II Corinthians 11

Would to God ye could bear with me a little in my folly: and indeed bear with me.
Jag skulle önska att I villen hava fördrag med mig, om jag nu talar något litet efter dårars sätt. Dock, I haven helt visst fördrag med mig.
For I am jealous over you with godly jealousy: for I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ.
Ty jag nitälskar för eder såsom Gud nitälskar, och jag har trolovat eder med Kristus, och ingen annan, för att kunna ställa fram inför honom en ren jungfru.
But I fear, lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtilty, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ.
Men jag fruktar att såsom ormen i sin illfundighet bedrog Eva, så skola till äventyrs också edra sinnen fördärvas och dragas ifrån den uppriktiga troheten mot Kristus.
For if he that cometh preacheth another Jesus, whom we have not preached, or if ye receive another spirit, which ye have not received, or another gospel, which ye have not accepted, ye might well bear with him.
Om någon kommer och predikar en annan Jesus, än den vi hava predikat, eller om I undfån ett annat slags ande, än den I förut haven undfått, eller ett annat slags evangelium, än det I förut haven mottagit, då fördragen I ju sådant alltför väl.
For I suppose I was not a whit behind the very chiefest apostles.
Jag menar nu att jag icke i något stycke står tillbaka för dessa så övermåttan höga »apostlar».
But though I be rude in speech, yet not in knowledge; but we have been throughly made manifest among you in all things.
Om jag än är oförfaren i talkonsten, så är jag det likväl icke i fråga om kunskap. Tvärtom, vi hava på allt sätt, i alla stycken, lagt vår kunskap i dagen inför eder.
Have I committed an offence in abasing myself that ye might be exalted, because I have preached to you the gospel of God freely?
Eller var det väl en synd jag begick, när jag för intet förkunnade Guds evangelium för eder och sålunda ödmjukade mig, på det att I skullen bliva upphöjda?
I robbed other churches, taking wages of them, to do you service.
Andra församlingar plundrade jag, i det jag, för att kunna tjäna eder, tog lön av dem.
And when I was present with you, and wanted, I was chargeable to no man: for that which was lacking to me the brethren which came from Macedonia supplied: and in all things I have kept myself from being burdensome unto you, and so will I keep myself.
Och när jag under min vistelse hos eder led brist, låg jag ändå ingen till last; ty den brist jag led avhjälptes av bröderna, när de kommo från Macedonien. Ja, på allt sätt aktade jag mig för att vara eder till tunga, och allt framgent skall jag akta mig därför.
As the truth of Christ is in me, no man shall stop me of this boasting in the regions of Achaia.
Så visst som Kristi sannfärdighet är i mig, den berömmelsen skall icke få tagas ifrån mig i Akajas bygder.
Wherefore? because I love you not? God knoweth.
Varför? Månne därför att jag icke älskar eder? Gud vet att jag så gör.
But what I do, that I will do, that I may cut off occasion from them which desire occasion; that wherein they glory, they may be found even as we.
Och vad jag nu gör, det skall jag ock framgent göra, för att de som trakta efter tillfälle att bliva likställda med oss i fråga om berömmelse skola genom mig berövas tillfället därtill.
For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ.
Ty de männen äro falska apostlar, oredliga arbetare, som förskapa sig till Kristi apostlar.
And no marvel; for Satan himself is transformed into an angel of light.
Och detta är icke att undra på. Satan själv förskapar sig ju till en ljusets ängel.
Therefore it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness; whose end shall be according to their works.
Det är då icke något märkligt, om jämväl hans tjänare så förskapa sig, att de likna rättfärdighetens tjänare. Men deras ände skall svara emot deras gärningar.
I say again, Let no man think me a fool; if otherwise, yet as a fool receive me, that I may boast myself a little.
Åter säger jag: Ingen må mena att jag är en dåre; men om jag vore det, så mån I ändå hålla till godo med mig -- låt vara såsom med en dåre -- så att ock jag får berömma mig något litet.
That which I speak, I speak it not after the Lord, but as it were foolishly, in this confidence of boasting.
Vad jag talar, då jag nu med sådan tillförsikt berömmer mig, det talar jag icke efter Herrens sinne, utan efter dårars sätt.
Seeing that many glory after the flesh, I will glory also.
Då så många berömma sig på köttsligt vis, vill ock jag berömma mig;
For ye suffer fools gladly, seeing ye yourselves are wise.
I haven ju gärna fördrag med dårar, I som själva ären så kloka.
For ye suffer, if a man bring you into bondage, if a man devour you, if a man take of you, if a man exalt himself, if a man smite you on the face.
I fördragen ju, om man trälbinder eder, om man utsuger eder, om man fångar eder, om man förhäver sig över eder, om man slår eder i ansiktet.
I speak as concerning reproach, as though we had been weak. Howbeit whereinsoever any is bold, (I speak foolishly,) I am bold also.
Till vår skam måste jag tillstå att vi för vår del hava »varit för svaga» till sådant. Men eljest, vadhelst andra kunna göra sig stora med, det kan också jag göra mig stor med -- om jag nu får tala efter dårars sätt.
Are they Hebrews? so am I. Are they Israelites? so am I. Are they the seed of Abraham? so am I.
Äro de hebréer, så är jag det ock. Äro de israeliter, så är jag det ock. Äro de Abrahams säd, så är jag det ock.
Are they ministers of Christ? (I speak as a fool) I am more; in labours more abundant, in stripes above measure, in prisons more frequent, in deaths oft.
Äro de Kristi tjänare, så är jag det ännu mer -- om jag nu får tala såsom vore jag en dåre. Jag har haft mer arbete, oftare varit i fängelse, fått hugg och slag till överflöd, varit i dödsnöd många gånger.
Of the Jews five times received I forty stripes save one.
Av judarna har jag fem gånger fått fyrtio slag, på ett när.
Thrice was I beaten with rods, once was I stoned, thrice I suffered shipwreck, a night and a day I have been in the deep;
Tre gånger har jag blivit piskad med spön, en gång har jag blivit stenad, tre gånger har jag lidit skeppsbrott, ett helt dygn har jag drivit omkring på djupa havet.
In journeyings often, in perils of waters, in perils of robbers, in perils by mine own countrymen, in perils by the heathen, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethren;
Jag har ofta måst vara ute på resor; jag har utstått faror på floder, faror bland rövare, faror genom landsmän, faror genom hedningar, faror i städer, faror i öknar, faror på havet, faror bland falska bröder --
In weariness and painfulness, in watchings often, in hunger and thirst, in fastings often, in cold and nakedness.
allt under arbete och möda, under mångfaldiga vakor, under hunger och törst, under svält titt och ofta, under köld och nakenhet.
Beside those things that are without, that which cometh upon me daily, the care of all the churches.
Och till allt annat kommer det, att jag var dag är överlupen, då jag måste hava omsorg om alla församlingarna.
Who is weak, and I am not weak? who is offended, and I burn not?
Vem är svag, utan att också jag bliver svag? Vem kommer på fall, utan att jag bliver upptänd? --
If I must needs glory, I will glory of the things which concern mine infirmities.
Om jag nu måste berömma mig, så vill jag berömma mig av min svaghet.
The God and Father of our Lord Jesus Christ, which is blessed for evermore, knoweth that I lie not.
Herren Jesu Gud och Fader, han som är högtlovad i evighet, vet att jag icke ljuger.
In Damascus the governor under Aretas the king kept the city of the Damascenes with a garrison, desirous to apprehend me:
I Damaskus lät konung Aretas' ståthållare sätta ut vakt vid damaskenernas stad för att gripa mig;
And through a window in a basket was I let down by the wall, and escaped his hands.
och jag måste i en korg släppas ned genom en öppning på muren och kom så undan hans händer.