Hebrews 7

For this Melchisedec, king of Salem, priest of the most high God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings, and blessed him;
Denne Melkisedek, som var konung i Salem och präst åt Gud den Högste -- han som gick Abraham till mötes, när denne var stadd på återvägen, sedan han hade slagit konungarna, och som välsignade honom,
To whom also Abraham gave a tenth part of all; first being by interpretation King of righteousness, and after that also King of Salem, which is, King of peace;
varvid Abraham å sin sida gav honom tionde av allt; denne, som när man uttyder vad han kallas, är först och främst »rättfärdighetens konung», men därjämte ock »Salems konung», det är »fridens konung»,
Without father, without mother, without descent, having neither beginning of days, nor end of life; but made like unto the Son of God; abideth a priest continually.
denne som står där utan fader, utan moder och utan släktledning, utan begynnelse på sina dagar och utan ände på sitt liv och likställes med Guds Son -- denne förbliver en präst för beständigt.
Now consider how great this man was, unto whom even the patriarch Abraham gave the tenth of the spoils.
Och sen nu huru stor han är, denne åt vilken vår stamfader Abraham gav tionde av det förnämsta bytet.
And verily they that are of the sons of Levi, who receive the office of the priesthood, have a commandment to take tithes of the people according to the law, that is, of their brethren, though they come out of the loins of Abraham:
Medan de av Levi söner, som undfå prästämbetet, hava befallning att enligt lagen taga tionde av folket, det är av sina bröder, fastän dessa hava utgått från Abrahams länd,
But he whose descent is not counted from them received tithes of Abraham, and blessed him that had the promises.
tog denne, som icke var av deras släkt, tionde av Abraham och välsignade honom, densamme som hade fått löftena.
And without all contradiction the less is blessed of the better.
Nu lär ingen kunna neka att det plägar vara den ringare som mottager välsignelse av den som står högre.
And here men that die receive tithes; but there he receiveth them, of whom it is witnessed that he liveth.
Och medan det här är dödliga människor som taga tionde, är det där en som får det vittnesbördet att han förbliver levande.
And as I may so say, Levi also, who receiveth tithes, payed tithes in Abraham.
Genom Abraham har på visst sätt också Levi, som tager tionde, fått giva tionde;
For he was yet in the loins of his father, when Melchisedec met him.
ty han var ännu i sin stamfaders länd, när Melkisedek gick denne till mötes.
If therefore perfection were by the Levitical priesthood, (for under it the people received the law,) what further need was there that another priest should rise after the order of Melchisedec, and not be called after the order of Aaron?
Vore det nu så, att fullkomning kunde vinnas genom det levitiska prästadömet -- och på detta var ju folkets lagstiftning byggd -- varför hade det då behövts att en präst av annat slag, »efter Melkisedeks sätt», skulle uppstå, en som icke nämnes »efter Arons sätt»?
For the priesthood being changed, there is made of necessity a change also of the law.
(Om prästadömet förändras, måste ju med nödvändighet också lagen förändras.)
For he of whom these things are spoken pertaineth to another tribe, of which no man gave attendance at the altar.
Den som detta säges om hörde nämligen till en annan stam, en stam från vilken ingen har utgått, som har gjort tjänst vid altaret.
For it is evident that our Lord sprang out of Juda; of which tribe Moses spake nothing concerning priesthood.
Ty det är en känd sak att han som är vår Herre har trätt fram ur Juda stam; och med avseende på den har Moses icke talat något om präster.
And it is yet far more evident: for that after the similitude of Melchisedec there ariseth another priest,
Och ännu mycket tydligare blir detta, då nu en präst av annat slag uppstår, lik Melkisedek däri,
Who is made, not after the law of a carnal commandment, but after the power of an endless life.
att han har blivit präst icke på grund av en lag som stadgar härstamning efter köttet, utan på grund av en kraft som kommer av oförgängligt liv.
For he testifieth, Thou art a priest for ever after the order of Melchisedec.
Han får nämligen det vittnesbördet: »Du är en präst till evig tid, efter Melkisedeks sätt.»
For there is verily a disannulling of the commandment going before for the weakness and unprofitableness thereof.
Så upphäves nu visserligen en föregående stadga, därför att den var svag och gagnlös --
For the law made nothing perfect, but the bringing in of a better hope did; by the which we draw nigh unto God.
eftersom lagen icke kunde åstadkomma något fullkomligt -- men ett bättre hopp sättes i stället, ett hopp genom vilket vi få nalkas Gud.
And inasmuch as not without an oath he was made priest:
Och i så måtto som detta icke har kommit till stånd utan edlig bekräftelse -- det är nämligen så, att medan de andra hava blivit präster utan edlig bekräftelse,
(For those priests were made without an oath; but this with an oath by him that said unto him, The Lord sware and will not repent, Thou art a priest for ever after the order of Melchisedec:)
har denne blivit det med sådan bekräftelse, genom den som sade till honom: »Herren har svurit och skall icke ångra sig: 'Du är en präst till evig tid'» --
By so much was Jesus made a surety of a better testament.
i så måtto är också det förbund bättre, som har Jesus till löftesman.
And they truly were many priests, because they were not suffered to continue by reason of death:
Och medan de förra prästerna hava måst bliva flera, därför att de genom döden hindrades från att förbliva i sin tjänst,
But this man, because he continueth ever, hath an unchangeable priesthood.
har däremot denne ett oförgängligt prästadöme, eftersom han förbliver »till evig tid».
Wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them.
Därför kan han ock till fullo frälsa dem som genom honom komma till Gud, ty han lever alltid för att mana gott för dem.
For such an high priest became us, who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and made higher than the heavens;
En sådan överstepräst hövdes oss också att hava, en som vore helig, oskyldig, obesmittad, skild från syndare och upphöjd över himmelen,
Who needeth not daily, as those high priests, to offer up sacrifice, first for his own sins, and then for the people's: for this he did once, when he offered up himself.
en som icke var dag behövde frambära offer, såsom de andra översteprästerna, först för sina egna synder och sedan för folkets; detta gjorde han nämligen en gång för alla, när han offrade sig själv.
For the law maketh men high priests which have infirmity; but the word of the oath, which was since the law, maketh the Son, who is consecrated for evermore.
Ty lagen insätter till överstepräster människor som äro behäftade med svaghet, men det löftesord, som efter lagens utgivande gavs under edlig bekräftelse, insätter en »Son» som är fullkomnad »till evig tid».