I Chronicles 24

Ary ny amin'ny taranak'i Arona dia izao no nizarana azy ho antokony: Ny zanakalahin'i Arona dia Nadaba sy Abiho sy Eleazara ary Itamara;
porro filiis Aaron hae partitiones erunt filii Aaron Nadab et Abiu et Eleazar et Ithamar
fa Nadaba sy Abiho dia maty talohan-drainy sady samy tsy nanan-janaka, koa dia Eleazara sy Itamara no nanao fisoronana.
mortui sunt autem Nadab et Abiu ante patrem suum absque liberis sacerdotioque functus est Eleazar et Ithamar
Ary Davida sy Zadoka, isan'ny taranak'i Eleazara, sy Ahimeleka, isan'ny taranak'Itamara, dia nizara azy araka ny antokony sy ny fanompoany avy.
et divisit eos David id est Sadoc de filiis Eleazar et Ahimelech de filiis Ithamar secundum vices suas et ministerium
Ary ny lohany tamin'ireo, dia tamin'ny taranak'i Eleazara, no maromaro kokoa noho ny tamin'ny taranak'Itamara, ka dia nozarainy toy izao izy: Tamin'ny taranak'i Eleazara dia enina ambin'ny folo no lohan'ny fianakaviana; ary tamin'ny taranak'Itamara dia valo kosa no lohan'ny fianakaviana.
inventique sunt multo plures filii Eleazar in principibus viris quam filii Ithamar divisit autem eis hoc est filiis Eleazar principes per familias sedecim et filiis Ithamar per familias et domos suas octo
Ary samy nozarazaraina tamin'ny filokana avokoa izy rehetra; fa samy mpifehy masina, dia mpifehy ho an'Andriamanitra avokoa, na ny avy tamin'ny taranak'i Eleazara, na ny avy tamin'ny taranak'Itamara.
porro divisit utrasque inter se familias sortibus erant enim principes sanctuarii et principes Dei tam de filiis Eleazar quam de filiis Ithamar
Ary Semaia, zanak'i Netanela, mpanoratra anankiray tamin'ny Levita, no nanoratra azy teo anatrehan'ny mpanjaka sy ny mpanapaka sy Zadoka mpisorona sy Ahimeleka, zanak'i Abiatara, sy teo anatrehan'ny lohan'ny fianakaviana tamin'ny mpisorona sy ny Levita: fianakaviana iray no nalaina ho an'i Eleazara, ary iray kosa ho an'Itamara.
descripsitque eos Semeias filius Nathanahel scriba Levites coram rege et principibus et Sadoc sacerdote et Ahimelech filio Abiathar principibus quoque familiarum sacerdotalium et leviticarum unam domum quae ceteris praeerat Eleazar et alteram domum quae sub se habebat ceteros Ithamar
Ny loka voalohany dia azon'i Joariba, ny faharoa an'i Jedaia,
exivit autem sors prima Ioiarib secunda Iedeiae
ny fahatelo an'i Harima, ny fahefatra an'i Seorima,
tertia Arim quarta Seorim
ny fahadimy an'i Malkia, ny fahenina an'i Miamina,
quinta Melchia sexta Maiman
ny fahafito an'i Hakoza, ny fahavalo an'i Abia,
septima Accos octava Abia
ny fahasivy an'i Jesoa, ny fahafolo an'i Sekania.
nona Hiesu decima Sechenia
ny fahiraika ambin'ny folo an'i Eliasiba, ny faharoa ambin'ny folo an'i Jakima,
undecima Eliasib duodecima Iacim
ny fahatelo ambin'ny folo an'i Hopa, ny fahefatra ambin'ny folo an'i Jesebaba,
tertiadecima Oppa quartadecima Isbaal
ny fahadimy ambin'ny folo an'i Bilga, ny fahenina ambin'ny folo an'Imera,
quintadecima Belga sextadecima Emmer
ny fahafito ambin'ny folo an'i Hezira, ny fahavalo ambin'ny folo an'i Hafizeza,
septimadecima Ezir octavadecima Hapses
ny fahasivy ambin'ny folo an'i Petahia, ny faharoa-polo an'i Jehezekela,
nonadecima Phetheia vicesima Iezecel
ny fahiraika amby roa-polo an'i Jakina, ny faharoa amby roa-polo an'i Gamola,
vicesima prima Iachin vicesima secunda Gamul
ny fahatelo amby roa-polo an'i Delaia, ny fahefatra amby roa-polo an'i Mazia.
vicesima tertia Dalaiau vicesima quarta Mazziau
Ireo avy no antokony amin'ny fanompoany izay idirany ao an-tranon'i Jehovah araka ny fitsipika voatendrin'i Arona rainy, araka ny nandidian'i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely, azy.
hae vices eorum secundum ministeria sua ut ingrediantur domum Domini et iuxta ritum suum sub manu Aaron patris eorum sicut praecepit Dominus Deus Israhel
Ary tamin'ny taranak'i Levy sisa dia izao; Tamin'ny taranak'i Amrama dia Sobaela; tamin'ny zanak'i Sobaela dia Jedala.
porro filiorum Levi qui reliqui fuerant de filiis Amram erat Subahel et filiis Subahel Iedeia
Ny amin'i Rehabia: tamin'ny taranak'i Rehabia dia Jisia no voalohany.
de filiis quoque Roobiae princeps Iesias
Tamin'ny Jizarita dia Selomota; tamin'ny taranak'i Selomota dia Jahata.
Isaaris vero Salemoth filiusque Salemoth Iaath
Ary ny amin'ny taranak'i Sebrona dia Jeria no voalohany, Amaria no faharoa, Jahaziela no fahatelo, Jekameama no fahefatra.
filiusque eius Ieriahu Amarias secundus Iazihel tertius Iecmaam quartus
Ny zanakalahin'i Oziela dia Mika; tamin'ny taranak'i Mika dia Samira;
filius Ozihel Micha filius Micha Samir
ny rahalahin'i Mika dia Jisia; tamin'ny taranak'i Jisia dia Zakaria.
frater Micha Iesia filiusque Iesiae Zaccharias
Ny zanakalahin'i Merary dia Maly sy Mosy; ny zanakalahin'i Jazia dia Beno.
filii Merari Mooli et Musi filius Ioziau Benno
Ny zanakalahin'i Merary tamin'i Jazia dia Beno sy Sohama sy Zakora ary Ibry.
filius quoque Merari Oziau et Soem et Zacchur et Hebri
Avy tamin'i Maly no nihavian'i Eleazara, izay tsy nanan-janakalahy.
porro Mooli filius Eleazar qui non habebat liberos
Ny amin'i Kisy, ny zananilahy dia Jeramela.
filius vero Cis Ierahemel
Ary ny zanakalahin'i Mosy dia Maly sy Edera ary Jerimota. Ireo no taranaky ny Levita araka ny fianakaviany avy.
filii Musi Mooli Eder et Ierimoth isti filii Levi secundum domos familiarum suarum
Ary ireo dia mba niara-niloka tamin'ny rahalahiny, taranak'i Arona, teo anatrehan'i Davida mpanjaka sy Zadota sy Ahimeleka sy ny lohan'ny fianakavian'ny mpisorona sy ny Levita: niara-niloka avokoa na ny zokiny na ny zandriny.
miseruntque et ipsi sortes contra fratres suos filios Aaron coram David rege et Sadoc et Ahimelech et principibus familiarum sacerdotalium et leviticarum tam maiores quam minores omnes sors aequaliter dividebat