Psalms 82

God standeth in the congregation of the mighty; he judgeth among the gods.
Ang Dios ay tumatayo sa kapisanan ng Dios; siya'y humahatol sa gitna ng mga dios.
How long will ye judge unjustly, and accept the persons of the wicked? Selah.
Hanggang kailan magsisihatol kayo ng kalikuan, at magsisigalang sa mga pagkatao ng masama? (Selah)
Defend the poor and fatherless: do justice to the afflicted and needy.
Hatulan mo ang dukha at ulila: gawan mo ng kaganapan ang napipighati at walang nagkakandili.
Deliver the poor and needy: rid them out of the hand of the wicked.
Sagipin mo ang dukha at mapagkailangan: iligtas ninyo sila sa kamay ng masama,
They know not, neither will they understand; they walk on in darkness: all the foundations of the earth are out of course.
Hindi nila nalalaman, ni nauunawa man; sila'y nagsisilakad na paroo't parito sa kadiliman: lahat ng patibayan ng lupa ay nangakilos.
I have said, Ye are gods; and all of you are children of the most High.
Aking sinabi, Kayo'y mga dios, at kayong lahat ay mga anak ng Kataastaasan.
But ye shall die like men, and fall like one of the princes.
Gayon ma'y mangamamatay kayong parang mga tao, at mangabubuwal na parang isa sa mga pangulo.
Arise, O God, judge the earth: for thou shalt inherit all nations.
Bumangon ka, O Dios, hatulan mo ang lupa: sapagka't iyong mamanahin ang lahat ng mga bansa.