I Corinthians 12

În ce priveşte darurile duhovniceşti, fraţilor, nu voiesc să fiţi în necunoştinţă.
Now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant.
Cînd eraţi păgîni, ştiţi că vă duceaţi la idolii cei muţi, după cum eraţi călăuziţi.
Ye know that ye were Gentiles, carried away unto these dumb idols, even as ye were led.
De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbeşte prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice: ,,Isus să fie anatema!`` Şi nimeni nu poate zice: ,,Isus este Domnul``, decît prin Duhul Sfînt.
Wherefore I give you to understand, that no man speaking by the Spirit of God calleth Jesus accursed: and that no man can say that Jesus is the Lord, but by the Holy Ghost.
Sînt felurite daruri, dar este acelaş Duh;
Now there are diversities of gifts, but the same Spirit.
sînt felurite slujbe, dar este acelaş Domn;
And there are differences of administrations, but the same Lord.
sînt felurite lucrări, dar este acelaş Dumnezeu, care lucrează totul în toţi.
And there are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all.
Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora.
But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal.
De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune; altuia, să vorbească despre cunoştinţă, datorită aceluiaş Duh;
For to one is given by the Spirit the word of wisdom; to another the word of knowledge by the same Spirit;
altuia credinţa, prin acelaş Duh; altuia, darul tămăduirilor, prin acelaş Duh;
To another faith by the same Spirit; to another the gifts of healing by the same Spirit;
altuia, puterea să facă minuni; altuia, proorocia; altuia, deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; şi altuia, tîlmăcirea limbilor.
To another the working of miracles; to another prophecy; to another discerning of spirits; to another divers kinds of tongues; to another the interpretation of tongues:
Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaş Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voieşte.
But all these worketh that one and the selfsame Spirit, dividing to every man severally as he will.
Căci, după cum trupul este unul şi are multe mădulare, şi după cum toate mădularele trupului, măcar că sînt mai multe, sînt un singur trup, -tot aşa este şi Hristos.
For as the body is one, and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body: so also is Christ.
Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie Iudei, fie Greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi dintr'un singur Duh.
For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free; and have been all made to drink into one Spirit.
Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe.
For the body is not one member, but many.
Dacă piciorul ar zice: ,,Fiindcă nu sînt mînă, nu sînt din trup``, -nu este pentru aceasta din trup?
If the foot shall say, Because I am not the hand, I am not of the body; is it therefore not of the body?
Şi dacă urechea ar zice: ,,Fiindcă nu sînt ochi, nu sînt din trup`` -nu este pentru aceasta din trup?
And if the ear shall say, Because I am not the eye, I am not of the body; is it therefore not of the body?
Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul?
If the whole body were an eye, where were the hearing? If the whole were hearing, where were the smelling?
Acum dar Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare aşa cum a voit El.
But now hath God set the members every one of them in the body, as it hath pleased him.
Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul?
And if they were all one member, where were the body?
Fapt este că sînt mai multe mădulare, dar un singur trup.
But now are they many members, yet but one body.
Ochiul nu poate zice mînii: ,,N'am trebuinţă de tine``; nici capul nu poate zice picioarelor: ,,N'am trebuinţă de voi.``
And the eye cannot say unto the hand, I have no need of thee: nor again the head to the feet, I have no need of you.
Ba mai mult, mădularele trupului, cari par mai slabe, sînt de neapărată trebuinţă.
Nay, much more those members of the body, which seem to be more feeble, are necessary:
Şi părţile trupului, cari par vrednice de mai puţină cinste, le îmbrăcăm cu mai multă podoabă. Aşa că părţile mai puţin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumuseţă,
And those members of the body, which we think to be less honourable, upon these we bestow more abundant honour; and our uncomely parts have more abundant comeliness.
pe cînd cele frumoase n'au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în aşa fel ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste:
For our comely parts have no need: but God hath tempered the body together, having given more abundant honour to that part which lacked:
pentru ca să nu fie nici o desbinare în trup: ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele.
That there should be no schism in the body; but that the members should have the same care one for another.
Şi dacă sufere un mădular, toate mădularele sufăr împreună cu el; dacă este preţuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el.
And whether one member suffer, all the members suffer with it; or one member be honoured, all the members rejoice with it.
Voi sînteţi trupul lui Hristos, şi fiecare, în parte, mădularele lui.
Now ye are the body of Christ, and members in particular.
Şi Dumnezeu a rînduit în Biserică, întîi, apostoli; al doilea, prooroci; al treilea, învăţători; apoi, pe ceice au darul minunilor; apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cîrmuirilor, şi vorbirii în felurite limbi.
And God hath set some in the church, first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues.
Oare toţi sînt apostoli? Toţi sînt prooroci? Toţi sînt învăţători? Toţi sînt făcători de minuni?
Are all apostles? are all prophets? are all teachers? are all workers of miracles?
Toţi au darul tămăduirilor? Toţi vorbesc în alte limbi? Toţi tălmăcesc?
Have all the gifts of healing? do all speak with tongues? do all interpret?
Umblaţi dar după darurile cele mai bune. Şi vă voi arăta o cale nespus mai bună.
But covet earnestly the best gifts: and yet shew I unto you a more excellent way.