Psalms 83

Keep not thou silence, O God: hold not thy peace, and be not still, O God.
Oh Dios, huwag kang tumahimik: huwag kang mapayapa, at tumiwasay, Oh Dios.
For, lo, thine enemies make a tumult: and they that hate thee have lifted up the head.
Sapagka't narito, ang mga kaaway mo'y nanggugulo: at silang nangagtatanim sa iyo ay nangagtaas ng ulo.
They have taken crafty counsel against thy people, and consulted against thy hidden ones.
Sila'y nagsisitanggap ng payong may katusuhan laban sa iyong bayan, at nangagsanggunian laban sa iyong nangakakubli.
They have said, Come, and let us cut them off from being a nation; that the name of Israel may be no more in remembrance.
Kanilang sinabi, Kayo'y parito, at atin silang ihiwalay sa pagkabansa; upang ang pangalan ng Israel ay huwag nang maalaala pa.
For they have consulted together with one consent: they are confederate against thee:
Sapagka't sila'y nangagsangguniang magkakasama na may isang pagkakaayon; laban sa iyo ay nangagtitipanan:
The tabernacles of Edom, and the Ishmaelites; of Moab, and the Hagarenes;
Ang mga tolda ng Edom at ng mga Ismaelita; ang Moab at ang mga Agareno;
Gebal, and Ammon, and Amalek; the Philistines with the inhabitants of Tyre;
Ang Gebal, at ang Ammon, at ang Amalec; ang Filisteo na kasama ng mga taga Tiro:
Assur also is joined with them: they have holpen the children of Lot. Selah.
Pati ng Asiria ay nalalakip sa kanila; kanilang tinulungan ang mga anak ni Lot.
Do unto them as unto the Midianites; as to Sisera, as to Jabin, at the brook of Kison:
Gumawa ka sa kanila ng gaya sa Madianita; gaya kay Sisara, gaya kay Jabin, sa ilog ng Cison:
Which perished at Endor: they became as dung for the earth.
Na nangamatay sa Endor; sila'y naging parang dumi sa lupa.
Make their nobles like Oreb, and like Zeeb: yea, all their princes as Zebah, and as Zalmunna:
Gawin mo ang kanilang mga maginoo na gaya ni Oreb at ni Zeeb; Oo, lahat nilang mga pangulo ay gaya ni Zeba at ni Zalmuna;
Who said, Let us take to ourselves the houses of God in possession.
Na siyang nagsipagsabi, kunin natin para sa atin na pinakaari ang mga tahanan ng Dios.
O my God, make them like a wheel; as the stubble before the wind.
Oh Dios ko, gawin mo silang parang ipoipong alabok; Parang dayami sa harap ng hangin.
As the fire burneth a wood, and as the flame setteth the mountains on fire;
Parang apoy na sumusunog ng gubat, at parang liyab na nanunupok ng mga bundok;
So persecute them with thy tempest, and make them afraid with thy storm.
Kaya't habulin mo sila ng iyong bagyo, at pangilabutin mo sila ng iyong unos.
Fill their faces with shame; that they may seek thy name, O LORD.
Lipusin mo ang kanilang mga mukha ng kahihiyan; upang hanapin nila ang iyong pangalan, Oh Panginoon.
Let them be confounded and troubled for ever; yea, let them be put to shame, and perish:
Mangapahiya sila at manganglupaypay magpakailan man; Oo, mangahiya sila at mangalipol:
That men may know that thou, whose name alone is JEHOVAH, art the most high over all the earth.
Upang kanilang maalaman na ikaw lamang, na ang pangalan ay JEHOVA, ay Kataastaasan sa buong lupa.