
Prvi je ždrijeb pao na Jojariba, drugi na Jedaju,
The third to Harim, the fourth to Seorim,
treći na Harima, četvrti na Seorima,
The fifth to Malchijah, the sixth to Mijamin,
peti na Malkiju, šesti na Mijamina,
The seventh to Hakkoz, the eighth to Abijah,
sedmi na Hakosa, osmi na Abiju,
The ninth to Jeshua, the tenth to Shecaniah,
deveti na Ješuu, deseti na Šekaniju,
The eleventh to Eliashib, the twelfth to Jakim,
jedanaesti na Elijašiba, dvanaesti na Jakima,
The thirteenth to Huppah, the fourteenth to Jeshebeab,
trinaesti na Hupu, četrnaesti na Ješebaba,
The fifteenth to Bilgah, the sixteenth to Immer,
petnaesti na Bilgu, šesnaesti na Imera,
The seventeenth to Hezir, the eighteenth to Aphses,
sedamnaesti na Hezira, osamnaesti na Hapisesa,
The nineteenth to Pethahiah, the twentieth to Jehezekel,
devetnaesti na Petahju, dvadeseti na Ezekiela,
The one and twentieth to Jachin, the two and twentieth to Gamul,
dvadeset i prvi na Jakina, dvadeset i drugi na Gamula,
The three and twentieth to Delaiah, the four and twentieth to Maaziah.
dvadeset i treći na Delaju, dvadeset i četvrti na Maazju.
These were the orderings of them in their service to come into the house of the LORD, according to their manner, under Aaron their father, as the LORD God of Israel had commanded him.
To je njihov red u službi kojim treba da idu u Jahvin Dom, po svom pravilu, primljenu od oca im Arona, kako mu je zapovjedio Jahve, Bog Izraelov.
And the rest of the sons of Levi were these: Of the sons of Amram; Shubael: of the sons of Shubael; Jehdeiah.
Od ostalih Levijevih sinova bio je od Amramovih sinova Šubael; od Šubaelovih sinova Jehdeja;
Concerning Rehabiah: of the sons of Rehabiah, the first was Isshiah.
od Rehabje, od Rehabjinih sinova poglavar Jišija;
Of the Izharites; Shelomoth: of the sons of Shelomoth; Jahath.
od Jisharovaca Šelomot; od Šelomotovih sinova Jahat.
And the sons of Hebron; Jeriah the first, Amariah the second, Jahaziel the third, Jekameam the fourth.
Od Jerijinih sinova: drugi Amarja, treći Jahaziel, četvrti Jekaman.
Of the sons of Uzziel; Michah: of the sons of Michah; Shamir.
Od sinova Uzielovih Mika; od Mikinih sinova Šamir;
The brother of Michah was Isshiah: of the sons of Isshiah; Zechariah.
Mikin brat Jišija; od Jišijinih sinova Zaharija;
The sons of Merari were Mahli and Mushi: the sons of Jaaziah; Beno.
Merarijevi sinovi: Mahli i Muši; sinovi Jaazije, njegova sina.
The sons of Merari by Jaaziah; Beno, and Shoham, and Zaccur, and Ibri.
Merarijevi sinovi po Jaaziji, njegovu sinu: Šoham, Zakur i Ibri;
Of Mahli came Eleazar, who had no sons.
po Mahliju Eleazar, koji nije imao djece;
Concerning Kish: the son of Kish was Jerahmeel.
po Kišu, Kišovi sinovi, Jerahmeel.
The sons also of Mushi; Mahli, and Eder, and Jerimoth. These were the sons of the Levites after the house of their fathers.
Mušijevi sinovi: Mahli, Eder i Jerimot. To su bili levitski sinovi po svojim porodicama.
These likewise cast lots over against their brethren the sons of Aaron in the presence of David the king, and Zadok, and Ahimelech, and the chief of the fathers of the priests and Levites, even the principal fathers over against their younger brethren.
I oni su bacali ždrebove kao njihovi rođaci, Aronovi sinovi, pred kraljem Davidom, Sadokom, Ahimelekom i porodičnim poglavarima među svećenicima i levitima, i to jednako glavar obitelji kao i njegov najmlađi brat.