Psalms 139

Ho an'ny mpiventy hira. Salamo nataon'i Davida. Jehovah ô, efa nandinika ahy Hianao ka mahalala ahy.
pro victoria David canticum Domine investigasti me et cognovisti
Hianao no mahalala ny fipetrako sy ny fitsangako Sady mahafantatra ny hevitro eny lavitra eny.
tu cognovisti sessionem meam et surrectionem meam
Voadinikao ny toetro, na mandeha aho, na mandry; Ary fantatrao tsara ny alehako rehetra.
intellexisti malum meum de longe semitam meam et accubitionem meam eventilasti
Fa, indro, tsy misy teny tsy fantatrao eo amin'ny lelako, Jehovah ô.
et omnes vias meas intellexisti quia non est eloquium in lingua mea
Manodidina ahy eo ivohoko sy eo anatrehako Hianao, Ary apetrakao amiko ny tananao.
ecce Domine nosti omnia retrorsum et ante formasti me et posuisti super me manum tuam
Fahalalana mahagaga ahy loatra izany, Eny, avo loatra ka tsy tratro.
super me est scientia et excelsior est non potero ad eam
Aiza no hialako amin'ny Fanahinao? Aiza no handosirako tsy ho eo anatrehanao?
quo ibo ab spiritu tuo et quo a facie tua fugiam
Na dia miakatra any an-danitra aza aho dia any Hianao; Ary na dia manao ny fiainan-tsi-hita ho fandriako aza aho, indro, any Hianao.
si ascendero in caelum ibi es tu si iacuero in inferno ades
Na dia maka ny elatry ny maraina aza aho, Mba hitoetra any am-paran'ny ranomasina,
si sumpsero pinnas diluculo habitavero in novissimo maris
Dia mbola entin'ny tananao ihany aho, na dia izany aza, Sy hazonin'ny tananao ankavanana.
etiam ibi manus tua deducet me et tenebit me dextera tua
Ary na dia hoy izaho aza: Aoka ny maizina hanarona ahy, Ary aoka ny mazava manodidina ahy ho tonga alina,
si dixero forte tenebrae operient me nox quoque lux erit circa me
Tsia, fa ny maizina aza tsy mahamaizina aminao; Fa ny alina dia mahazava toy ny andro ihany, Ka sahala ny mazava sy ny maizina.
nec tenebrae habent tenebras apud te et nox quasi dies lucet similes sunt tenebrae et lux
Fa Hianao no nahary ny voako; Namolavola ahy tao an-kibon-dreniko Hianao.
quoniam tu possedisti renes meos orsusque es me in utero matris meae
Hidera Anao aho; fa mahatahotra sy mahatalanjona ny nanaovana ahy; Mahagaga ny asanao; Ary fantatry ny fanahiko marimarina izany.
confitebor tibi quoniam terribiliter magnificasti me mirabilia opera tua et anima mea novit nimis
Ny tenako tsy niafina taminao, Fony natao tao amin'ny miafina aho, Ka noforoninao hisy endrika tany ambanin'ny tany.
non sunt operta ossa mea a te quibus factus sum in abscondito imaginatus sum in novissimis terrae
Ny masonao efa nahita ahy na dia fony tsy mbola ary fady aza aho; Voasoratra teo amin'ny bokinao avokoa ny andro voatendry, Fony tsy mbola nisy na dia iray akory aza.
informem adhuc me viderunt oculi tui et in libro tuo omnes scribentur dies formatae sunt et non est una in eis
Endrey, zava-tsoa amiko indrindra ny hevitrao, Andriamanitra ô! Akory ny hamaron'ny isany!
mihi autem quam honorabiles facti sunt amici tui Deus quam fortes pauperes eorum
Raha hanisa azy aho, dia maro isa lavitra noho ny fasika izy; Raha mifoha aho, dia mbola aminao ihany.
dinumerabo eos et harena plures erunt evigilavi et adhuc sum tecum
Haringanao mihitsy ny ratsy fanahy, Andriamanitra ô, Ary mialà amiko, ianareo mpandatsa-drà.
si occideris Deus impium viri sanguinum declinate a me
Dia izay manonona Anao ho enti-mamitaka, Jehovah ô, Eny, ny fahavalonao izay manonona Anao foana.
qui contradicent tibi scelerate elati sunt frustra adversarii tui
Tsy hankahala izay mankahala Anao va aho, Jehovah ô, Sy ho tezitra amin'izay mitsangana hanohitra Anao?
nonne odientes te Domine odivi et contra adversarios tuos distabui
Halako dia halako marina tokoa ireny; Efa fahavaloko ireny.
perfecto odio oderam illos inimici facti sunt mihi
Diniho aho, Andriamanitra ô, ary fantaro ny foko; Izahao toetra aho, ary fantaro ny eritreritro;
scrutare me Deus et cognosce cor meum proba me et scito cogitationes meas
Ary izahao na misy lalana mampahory ato anatiko, Dia tariho amin'ny lalana mandrakizay aho.
et vide si via idoli in me est et deduc me in via aeterna