Romans 16

I commend unto you Phebe our sister, which is a servant of the church which is at Cenchrea:
Препоръчвам ви нашата сестра Фива, която е служителка на църквата в Кенхрея,
That ye receive her in the Lord, as becometh saints, and that ye assist her in whatsoever business she hath need of you: for she hath been a succourer of many, and of myself also.
за да я приемете в Господа, както подобава на светии, и да й помогнете в това, което би имала нужда от вас; защото и тя е помагала на мнозина, както и на самия мен.
Greet Priscilla and Aquila my helpers in Christ Jesus:
Поздравете Прискила и Акила, моите съработници в Христос Иисус,
Who have for my life laid down their own necks: unto whom not only I give thanks, but also all the churches of the Gentiles.
които за моя живот си подложиха вратовете под нож, на които не само аз благодаря, но и всичките църкви между езичниците.
Likewise greet the church that is in their house. Salute my wellbeloved Epaenetus, who is the firstfruits of Achaia unto Christ.
Поздравете и църквата в техния дом и поздравете възлюбения ми Епенет, който е първият плод от Азия за Христос.
Greet Mary, who bestowed much labour on us.
Поздравете Мария, която се е трудила много за вас.
Salute Andronicus and Junia, my kinsmen, and my fellowprisoners, who are of note among the apostles, who also were in Christ before me.
Поздравете Андроник и Юния, моите сродници и някога заедно с мен затворници, които са бележити между апостолите и които бяха в Христос още преди мен.
Greet Amplias my beloved in the Lord.
Поздравете възлюбения ми в Господа Амплият.
Salute Urbane, our helper in Christ, and Stachys my beloved.
Поздравете нашия съработник в Христос Урван и възлюбения ми Стахис.
Salute Apelles approved in Christ. Salute them which are of Aristobulus' household.
Поздравете одобрения в Христос Апелий. Поздравете онези, които са от семейството на Аристовул.
Salute Herodion my kinsman. Greet them that be of the household of Narcissus, which are in the Lord.
Поздравете Иродион, моя роднина. Поздравете тези от семейството на Наркис, които са в Господа.
Salute Tryphena and Tryphosa, who labour in the Lord. Salute the beloved Persis, which laboured much in the Lord.
Поздравете Трифена и Трифоса, които работят в Господа. Поздравете възлюбената Персида, която е работила много в Господа.
Salute Rufus chosen in the Lord, and his mother and mine.
Поздравете избрания в Господа Руф и неговата и моята майка.
Salute Asyncritus, Phlegon, Hermas, Patrobas, Hermes, and the brethren which are with them.
Поздравете Асинкрит, Флегонт, Ерма, Патрова, Ермия и братята, които са с тях.
Salute Philologus, and Julia, Nereus, and his sister, and Olympas, and all the saints which are with them.
Поздравете Филолог и Юлия, Нирей и сестра му, и Олимпан, и всичките светии, които са с тях.
Salute one another with an holy kiss. The churches of Christ salute you.
Поздравете се един друг със свята целувка. Поздравяват ви всичките Христови църкви.
Now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offences contrary to the doctrine which ye have learned; and avoid them.
И аз ви умолявам, братя, да внимавате на тези, които причиняват разцепления и препънки противно на учението, което сте научили, и се отвръщайте от тях.
For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly; and by good words and fair speeches deceive the hearts of the simple.
Защото такива хора не служат на нашия Господ Иисус Христос, а на корема си и със сладки думи и красиви речи прилъгват сърцата на простодушните.
For your obedience is come abroad unto all men. I am glad therefore on your behalf: but yet I would have you wise unto that which is good, and simple concerning evil.
Защото вашата послушност е известна на всички, затова се радвам за вас. Но аз искам да бъдете наистина мъдри относно доброто, а прости относно злото.
And the God of peace shall bruise Satan under your feet shortly. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen.
А Бог на мира скоро ще смаже Сатана под краката ви. Благодатта на нашия Господ Иисус Христос да бъде с вас.
Timotheus my workfellow, and Lucius, and Jason, and Sosipater, my kinsmen, salute you.
Поздравяват ви моят съработник Тимотей и моите сродници Лукий, Ясон и Сосипатър.
I Tertius, who wrote this epistle, salute you in the Lord.
Аз, Тертий, който написах това писмо, ви поздравявам в Господа.
Gaius mine host, and of the whole church, saluteth you. Erastus the chamberlain of the city saluteth you, and Quartus a brother.
Поздравява ви Гай, гостоприемник на мен и на цялата църква. Поздравява ви градският ковчежник Ераст и брат Кварт.
The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen.
(Благодатта на нашия Господ Иисус Христос да бъде с всички вас. Амин.)
Now to him that is of power to stablish you according to my gospel, and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began,
А на Този, който може да ви утвърди според моето благовестие и проповядването за Иисус Христос, според откриването на тайната, която е била премълчавана от вечни времена,
But now is made manifest, and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the everlasting God, made known to all nations for the obedience of faith:
а сега се е явила и чрез пророческите Писания според заповедта на вечния Бог е била известена на всичките народи за покоряването им на вярата,
To God only wise, be glory through Jesus Christ for ever. Amen. Written to the Romans from Corinthus, and sent by Phebe servant of the church at Cenchrea.
на единия премъдър Бог да бъде слава чрез Иисус Христос за вечни векове. Амин.