Psalms 33

Rejoice in the LORD, O ye righteous: for praise is comely for the upright.
Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în Domnul! Oamenilor fără prihană le şade bine cîntarea de laudă.
Praise the LORD with harp: sing unto him with the psaltery and an instrument of ten strings.
Lăudaţi pe Domnul cu arfa, lăudaţi -L cu alăuta cu zece coarde.
Sing unto him a new song; play skilfully with a loud noise.
Cîntaţi -I o cîntare nouă! Faceţi să răsune coardele şi glasurile voastre!
For the word of the LORD is right; and all his works are done in truth.
Căci Cuvîntul Domnului este adevărat, şi toate lucrările Lui se împlinesc cu credincioşie.
He loveth righteousness and judgment: the earth is full of the goodness of the LORD.
El iubeşte dreptatea şi neprihănirea; bunătatea Domnului umple pămîntul.
By the word of the LORD were the heavens made; and all the host of them by the breath of his mouth.
Cerurile au fost făcute prin Cuvîntul Domnului, şi toată oştirea lor prin suflarea gurii lui.
He gathereth the waters of the sea together as an heap: he layeth up the depth in storehouses.
El îngrămădeşte apele mării într'un morman, şi pune adîncurile în cămări.
Let all the earth fear the LORD: let all the inhabitants of the world stand in awe of him.
Tot pămîntul să se teamă de Domnul! Toţi locuitorii lumii să tremure înaintea Lui!
For he spake, and it was done; he commanded, and it stood fast.
Căci el zice, şi se face; porunceşte şi ce porunceşte ia fiinţă.
The LORD bringeth the counsel of the heathen to nought: he maketh the devices of the people of none effect.
Domnul răstoarnă sfaturile Neamurilor, zădărniceşte planurile popoarelor.
The counsel of the LORD standeth for ever, the thoughts of his heart to all generations.
Dar sfaturile Domnului dăinuiesc pe vecie, şi planurile inimii Lui, din neam în neam.
Blessed is the nation whose God is the LORD; and the people whom he hath chosen for his own inheritance.
Ferice de poporul, al cărui Dumnezeu este Domnul! Ferice de poporul, pe care Şi -l alege El de moştenire!
The LORD looketh from heaven; he beholdeth all the sons of men.
Domnul priveşte din înălţimea cerurilor, şi vede pe toţi fiii oamenilor.
From the place of his habitation he looketh upon all the inhabitants of the earth.
Din locaşul locuinţei Lui, El priveşte pe toţi locuitorii pămîntului.
He fashioneth their hearts alike; he considereth all their works.
El le întocmeşte inima la toţi, şi ia aminte la toate faptele lor.
There is no king saved by the multitude of an host: a mighty man is not delivered by much strength.
Nu mărimea oştirii scapă pe împărat, nu mărimea puterii izbăveşte pe viteaz;
An horse is a vain thing for safety: neither shall he deliver any by his great strength.
calul nu poate da chezăşia biruinţei, şi toată vlaga lui nu dă izbăvirea.
Behold, the eye of the LORD is upon them that fear him, upon them that hope in his mercy;
Iată, ochiul Domnului priveşte peste ceice se tem de El, peste ceice nădăjduiesc în bunătatea Lui,
To deliver their soul from death, and to keep them alive in famine.
ca să le scape sufletul dela moarte, şi să -i ţină cu viaţă în mijlocul foametei.
Our soul waiteth for the LORD: he is our help and our shield.
Sufletul nostru nădăjduieşte în Domnul; El este Ajutorul şi Scutul nostru.
For our heart shall rejoice in him, because we have trusted in his holy name.
Da, inima noastră îşi găseşte bucuria în El, căci avem încredere în Numele Lui cel Sfînt.
Let thy mercy, O LORD, be upon us, according as we hope in thee.
Doamne, fie îndurarea Ta peste noi, după cum o nădăjduim noi dela Tine!