II Corinthians 11

Would to God ye could bear with me a little in my folly: and indeed bear with me.
O, de aţi putea suferi puţintică nebunie din partea mea! Ei, haide, suferiţi-mă!
For I am jealous over you with godly jealousy: for I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ.
Căci sînt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentrucă v'am logodit cu un bărbat, ca să vă înfăţişez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată.
But I fear, lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtilty, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ.
Dar mă tem ca, după cum şarpele a amăgit pe Eva cu şiretlicul lui, tot aşa şi gîndurile voastre să nu se strice dela curăţia şi credincioşia care este faţă de Hristos.
For if he that cometh preacheth another Jesus, whom we have not preached, or if ye receive another spirit, which ye have not received, or another gospel, which ye have not accepted, ye might well bear with him.
În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Isus pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiţi un alt duh pe care nu l-aţi primit, sau o altă Evanghelie, pe care n'aţi primit -o, oh, cum îl îngăduiţi de bine!
For I suppose I was not a whit behind the very chiefest apostles.
Dar socotesc că nici eu nu sînt cu nimic mai pe jos de apostolii aceştia ,,nespus de aleşi!``
But though I be rude in speech, yet not in knowledge; but we have been throughly made manifest among you in all things.
Chiar dacă sînt un necioplit în vorbire, nu sînt însă şi în cunoştinţă; şi am arătat lucrul acesta printre voi, în tot felul şi în toate privinţele.
Have I committed an offence in abasing myself that ye might be exalted, because I have preached to you the gospel of God freely?
Sau, am făcut un păcat, cînd m'am smerit pe mine însumi, ca să fiţi înălţaţi voi, şi v'am vestit fără plată Evanghelia lui Dumnezeu?
I robbed other churches, taking wages of them, to do you service.
Am despoiat alte Biserici, primind dela ele o plată, ca să vă pot sluji vouă.
And when I was present with you, and wanted, I was chargeable to no man: for that which was lacking to me the brethren which came from Macedonia supplied: and in all things I have kept myself from being burdensome unto you, and so will I keep myself.
Şi cînd eram la voi, şi m'am găsit în nevoie, n'am fost sarcină nimănui; căci de nevoile mele au îngrijit fraţii, cînd veniseră din Macedonia. În toate m'am ferit, şi mă voi feri să vă îngreuiez cu ceva.
As the truth of Christ is in me, no man shall stop me of this boasting in the regions of Achaia.
Pe adevărul lui Hristos care este în mine, nimeni nu-mi va răpi această pricină de laudă în ţinuturile Ahaiei!
Wherefore? because I love you not? God knoweth.
Pentruce?... Pentrucă nu vă iubesc?... Ştie Dumnezeu!
But what I do, that I will do, that I may cut off occasion from them which desire occasion; that wherein they glory, they may be found even as we.
Dar lucrez şi voi lucra astfel, pentru ca să tai orice prilej celor ce caută un prilej, ca să poată fi găsiţi deopotrivă cu mine în lucrurile cu cari se laudă.
For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ.
Oamenii aceştia sînt nişte apostoli mincinoşi, nişte lucrători înşelători, cari se prefac în apostoli ai lui Hristos.
And no marvel; for Satan himself is transformed into an angel of light.
Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină.
Therefore it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness; whose end shall be according to their works.
Nu este mare lucru dar, dacă şi slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Sfîrşitul lor va fi după faptele lor.
I say again, Let no man think me a fool; if otherwise, yet as a fool receive me, that I may boast myself a little.
Iarăş spun: să nu mă creadă nimeni nebun. Sau altmintrelea, suferiţi-mă măcar ca nebun, ca să mă laud şi eu puţintel.
That which I speak, I speak it not after the Lord, but as it were foolishly, in this confidence of boasting.
Ce spun în această îndrăsneală, ca să mă laud, nu spun după Domnul, ci ca şi cum aş spune din nebunie.
Seeing that many glory after the flesh, I will glory also.
De vreme ce mulţi se laudă după firea pămîntească, mă voi lăuda şi eu.
For ye suffer fools gladly, seeing ye yourselves are wise.
Doar voi suferiţi cu plăcere pe nebuni, voi, cari sînteţi înţelepţi!
For ye suffer, if a man bring you into bondage, if a man devour you, if a man take of you, if a man exalt himself, if a man smite you on the face.
Dacă vă robeşte cineva, dacă vă mănîncă cineva, dacă pune cineva mîna pe voi, dacă vă priveşte cineva de sus, dacă vă bate cineva peste obraz, suferiţi!
I speak as concerning reproach, as though we had been weak. Howbeit whereinsoever any is bold, (I speak foolishly,) I am bold also.
Spre ruşinea mea o spun, că am fost slabi! Totuş, orice poate să pună înainte cineva-vorbesc în nebunie-pot pune şi eu înainte.
Are they Hebrews? so am I. Are they Israelites? so am I. Are they the seed of Abraham? so am I.
Sînt ei Evrei? Şi eu sînt! -Sînt ei Israeliţi? Şi eu sînt! -Sînt ei sămînţă a lui Avraam? Şi eu sînt! -
Are they ministers of Christ? (I speak as a fool) I am more; in labours more abundant, in stripes above measure, in prisons more frequent, in deaths oft.
Sînt ei slujitori ai lui Hristos? -vorbesc ca un ieşit din minţi-eu sînt şi mai mult. În osteneli şi mai mult; în temniţe, şi mai mult; în lovituri, fără număr; de multe ori în primejdii de moarte!
Of the Jews five times received I forty stripes save one.
De cinci ori am căpătat dela Iudei patruzeci de lovituri fără una;
Thrice was I beaten with rods, once was I stoned, thrice I suffered shipwreck, a night and a day I have been in the deep;
de trei ori am fost bătut cu nuiele; odată am fost împroşcat cu pietre; de trei ori s -a sfărîmat corabia cu mine; o noapte şi o zi am fost în adîncul mării.
In journeyings often, in perils of waters, in perils of robbers, in perils by mine own countrymen, in perils by the heathen, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethren;
Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe rîuri, în primejdii din partea tîlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgînilor, în primejdii în cetăţi, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între fraţii mincinoşi.
In weariness and painfulness, in watchings often, in hunger and thirst, in fastings often, in cold and nakedness.
În osteneli şi necazuri, în priveghiuiri adesea, în foame şi sete, în posturi adesea, în frig şi lipsă de îmbrăcăminte!
Beside those things that are without, that which cometh upon me daily, the care of all the churches.
Şi, pe lîngă lucrurile de afară, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate Bisericile.
Who is weak, and I am not weak? who is offended, and I burn not?
Cine este slab, şi să nu fiu şi eu slab? Cine cade în păcat, şi eu să nu ard?
If I must needs glory, I will glory of the things which concern mine infirmities.
Dacă e vorba să mă laud, mă voi lăuda numai cu lucrurile privitoare la slăbiciunea mea.
The God and Father of our Lord Jesus Christ, which is blessed for evermore, knoweth that I lie not.
Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care este binecuvîntat în veci, ştie că nu mint!...
In Damascus the governor under Aretas the king kept the city of the Damascenes with a garrison, desirous to apprehend me:
În Damasc, dregătorul împăratului Areta păzea cetatea Damascenilor, ca să mă prindă.
And through a window in a basket was I let down by the wall, and escaped his hands.
Dar am fost dat jos pe o fereastră, într'o coşniţă, prin zid, şi am scăpat din mînile lor.