Isaiah 32

Behold, a king shall reign in righteousness, and princes shall rule in judgment.
Ето, един цар ще царува с правда и князете ще управляват с правосъдие,
And a man shall be as an hiding place from the wind, and a covert from the tempest; as rivers of water in a dry place, as the shadow of a great rock in a weary land.
и един човек ще бъде като заслон от вятър и като прибежище от буря, като водни потоци в сухо място, като сянка от огромна канара в жадна земя.
And the eyes of them that see shall not be dim, and the ears of them that hear shall hearken.
Очите на виждащите няма да бъдат помрачени и ушите на слушащите ще внимават.
The heart also of the rash shall understand knowledge, and the tongue of the stammerers shall be ready to speak plainly.
И сърцето на безразсъдните ще разбере знание и езикът на заекващите ще говори бързо и ясно.
The vile person shall be no more called liberal, nor the churl said to be bountiful.
Безумният няма вече да се нарича благороден и сребролюбецът няма вече да се казва щедър;
For the vile person will speak villany, and his heart will work iniquity, to practise hypocrisy, and to utter error against the LORD, to make empty the soul of the hungry, and he will cause the drink of the thirsty to fail.
защото безумният говори безумно и сърцето му работи беззаконие, за да върши безбожие и да говори заблуда против ГОСПОДА, за да остави празна душата на гладния и да отнеме питието на жадния.
The instruments also of the churl are evil: he deviseth wicked devices to destroy the poor with lying words, even when the needy speaketh right.
А на сребролюбеца средствата са зли, той замисля коварства, за да погуби сиромаха с лъжливи думи дори когато бедният говори правда.
But the liberal deviseth liberal things; and by liberal things shall he stand.
А благородният замисля благородни неща и ще стои в благородни неща.
Rise up, ye women that are at ease; hear my voice, ye careless daughters; give ear unto my speech.
Станете, вие безгрижни жени, и чуйте гласа ми; вслушайте се в говоренето ми, вие нехайни дъщери!
Many days and years shall ye be troubled, ye careless women: for the vintage shall fail, the gathering shall not come.
След ден и година ще бъдете ужасени, вие нехайни, защото гроздоберът ще се изгуби, беритбата няма да дойде.
Tremble, ye women that are at ease; be troubled, ye careless ones: strip you, and make you bare, and gird sackcloth upon your loins.
Треперете, вие безгрижни, ужасявайте се, вие нехайни! Съблечете се и се оголете, и опашете хълбоците си с вретище!
They shall lament for the teats, for the pleasant fields, for the fruitful vine.
Ще се бият в гърди за приятните поля, за плодородните лозя.
Upon the land of my people shall come up thorns and briers; yea, upon all the houses of joy in the joyous city:
На земята на народа ми ще растат тръни и бодливи храсталаци, а и върху всички къщи на веселие в ликуващия град;
Because the palaces shall be forsaken; the multitude of the city shall be left; the forts and towers shall be for dens for ever, a joy of wild asses, a pasture of flocks;
защото дворецът е изоставен, шумният град е напуснат, крепостта и кулата са пещери до века, радост за диви магарета, пасбище за стада —
Until the spirit be poured upon us from on high, and the wilderness be a fruitful field, and the fruitful field be counted for a forest.
докато Духът се излее на нас от висините и пустинята стане плодородно поле, а плодородното поле се счете като гора.
Then judgment shall dwell in the wilderness, and righteousness remain in the fruitful field.
Тогава правосъдие ще се засели в пустинята и правда ще обитава в плодородното поле.
And the work of righteousness shall be peace; and the effect of righteousness quietness and assurance for ever.
И делото на правдата ще бъде мир и действието на правдата ще бъде покой и сигурност до века.
And my people shall dwell in a peaceable habitation, and in sure dwellings, and in quiet resting places;
И Моят народ ще обитава в мирно заселище, в сигурни жилища, и в спокойни места за почивка.
When it shall hail, coming down on the forest; and the city shall be low in a low place.
Но ще вали градушка при падането на гората и градът съвсем ще се сниши.
Blessed are ye that sow beside all waters, that send forth thither the feet of the ox and the ass.
Блажени вие, които сеете при всяка вода и изпращате навред крака на вола и магарето!