Isaiah 31

Woe to them that go down to Egypt for help; and stay on horses, and trust in chariots, because they are many; and in horsemen, because they are very strong; but they look not unto the Holy One of Israel, neither seek the LORD!
Горко на онези, които слизат в Египет за помощ и се надяват на коне, и се уповават на колесници, понеже са много, и на конници, защото са много силни, а не гледат на Светия Израилев и не търсят ГОСПОДА!
Yet he also is wise, and will bring evil, and will not call back his words: but will arise against the house of the evildoers, and against the help of them that work iniquity.
Но и Той също е мъдър; ще докара зло и думите Си няма да оттегли, а ще стане против дома на злите и против помощта на вършещите беззаконие.
Now the Egyptians are men, and not God; and their horses flesh, and not spirit. When the LORD shall stretch out his hand, both he that helpeth shall fall, and he that is holpen shall fall down, and they all shall fail together.
А египтяните са хора, а не Бог и конете им са плът, а не дух. И ГОСПОД ще простре ръката Си и онзи, който помага, ще се спъне, и онзи, на когото помага, ще падне; всички заедно ще се изличат.
For thus hath the LORD spoken unto me, Like as the lion and the young lion roaring on his prey, when a multitude of shepherds is called forth against him, he will not be afraid of their voice, nor abase himself for the noise of them: so shall the LORD of hosts come down to fight for mount Zion, and for the hill thereof.
Защото така ми каза ГОСПОД: Както ръмжи над лова си лъвът, младият лъв, срещу когото се свикват множество овчари, и не се плаши от гласа им, и не се отдръпва пред шума им, така ГОСПОД на Войнствата ще слезе, за да воюва за хълма Сион и за неговото възвишение.
As birds flying, so will the LORD of hosts defend Jerusalem; defending also he will deliver it; and passing over he will preserve it.
Както птиците пърхат над своите пилета, така ГОСПОД на Войнствата ще защити Ерусалим; ще го защити и спаси, ще го пощади и избави.
Turn ye unto him from whom the children of Israel have deeply revolted.
Върнете се към Този, от когото израилевите синове дълбоко отстъпиха!
For in that day every man shall cast away his idols of silver, and his idols of gold, which your own hands have made unto you for a sin.
Защото в онзи ден всеки човек ще захвърли сребърните си идоли и златните си идоли, които вашите ръцете ви направиха за грях.
Then shall the Assyrian fall with the sword, not of a mighty man; and the sword, not of a mean man, shall devour him: but he shall flee from the sword, and his young men shall be discomfited.
Тогава асириецът ще падне от меч не на мъж и меч не на човек ще го унищожи. И той ще побегне от меча и младежите му ще станат принудителни работници.
And he shall pass over to his strong hold for fear, and his princes shall be afraid of the ensign, saith the LORD, whose fire is in Zion, and his furnace in Jerusalem.
И канарата му ще премине от страх, и князете му ще се разтреперят от знамето, заявява ГОСПОД, чийто огън е в Сион и огнището Му в — Ерусалим.