Job 11

Then answered Zophar the Naamathite, and said,
I odpowiedział Sofar Naamatczyk, i rzekł:
Should not the multitude of words be answered? and should a man full of talk be justified?
Izaż się nie godzi na wiele słów odpowiedzieć? Albo izali mąż wielomowny będzie usprawiedliwiony?
Should thy lies make men hold their peace? and when thou mockest, shall no man make thee ashamed?
Bedąż na twoje plotki ludzie milczeć? A gdy ty sobie przeszydzasz, ciebie nikt nie zawstydzi?
For thou hast said, My doctrine is pure, and I am clean in thine eyes.
Albowiemeś powiedział: Czysta jest nauka moja, a jestem czystym przed oczyma twemi.
But oh that God would speak, and open his lips against thee;
Ale gdyby Bóg chciał mówić, i otworzyć usta swoje przeciwko tobie:
And that he would shew thee the secrets of wisdom, that they are double to that which is! Know therefore that God exacteth of thee less than thine iniquity deserveth.
Tedyćby objawił tajemnice mądrości, żeś dwa kroć większe karanie nadto zasłużył; przetoż uznaj, że cię Bóg przebaczył dla nieprawości twojej.
Canst thou by searching find out God? canst thou find out the Almighty unto perfection?
Izali tajemnice Boże wybadasz? albo doskonałości Wszechmocnego dościgniesz?
It is as high as heaven; what canst thou do? deeper than hell; what canst thou know?
Wyższe są niż niebiosa, cóż uczynisz? Głębsze niż piekło, jakoż poznasz?
The measure thereof is longer than the earth, and broader than the sea.
Dłuższa miara ich, niż ziemia, a szersza, niż morze.
If he cut off, and shut up, or gather together, then who can hinder him?
Jeźli wypełni, albo jeźli zawrze, albo jeźli w jedno ściśnie, któż go zawściągnie?
For he knoweth vain men: he seeth wickedness also; will he not then consider it?
Albowiem on zna marność ludzką, i widzi nieprawość; a nie miałby tego baczyć?
For vain man would be wise, though man be born like a wild ass's colt.
Człowiek nierozumny nabywa rozumu, choć się jako źrebię leśnego osła rodzi człowiek.
If thou prepare thine heart, and stretch out thine hands toward him;
Jeźli ty przygotujesz serce twoje, a wyciągniesz do niego ręce twoje;
If iniquity be in thine hand, put it far away, and let not wickedness dwell in thy tabernacles.
Jeźliż nieprawość jest w ręce twej oddal ją, a mieszkać nie dopuszczaj nieprawości w przybytkach twoich;
For then shalt thou lift up thy face without spot; yea, thou shalt be stedfast, and shalt not fear:
Tedy podniesiesz oblicze twoje bez zmazy, a będziesz stały, i nie będziesz się bał.
Because thou shalt forget thy misery, and remember it as waters that pass away:
Albowiem zapomnisz kłopotu, a jako wody, które pominęły, wspominać go będziesz.
And thine age shall be clearer than the noonday; thou shalt shine forth, thou shalt be as the morning.
I nad południe jaśniejszy nastanie czas twój; zaćmiszli się, będziesz jako zaranek.
And thou shalt be secure, because there is hope; yea, thou shalt dig about thee, and thou shalt take thy rest in safety.
I będziesz ufał, mając nadzieję, a jako w okopach bezpiecznie spać będziesz.
Also thou shalt lie down, and none shall make thee afraid; yea, many shall make suit unto thee.
Będziesz leżał, a nikt cię nie przestraszy; i uniżać się będą przed twarzą twoją wiele ich.
But the eyes of the wicked shall fail, and they shall not escape, and their hope shall be as the giving up of the ghost.
Ale oczy niepobożnych ustaną i ucieczka ich zginie, a nadzieja ich będzie jako wyjście duszy z człowieka.