Job 10

My soul is weary of my life; I will leave my complaint upon myself; I will speak in the bitterness of my soul.
Tęskni sobie dusza moja w żywocie moim; rozpuszczę przeciw sobie narzekanie moje, a będę mówił w gorzkości duszy mojej.
I will say unto God, Do not condemn me; shew me wherefore thou contendest with me.
Rzekę Bogu: Nie potępiajże mię; raczej mi oznajmij, czemu spór ze mną wiedziesz?
Is it good unto thee that thou shouldest oppress, that thou shouldest despise the work of thine hands, and shine upon the counsel of the wicked?
Cóż masz za pożytek, że mię uciskasz? a iż odrzucasz sprawę rąk twoich? a radę niepobożnych oświecasz?
Hast thou eyes of flesh? or seest thou as man seeth?
Azaż ty masz oczy cielesne? Albo jako człowiek widzi, ty widzisz?
Are thy days as the days of man? are thy years as man's days,
Dni twoje, zaż są jako dni człowiecze? a lata twoje jako lata ludzkie?
That thou enquirest after mine iniquity, and searchest after my sin?
Iż się wywiadujesz nieprawości mojej, a o grzechu moim badasz się?
Thou knowest that I am not wicked; and there is none that can deliver out of thine hand.
Ty wiesz, żem niepobożnie nie poczynał; wszakże nie jest, ktoby mię miał wyrwać z rąk twoich.
Thine hands have made me and fashioned me together round about; yet thou dost destroy me.
Ręce twoje wykształtowały mię, i uczyniły mię; a przecię mię zewsząd gubisz.
Remember, I beseech thee, that thou hast made me as the clay; and wilt thou bring me into dust again?
Pomnij proszę, żeś mię jako glinę ulepił, a w proch mię zaś obrócisz.
Hast thou not poured me out as milk, and curdled me like cheese?
Izali jako mleko nie zlałeś mię, a jako ser nie utworzyłeś mię?
Thou hast clothed me with skin and flesh, and hast fenced me with bones and sinews.
Skórą i ciałem przyoblokłeś mię, a kościami i żyłami pospinałeś mię.
Thou hast granted me life and favour, and thy visitation hath preserved my spirit.
Żywotem i miłosierdziem darowałeś mię, a opatrzność twoja strzegła ducha mego.
And these things hast thou hid in thine heart: I know that this is with thee.
A chociażeś to skrył w sercu twojem, wiem jednak, że to jest z woli twojej.
If I sin, then thou markest me, and thou wilt not acquit me from mine iniquity.
Jeźli zgrzeszę, wnet tego postrzeżesz, a dla nieprawości mojej nie przepuścisz mi.
If I be wicked, woe unto me; and if I be righteous, yet will I not lift up my head. I am full of confusion; therefore see thou mine affliction;
Jeźlim bezbożny, biada mi! a choćbym też był sprawiedliwym, nie podniosę głowy mojej, będąc nasycony pohańbieniem,i widząc utrapienie moje,
For it increaseth. Thou huntest me as a fierce lion: and again thou shewest thyself marvellous upon me.
Którego przybywa; bo jako lew srogi gonisz mię, a coraz dziwniej się przeciwko mnie stawiasz.
Thou renewest thy witnesses against me, and increasest thine indignation upon me; changes and war are against me.
Odnawiasz świadków twoich przeciwko mnie, a rozmnażasz rozgniewanie twoje na mię; wojska jedne po drugich są przeciwko mnie.
Wherefore then hast thou brought me forth out of the womb? Oh that I had given up the ghost, and no eye had seen me!
Przeczżeś mię z żywota wywiódł? Ach, bym był umarł, żeby mię było oko nie widziało!
I should have been as though I had not been; I should have been carried from the womb to the grave.
Obym był, jakoby mię nie było! oby mię było zaraz z żywota do grobu zaniesiono!
Are not my days few? cease then, and let me alone, that I may take comfort a little,
Izaż nie trocha dni moich? Przetoż przestań, a zaniechaj mię, abym się troszeczkę posilił,
Before I go whence I shall not return, even to the land of darkness and the shadow of death;
Pierwej niż odejdę tam, skąd się nie wrócę, do ziemi ciemności, i do cienia śmierci;
A land of darkness, as darkness itself; and of the shadow of death, without any order, and where the light is as darkness.
Do ziemi ciemnej, jako chmura, i do cienia śmierci, gdzie niemasz przemiany, jedno sama gęsta ciemność.