Romans 2

Therefore thou art inexcusable, O man, whosoever thou art that judgest: for wherein thou judgest another, thou condemnest thyself; for thou that judgest doest the same things.
Ось тому без виправдання ти, кожний чоловіче, що судиш, бо в чому осуджуєш іншого, сам себе осуджуєш, бо чиниш те саме й ти, що судиш.
But we are sure that the judgment of God is according to truth against them which commit such things.
А ми знаємо, що суд Божий поправді на тих, хто чинить таке.
And thinkest thou this, O man, that judgest them which do such things, and doest the same, that thou shalt escape the judgment of God?
Чи ти думаєш, чоловіче, судячи тих, хто чинить таке, а сам робиш таке саме, що ти втечеш від суду Божого?
Or despisest thou the riches of his goodness and forbearance and longsuffering; not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance?
Або погорджуєш багатством Його добрости, лагідности та довготерпіння, не знаючи, що Божа добрість провадить тебе до покаяння?
But after thy hardness and impenitent heart treasurest up unto thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God;
Та через жорстокість свою й нерозкаяність серця збираєш собі гнів на день гніву та об'явлення справедливого суду Бога,
Who will render to every man according to his deeds:
що кожному віддасть за його вчинками:
To them who by patient continuance in well doing seek for glory and honour and immortality, eternal life:
тим, хто витривалістю в добрім ділі шукає слави, і чести, і нетління, життя вічне,
But unto them that are contentious, and do not obey the truth, but obey unrighteousness, indignation and wrath,
а сварливим та тим, хто противиться правді, але кориться неправді, лютість та гнів.
Tribulation and anguish, upon every soul of man that doeth evil, of the Jew first, and also of the Gentile;
Недоля та утиск на всяку душу людини, хто чинить зле, юдея ж перше та геллена,
But glory, honour, and peace, to every man that worketh good, to the Jew first, and also to the Gentile:
а слава, і честь, і мир усякому, хто чинить добре, юдеєві ж перше та гелленові.
For there is no respect of persons with God.
Бо не дивиться Бог на обличчя!
For as many as have sinned without law shall also perish without law: and as many as have sinned in the law shall be judged by the law;
Котрі бо згрішили без Закону, без Закону й загинуть, а котрі згрішили в Законі, приймуть суд за Законом.
(For not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified.
Бо не слухачі Закону справедливі перед Богом, але виконавці Закону виправдані будуть.
For when the Gentiles, which have not the law, do by nature the things contained in the law, these, having not the law, are a law unto themselves:
Бо коли погани, що не мають Закону, з природи чинять законне, вони, не мавши Закону, самі собі Закон,
Which shew the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts the mean while accusing or else excusing one another;)
що виявляють діло Закону, написане в серцях своїх, як свідчить їм сумління та їхні думки, що то осуджують, то виправдують одна одну,
In the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel.
дня, коли Бог, згідно з моїм благовістям, буде судити таємні речі людей через Ісуса Христа.
Behold, thou art called a Jew, and restest in the law, and makest thy boast of God,
Ось ти звешся юдеєм, і спираєшся на Закона, і хвалишся Богом,
And knowest his will, and approvest the things that are more excellent, being instructed out of the law;
і знаєш волю Його, і розумієш, що краще, навчившись із Закону,
And art confident that thou thyself art a guide of the blind, a light of them which are in darkness,
і маєш певність, що ти провідник для сліпих, світло для тих, хто знаходиться в темряві,
An instructor of the foolish, a teacher of babes, which hast the form of knowledge and of the truth in the law.
виховник нерозумним, учитель дітям, що ти маєш зразок знання й правди в Законі.
Thou therefore which teachest another, teachest thou not thyself? thou that preachest a man should not steal, dost thou steal?
Отож, ти, що іншого навчаєш, себе самого не вчиш! Проповідуєш не красти, а сам крадеш!
Thou that sayest a man should not commit adultery, dost thou commit adultery? thou that abhorrest idols, dost thou commit sacrilege?
Наказуючи не чинити перелюбу, чиниш перелюб! Гидуючи ідолами, чиниш святокрадство!
Thou that makest thy boast of the law, through breaking the law dishonourest thou God?
Ти, що хвалишся Законом, зневажаєш Бога переступом Закону!
For the name of God is blasphemed among the Gentiles through you, as it is written.
Бо через вас зневажається Боже Ймення в поган, як написано.
For circumcision verily profiteth, if thou keep the law: but if thou be a breaker of the law, thy circumcision is made uncircumcision.
Обрізання корисне, коли виконуєш Закона; а коли ти переступник Закону, то обрізання твоє стало необрізанням.
Therefore if the uncircumcision keep the righteousness of the law, shall not his uncircumcision be counted for circumcision?
Отож, коли необрізаний зберігає постанови Закону, то чи не порахується його необрізання за обрізання?
And shall not uncircumcision which is by nature, if it fulfil the law, judge thee, who by the letter and circumcision dost transgress the law?
І необрізаний з природи, виконуючи Закона, чи не осудить тебе, переступника Закону з Писанням і обрізанням?
For he is not a Jew, which is one outwardly; neither is that circumcision, which is outward in the flesh:
Бо не той юдей, що є ним назовні, і не то обрізання, що назовні на тілі,
But he is a Jew, which is one inwardly; and circumcision is that of the heart, in the spirit, and not in the letter; whose praise is not of men, but of God.
але той, що є юдей потаємно, духово, і обрізання серця духом, а не за буквою; і йому похвала не від людей, а від Бога.