Romans 16

I commend unto you Phebe our sister, which is a servant of the church which is at Cenchrea:
Поручаю ж вам сестру нашу Фіву, служебницю Церкви в Кенхреях,
That ye receive her in the Lord, as becometh saints, and that ye assist her in whatsoever business she hath need of you: for she hath been a succourer of many, and of myself also.
щоб ви прийняли її в Господі, як личить святим, і допомагайте їй, у якій речі буде вона чого потребувати від вас, бо й вона опікунка була багатьом і самому мені.
Greet Priscilla and Aquila my helpers in Christ Jesus:
Вітайте Прискиллу й Акилу, співробітників моїх у Христі Ісусі,
Who have for my life laid down their own necks: unto whom not only I give thanks, but also all the churches of the Gentiles.
що голови свої за душу мою клали, яким не я сам дякую, але й усі Церкви з поган, і їхню домашню Церкву.
Likewise greet the church that is in their house. Salute my wellbeloved Epaenetus, who is the firstfruits of Achaia unto Christ.
Вітайте улюбленого мого Епенета, він первісток Ахаї для Христа.
Greet Mary, who bestowed much labour on us.
Вітайте Марію, що напрацювалася багато для вас.
Salute Andronicus and Junia, my kinsmen, and my fellowprisoners, who are of note among the apostles, who also were in Christ before me.
Вітайте Андроніка й Юнія, родичів моїх і співв'язнів моїх, що славні вони між апостолами, що й у Христі були перше мене.
Greet Amplias my beloved in the Lord.
Вітайте Амплія, мого улюбленого в Господі.
Salute Urbane, our helper in Christ, and Stachys my beloved.
Вітайте Урбана, співробітника нашого в Христі, і улюбленого мого Стахія.
Salute Apelles approved in Christ. Salute them which are of Aristobulus' household.
Вітайте Апеллеса, випробуваного в Христі. Вітайте Аристовулових.
Salute Herodion my kinsman. Greet them that be of the household of Narcissus, which are in the Lord.
Вітайте мого родича Іродіона. Вітайте Наркисових, що в Господі.
Salute Tryphena and Tryphosa, who labour in the Lord. Salute the beloved Persis, which laboured much in the Lord.
Вітайте Трифену й Трифосу, що працюють у Господі. Вітайте улюблену Персиду, що багато попрацювала в Господі.
Salute Rufus chosen in the Lord, and his mother and mine.
Вітайте вибраного в Господі Руфа, і матір його та мою.
Salute Asyncritus, Phlegon, Hermas, Patrobas, Hermes, and the brethren which are with them.
Вітайте Асинкрита, Флегонта, Єрма, Патрова, Єрмія і братів, що з ними.
Salute Philologus, and Julia, Nereus, and his sister, and Olympas, and all the saints which are with them.
Вітайте Філолога та Юлію, Нірея й сестру його, і Олімпіяна, і всіх святих, що з ними.
Salute one another with an holy kiss. The churches of Christ salute you.
Вітайте один одного святим поцілунком. Вітають вас усі Церкви Христові!
Now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offences contrary to the doctrine which ye have learned; and avoid them.
Благаю ж вас, браття, щоб ви остерігалися тих, хто чинить розділення й згіршення проти науки, якої ви навчилися, і уникайте їх,
For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly; and by good words and fair speeches deceive the hearts of the simple.
бо такі не служать Господеві нашому Ісусу Христу, але власному череву; вони добрими та гарними словами зводять серця простодушних.
For your obedience is come abroad unto all men. I am glad therefore on your behalf: but yet I would have you wise unto that which is good, and simple concerning evil.
Ваша ж слухняність дійшла до всіх. І я тішусь за вас, але хочу, щоб були ви мудрі в доброму, а прості в злому.
And the God of peace shall bruise Satan under your feet shortly. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen.
А Бог миру потопче незабаром сатану під ваші ноги. Благодать Господа нашого Ісуса Христа нехай буде з вами! Амінь.
Timotheus my workfellow, and Lucius, and Jason, and Sosipater, my kinsmen, salute you.
Вітає вас мій співробітник Тимофій, і Лукій, і Ясон, і Сосипатр, мої родичі.
I Tertius, who wrote this epistle, salute you in the Lord.
Вітаю вас у Господі й я, Тертій, що цього листа написав.
Gaius mine host, and of the whole church, saluteth you. Erastus the chamberlain of the city saluteth you, and Quartus a brother.
Вітає вас Гай, гостинний для мене й цілої Церкви. Вітає вас міський доморядник Ераст і брат Кварт.
The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen.
Благодать Господа нашого Ісуса Христа нехай буде зо всіма вами! Амінь.
Now to him that is of power to stablish you according to my gospel, and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began,
А Тому, хто може поставити вас міцно згідно з моєю Євангелією й проповіддю Ісуса Христа, за об'явленням таємниці, що від вічних часів була замовчана,
But now is made manifest, and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the everlasting God, made known to all nations for the obedience of faith:
а тепер виявлена, і через пророцькі писання, з наказу вічного Бога, на послух вірі по всіх народах провіщена,
To God only wise, be glory through Jesus Christ for ever. Amen. Written to the Romans from Corinthus, and sent by Phebe servant of the church at Cenchrea.
єдиному мудрому Богові, через Ісуса Христа, слава навіки! Амінь.