Psalms 88

O LORD God of my salvation, I have cried day and night before thee:
(По слав. 87) Песен. Псалм на Кореевите синове. За първия певец. По музиката на Махалат леанот. Маскил на езраеца Еман. ГОСПОДИ, Боже на спасението ми, ден и нощ виках пред Теб.
Let my prayer come before thee: incline thine ear unto my cry;
Нека дойде молитвата ми пред Теб, приклони ухото Си към вика ми,
For my soul is full of troubles: and my life draweth nigh unto the grave.
защото душата ми се насити на бедствия и животът ми се приближава до Шеол.
I am counted with them that go down into the pit: I am as a man that hath no strength:
Счетох се с онези, които слизат в рова, станах като мъж, който няма сила,
Free among the dead, like the slain that lie in the grave, whom thou rememberest no more: and they are cut off from thy hand.
паднал между мъртвите, като убитите, които лежат в гроба, за които Ти не си спомняш вече, и които са отсечени от ръката Ти.
Thou hast laid me in the lowest pit, in darkness, in the deeps.
Положил си ме в най-дълбокия ров, в тъмни места, в бездни.
Thy wrath lieth hard upon me, and thou hast afflicted me with all thy waves. Selah.
Яростта ти натегна върху мен и с всичките Си вълни ме притискаш. (Села.)
Thou hast put away mine acquaintance far from me; thou hast made me an abomination unto them: I am shut up, and I cannot come forth.
Отдалечил си от мен познатите ми, направил си ме мерзост за тях, затворен съм и не мога да изляза,
Mine eye mourneth by reason of affliction: LORD, I have called daily upon thee, I have stretched out my hands unto thee.
окото ми чезне от скръб. ГОСПОДИ, Теб призовавах всеки ден, към Теб простирах ръцете си.
Wilt thou shew wonders to the dead? shall the dead arise and praise thee? Selah.
За мъртвите ли ще вършиш чудеса? Или сенките ще станат да Те хвалят? (Села.)
Shall thy lovingkindness be declared in the grave? or thy faithfulness in destruction?
В гроба ли ще се прогласява милостта Ти, в Авадон ли — верността Ти?
Shall thy wonders be known in the dark? and thy righteousness in the land of forgetfulness?
В мрака ли ще станат известни чудесата Ти, в земята на забравата ли — правдата Ти?
But unto thee have I cried, O LORD; and in the morning shall my prayer prevent thee.
Но аз към Теб извиках, ГОСПОДИ, и сутрин молитвата ми Те посреща.
LORD, why castest thou off my soul? why hidest thou thy face from me?
ГОСПОДИ, защо отхвърляш душата ми, криеш лицето Си от мен?
I am afflicted and ready to die from my youth up: while I suffer thy terrors I am distracted.
От младостта си съм окаян и линея, търпя Твоите ужаси и съм смутен.
Thy fierce wrath goeth over me; thy terrors have cut me off.
Пламтящият Ти гняв премина върху мен, Твоите ужаси ме поядоха.
They came round about me daily like water; they compassed me about together.
Заобиколиха ме като вода цял ден, обкръжиха ме отвсякъде.
Lover and friend hast thou put far from me, and mine acquaintance into darkness.
Отдалечил си от мен приятел и другар, познатите ми са в мрак.