Psalms 83

Keep not thou silence, O God: hold not thy peace, and be not still, O God.
En sång, en psalm av Asaf.
For, lo, thine enemies make a tumult: and they that hate thee have lifted up the head.
 Gud, var icke så tyst,  tig icke och var icke så stilla, o Gud.
They have taken crafty counsel against thy people, and consulted against thy hidden ones.
 Ty se, dina fiender larma,  och de som hata dig resa upp huvudet.
They have said, Come, and let us cut them off from being a nation; that the name of Israel may be no more in remembrance.
 Mot ditt folk förehava de listiga anslag  och rådslå mot dem som du beskyddar.
For they have consulted together with one consent: they are confederate against thee:
 De säga: »Kom, låt oss utrota dem,      så att de ej mer äro ett folk,  och så att ingen mer tänker      på Israels namn.»
The tabernacles of Edom, and the Ishmaelites; of Moab, and the Hagarenes;
 Ty endräktigt rådslå dem med varandra,  de sluta mot dig ett förbund:
Gebal, and Ammon, and Amalek; the Philistines with the inhabitants of Tyre;
 Edoms tält och ismaeliterna,  Moab och hagariterna,
Assur also is joined with them: they have holpen the children of Lot. Selah.
 Gebal och Ammon och Amalek,  filistéerna tillika med dem som bo i Tyrus;
Do unto them as unto the Midianites; as to Sisera, as to Jabin, at the brook of Kison:
 Assur har ock slutit sig till dem,  han har lånat sin arm åt Lots barn.  Sela.
Which perished at Endor: they became as dung for the earth.
 Gör med dem såsom du gjorde med Midjan,  såsom med Sisera och Jabin vid Kisons bäck,
Make their nobles like Oreb, and like Zeeb: yea, all their princes as Zebah, and as Zalmunna:
 dem som förgjordes vid En-Dor  och blevo till gödning åt marken.
Who said, Let us take to ourselves the houses of God in possession.
 Låt det gå deras ädlingar      såsom det gick Oreb och Seeb,  och alla deras furstar      såsom det gick Seba och Salmunna,
O my God, make them like a wheel; as the stubble before the wind.
 eftersom de säga: »Guds ängder      vilja vi intaga åt oss.»
As the fire burneth a wood, and as the flame setteth the mountains on fire;
 Min Gud, låt dem bliva såsom virvlande löv,  såsom strå för vinden.
So persecute them with thy tempest, and make them afraid with thy storm.
 Lik en eld som förbränner skog  och lik en låga som avsvedjar berg
Fill their faces with shame; that they may seek thy name, O LORD.
 förfölje du dem med ditt oväder,  och förskräcke du dem med din storm.
Let them be confounded and troubled for ever; yea, let them be put to shame, and perish:
 Gör deras ansikten fulla med skam,  så att de söka ditt namn, o HERRE.
That men may know that thou, whose name alone is JEHOVAH, art the most high over all the earth.
 Ja, må de komma på skam och förskräckas till evig tid,  må de få blygas och förgås. [ (Psalms 83:19)  Och må de förnimma att du allena      bär namnet »HERREN»,  den Högste över hela jorden. ]