John 3

There was a man of the Pharisees, named Nicodemus, a ruler of the Jews:
Men bland fariséerna var en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar.
The same came to Jesus by night, and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God: for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him.
Denne kom till Jesus om natten och sade till honom: »Rabbi, vi veta att det är från Gud du har kommit såsom lärare; ty ingen kan göra sådana tecken som du gör, om icke Gud är med honom.»
Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God.
Jesus svarade och sade till honom: »Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa icke bliver född på nytt, så kan hon icke få se Guds rike.»
Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? can he enter the second time into his mother's womb, and be born?
Nikodemus sade till honom: »Huru kan en människa födas, när hon är gammal? Icke kan hon väl åter gå in i sin moders liv och födas?»
Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God.
Jesus svarade: »Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa icke bliver född av vatten och ande, så kan hon icke komma in i Guds rike.
That which is born of the flesh is flesh; and that which is born of the Spirit is spirit.
Det som är fött av kött, det är kött; och det som är fött av Anden, det är ande.
Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again.
Förundra dig icke över att jag sade dig att I måsten födas på nytt.
The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth: so is every one that is born of the Spirit.
Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet icke varifrån den kommer, eller vart den far; så är det med var och en som är född av Anden.»
Nicodemus answered and said unto him, How can these things be?
Nikodemus svarade och sade till honom: »Huru kan detta ske?»
Jesus answered and said unto him, Art thou a master of Israel, and knowest not these things?
Jesus svarade och sade till honom: »Är du Israels lärare och förstår icke detta?
Verily, verily, I say unto thee, We speak that we do know, and testify that we have seen; and ye receive not our witness.
Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Vad vi veta, det tala vi, och vad vi hava sett, det vittna vi om, men vårt vittnesbörd tagen I icke emot.
If I have told you earthly things, and ye believe not, how shall ye believe, if I tell you of heavenly things?
Tron i icke, när jag talar till eder om jordiska ting, huru skolen I då kunna tro, när jag talar till eder om himmelska ting?
And no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of man which is in heaven.
Och likväl har ingen stigit upp till himmelen, utom den som steg ned från himmelen, Människosonen, som var i himmelen.
And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of man be lifted up:
Och såsom Moses upphöjde ormen i öknen, så måste Människosonen bliva upphöjd,
That whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life.
så att var och en som tror skall i honom hava evigt liv.
For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.
Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv.
For God sent not his Son into the world to condemn the world; but that the world through him might be saved.
Ty icke sände Gud sin Son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bliva frälst genom honom.
He that believeth on him is not condemned: but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God.
Den som tror på honom, han bliver icke dömd, men den som icke tror, han är redan dömd, eftersom han icke tror på Guds enfödde Sons namn.
And this is the condemnation, that light is come into the world, and men loved darkness rather than light, because their deeds were evil.
Och detta är domen, att när ljuset hade kommit i världen, människorna dock älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar voro onda,
For every one that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved.
Ty var och en som gör vad ont är, han hatar ljuset och kommer icke till ljuset, på det att hans gärningar icke skola bliva blottade.
But he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God.
Men den som gör sanningen, han kommer till ljuset, för att det skall bliva uppenbart att hans gärningar äro gjorda i Gud.»
After these things came Jesus and his disciples into the land of Judæa; and there he tarried with them, and baptized.
Därefter begav sig Jesus med sina lärjungar till den judiska landsbygden, och där vistades han med dem och döpte.
And John also was baptizing in Ænon near to Salim, because there was much water there: and they came, and were baptized.
Men också Johannes döpte, i Enon, nära Salim, ty där fanns mycket vatten; och folket kom dit och lät döpa sig.
For John was not yet cast into prison.
Johannes hade nämligen ännu icke blivit kastad i fängelse.
Then there arose a question between some of John's disciples and the Jews about purifying.
Då uppstod mellan Johannes' lärjungar och en jude en tvist om reningen.
And they came unto John, and said unto him, Rabbi, he that was with thee beyond Jordan, to whom thou barest witness, behold, the same baptizeth, and all men come to him.
Och de kommo till Johannes och sade till honom: »Rabbi, se, den som var hos dig på andra sidan Jordan, den som du har vittnat om, han döper, och alla komma till honom.»
John answered and said, A man can receive nothing, except it be given him from heaven.
Johannes svarade och sade: »En människa kan intet taga, om det icke bliver henne givet från himmelen.»
Ye yourselves bear me witness, that I said, I am not the Christ, but that I am sent before him.
I kunnen själva giva mig det vittnesbördet att jag sade: 'Icke är jag Messias; jag är allenast sänd framför honom.'
He that hath the bride is the bridegroom: but the friend of the bridegroom, which standeth and heareth him, rejoiceth greatly because of the bridegroom's voice: this my joy therefore is fulfilled.
Brudgum är den som har bruden; men brudgummens vän, som står där och hör honom, han gläder sig storligen åt brudgummens röst. Den glädjen är mig nu given i fullt mått.
He must increase, but I must decrease.
Det är såsom sig bör att han växer till, och att jag förminskas. --
He that cometh from above is above all: he that is of the earth is earthly, and speaketh of the earth: he that cometh from heaven is above all.
Den som kommer ovanifrån, han är över alla; den som är från jorden, han är av jorden, och av jorden talar han. Ja, den som kommer från himmelen, han är över alla,
And what he hath seen and heard, that he testifieth; and no man receiveth his testimony.
och vad han har sett och hört, det vittnar han om; och likväl tager ingen emot hans vittnesbörd.
He that hath received his testimony hath set to his seal that God is true.
Men om någon tager emot hans vittnesbörd, så bekräftar han därmed att Gud är sannfärdig.
For he whom God hath sent speaketh the words of God: for God giveth not the Spirit by measure unto him.
Ty den som Gud har sänt, han talar Guds ord; Gud giver nämligen icke Anden efter mått.
The Father loveth the Son, and hath given all things into his hand.
Fadern älskar Sonen, och allt har han givit i hans hand.
He that believeth on the Son hath everlasting life: and he that believeth not the Son shall not see life; but the wrath of God abideth on him.
Den som tror på Sonen, han har evigt liv; men den som icke hörsammar Sonen, han skall icke få se livet, utan Guds vrede förbliver över honom.»