I Chronicles 24

Ary ny amin'ny taranak'i Arona dia izao no nizarana azy ho antokony: Ny zanakalahin'i Arona dia Nadaba sy Abiho sy Eleazara ary Itamara;
ולבני אהרן מחלקותם בני אהרן נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר׃
fa Nadaba sy Abiho dia maty talohan-drainy sady samy tsy nanan-janaka, koa dia Eleazara sy Itamara no nanao fisoronana.
וימת נדב ואביהוא לפני אביהם ובנים לא היו להם ויכהנו אלעזר ואיתמר׃
Ary Davida sy Zadoka, isan'ny taranak'i Eleazara, sy Ahimeleka, isan'ny taranak'Itamara, dia nizara azy araka ny antokony sy ny fanompoany avy.
ויחלקם דויד וצדוק מן בני אלעזר ואחימלך מן בני איתמר לפקדתם בעבדתם׃
Ary ny lohany tamin'ireo, dia tamin'ny taranak'i Eleazara, no maromaro kokoa noho ny tamin'ny taranak'Itamara, ka dia nozarainy toy izao izy: Tamin'ny taranak'i Eleazara dia enina ambin'ny folo no lohan'ny fianakaviana; ary tamin'ny taranak'Itamara dia valo kosa no lohan'ny fianakaviana.
וימצאו בני אלעזר רבים לראשי הגברים מן בני איתמר ויחלקום לבני אלעזר ראשים לבית אבות ששה עשר ולבני איתמר לבית אבותם שמונה׃
Ary samy nozarazaraina tamin'ny filokana avokoa izy rehetra; fa samy mpifehy masina, dia mpifehy ho an'Andriamanitra avokoa, na ny avy tamin'ny taranak'i Eleazara, na ny avy tamin'ny taranak'Itamara.
ויחלקום בגורלות אלה עם אלה כי היו שרי קדש ושרי האלהים מבני אלעזר ובבני איתמר׃
Ary Semaia, zanak'i Netanela, mpanoratra anankiray tamin'ny Levita, no nanoratra azy teo anatrehan'ny mpanjaka sy ny mpanapaka sy Zadoka mpisorona sy Ahimeleka, zanak'i Abiatara, sy teo anatrehan'ny lohan'ny fianakaviana tamin'ny mpisorona sy ny Levita: fianakaviana iray no nalaina ho an'i Eleazara, ary iray kosa ho an'Itamara.
ויכתבם שמעיה בן נתנאל הסופר מן הלוי לפני המלך והשרים וצדוק הכהן ואחימלך בן אביתר וראשי האבות לכהנים וללוים בית אב אחד אחז לאלעזר ואחז אחז לאיתמר׃
Ny loka voalohany dia azon'i Joariba, ny faharoa an'i Jedaia,
ויצא הגורל הראשון ליהויריב לידעיה השני׃
ny fahatelo an'i Harima, ny fahefatra an'i Seorima,
לחרם השלישי לשערים הרבעי׃
ny fahadimy an'i Malkia, ny fahenina an'i Miamina,
למלכיה החמישי למימן הששי׃
ny fahafito an'i Hakoza, ny fahavalo an'i Abia,
להקוץ השבעי לאביה השמיני׃
ny fahasivy an'i Jesoa, ny fahafolo an'i Sekania.
לישוע התשעי לשכניהו העשרי׃
ny fahiraika ambin'ny folo an'i Eliasiba, ny faharoa ambin'ny folo an'i Jakima,
לאלישיב עשתי עשר ליקים שנים עשר׃
ny fahatelo ambin'ny folo an'i Hopa, ny fahefatra ambin'ny folo an'i Jesebaba,
לחפה שלשה עשר לישבאב ארבעה עשר׃
ny fahadimy ambin'ny folo an'i Bilga, ny fahenina ambin'ny folo an'Imera,
לבלגה חמשה עשר לאמר ששה עשר׃
ny fahafito ambin'ny folo an'i Hezira, ny fahavalo ambin'ny folo an'i Hafizeza,
לחזיר שבעה עשר להפצץ שמונה עשר׃
ny fahasivy ambin'ny folo an'i Petahia, ny faharoa-polo an'i Jehezekela,
לפתחיה תשעה עשר ליחזקאל העשרים׃
ny fahiraika amby roa-polo an'i Jakina, ny faharoa amby roa-polo an'i Gamola,
ליכין אחד ועשרים לגמול שנים ועשרים׃
ny fahatelo amby roa-polo an'i Delaia, ny fahefatra amby roa-polo an'i Mazia.
לדליהו שלשה ועשרים למעזיהו ארבעה ועשרים׃
Ireo avy no antokony amin'ny fanompoany izay idirany ao an-tranon'i Jehovah araka ny fitsipika voatendrin'i Arona rainy, araka ny nandidian'i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely, azy.
אלה פקדתם לעבדתם לבוא לבית יהוה כמשפטם ביד אהרן אביהם כאשר צוהו יהוה אלהי ישראל׃
Ary tamin'ny taranak'i Levy sisa dia izao; Tamin'ny taranak'i Amrama dia Sobaela; tamin'ny zanak'i Sobaela dia Jedala.
ולבני לוי הנותרים לבני עמרם שובאל לבני שובאל יחדיהו׃
Ny amin'i Rehabia: tamin'ny taranak'i Rehabia dia Jisia no voalohany.
לרחביהו לבני רחביהו הראש ישיה׃
Tamin'ny Jizarita dia Selomota; tamin'ny taranak'i Selomota dia Jahata.
ליצהרי שלמות לבני שלמות יחת׃
Ary ny amin'ny taranak'i Sebrona dia Jeria no voalohany, Amaria no faharoa, Jahaziela no fahatelo, Jekameama no fahefatra.
ובני יריהו אמריהו השני יחזיאל השלישי יקמעם הרביעי׃
Ny zanakalahin'i Oziela dia Mika; tamin'ny taranak'i Mika dia Samira;
בני עזיאל מיכה לבני מיכה שמור׃
ny rahalahin'i Mika dia Jisia; tamin'ny taranak'i Jisia dia Zakaria.
אחי מיכה ישיה לבני ישיה זכריהו׃
Ny zanakalahin'i Merary dia Maly sy Mosy; ny zanakalahin'i Jazia dia Beno.
בני מררי מחלי ומושי בני יעזיהו בנו׃
Ny zanakalahin'i Merary tamin'i Jazia dia Beno sy Sohama sy Zakora ary Ibry.
בני מררי ליעזיהו בנו ושהם וזכור ועברי׃
Avy tamin'i Maly no nihavian'i Eleazara, izay tsy nanan-janakalahy.
למחלי אלעזר ולא היה לו בנים׃
Ny amin'i Kisy, ny zananilahy dia Jeramela.
לקיש בני קיש ירחמאל׃
Ary ny zanakalahin'i Mosy dia Maly sy Edera ary Jerimota. Ireo no taranaky ny Levita araka ny fianakaviany avy.
ובני מושי מחלי ועדר וירימות אלה בני הלוים לבית אבתיהם׃
Ary ireo dia mba niara-niloka tamin'ny rahalahiny, taranak'i Arona, teo anatrehan'i Davida mpanjaka sy Zadota sy Ahimeleka sy ny lohan'ny fianakavian'ny mpisorona sy ny Levita: niara-niloka avokoa na ny zokiny na ny zandriny.
ויפילו גם הם גורלות לעמת אחיהם בני אהרן לפני דויד המלך וצדוק ואחימלך וראשי האבות לכהנים וללוים אבות הראש לעמת אחיו הקטן׃