Hebrews 7

For this Melchisedec, king of Salem, priest of the most high God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings, and blessed him;
Albowiem ten Melchisedek był król Salem, kapłan Boga najwyższego, który zaszedł drogę Abrahamowi, gdy się wracał od porażki królów i błogosławił mu.
To whom also Abraham gave a tenth part of all; first being by interpretation King of righteousness, and after that also King of Salem, which is, King of peace;
Któremu i dziesięciny ze wszystkiego udzielił Abraham; który najprzód wykłada się król sprawiedliwości, potem też król Salem, co jest król pokoju.
Without father, without mother, without descent, having neither beginning of days, nor end of life; but made like unto the Son of God; abideth a priest continually.
Bez ojca, bez matki, bez rodu, ani początku dni, ani końca żywota nie mając, ale przypodobany będąc Synowi Bożemu, zostaje kapłanem na wieki.
Now consider how great this man was, unto whom even the patriarch Abraham gave the tenth of the spoils.
Obaczcież tedy, jako wielki ten był, któremu też dziesięcinę z łupów dał Abraham patryjarcha.
And verily they that are of the sons of Levi, who receive the office of the priesthood, have a commandment to take tithes of the people according to the law, that is, of their brethren, though they come out of the loins of Abraham:
A ci, którzy są z synów Lewiego, urząd kapłański przyjmujący, rozkazanie mają, aby brali dziesięcinę od ludu według zakonu, to jest od braci swoich, choć wyszli z biódr Abrahamowych.
But he whose descent is not counted from them received tithes of Abraham, and blessed him that had the promises.
Ale ten, którego ród nie jest poczytany między nimi, dziesięcinę wziął od Abrahama i temu, który miał obietnicę, błogosławił.
And without all contradiction the less is blessed of the better.
A bez wszelkiego sporu mniejszy od większego błogosławieństwo bierze.
And here men that die receive tithes; but there he receiveth them, of whom it is witnessed that he liveth.
A tuć dziesięciny biorą ludzie, którzy umierają; tam zasię on, o którym świadczono, iż żyje.
And as I may so say, Levi also, who receiveth tithes, payed tithes in Abraham.
A iż tak rzekę i sam Lewi, który dziesięciny bierze, dał w Abrahamie dziesięcinę.
For he was yet in the loins of his father, when Melchisedec met him.
Albowiem jeszcze był w biodrach ojcowskich, gdy wyszedł przeciwko niemu Melchisedek.
If therefore perfection were by the Levitical priesthood, (for under it the people received the law,) what further need was there that another priest should rise after the order of Melchisedec, and not be called after the order of Aaron?
A przetoż byłali doskonałość przez kapłaństwo lewickie, (gdyż za niego wydany jest zakon ludowi), jakaż tego jeszcze była potrzeba, aby inszy kapłan według porządku Melchisedekowego powstał, a nie był według porządku Aaronowego mianowany?
For the priesthood being changed, there is made of necessity a change also of the law.
A ponieważ kapłaństwo jest przeniesione, musi też i zakon przeniesiony być.
For he of whom these things are spoken pertaineth to another tribe, of which no man gave attendance at the altar.
Bo ten, o którym się to mówi, inszego jest pokolenia, z którego żaden nie służył ołtarzowi.
For it is evident that our Lord sprang out of Juda; of which tribe Moses spake nothing concerning priesthood.
Albowiem jawna jest, iż z pokolenia Judowego poszedł Pan nasz, o którem pokoleniu nic z strony kapłaństwa nie mówi Mojżesz.
And it is yet far more evident: for that after the similitude of Melchisedec there ariseth another priest,
Owszem obficie to jeszcze i z tego jawna jest, iż powstał inszy kapłan według porządku Melchisedekowego,
Who is made, not after the law of a carnal commandment, but after the power of an endless life.
Który się stał nie według zakonu przykazania cielesnego, ale według mocy żywota nieskazitelnego.
For he testifieth, Thou art a priest for ever after the order of Melchisedec.
Albowiem tak świadczy: Tyś jest kapłanem na wieki według porządku Melchisedekowego.
For there is verily a disannulling of the commandment going before for the weakness and unprofitableness thereof.
Bo się stało zniesienie onego przyszłego przykazania dla słabości jego i niepożytku.
For the law made nothing perfect, but the bringing in of a better hope did; by the which we draw nigh unto God.
Bo niczego do doskonałości nie przywiódł zakon; ale na miejsce jego wprowadzona jest lepsza nadzieja, przez którą się przybliżamy do Boga.
And inasmuch as not without an oath he was made priest:
A to i względem tego, że nie bez przysięgi jest wprowadzona.
(For those priests were made without an oath; but this with an oath by him that said unto him, The Lord sware and will not repent, Thou art a priest for ever after the order of Melchisedec:)
Boć się oni bez przysięgi kapłanami stawali, a ten z przysięgą przez tego, który rzekł do niego: Przysiągł Pan, a nie będzie tego żałował: Tyś jest kapłanem na wieki według porządku Melchisedekowego,
By so much was Jesus made a surety of a better testament.
Tak dalece lepszego przymierza rękojmią stał się Jezus.
And they truly were many priests, because they were not suffered to continue by reason of death:
Więc też onych wiele bywało kapłanów dlatego, iż im śmierć nie dopuściła zawsze trwać.
But this man, because he continueth ever, hath an unchangeable priesthood.
Ale ten, iż na wieki zostaje, wieczne ma kapłaństwo,
Wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them.
Przetoż i doskonale zbawić może tych, którzy przez niego przystępują do Boga, zawsze żyjąc, aby orędował za nimi.
For such an high priest became us, who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and made higher than the heavens;
Takiegoć zaiste przystało nam mieć najwyższego kapłana, świętego, niewinnego, niepokalanego, odłączonego od grzeszników i który by się stał wyższy nad niebiosa:
Who needeth not daily, as those high priests, to offer up sacrifice, first for his own sins, and then for the people's: for this he did once, when he offered up himself.
Który by nie potrzebował na każdy dzień, jako oni najwyżsi kapłani, pierwej za swoje grzechy własne ofiar sprawować, a potem za ludzkie; bo to uczynił raz samego siebie ofiarowawszy.
For the law maketh men high priests which have infirmity; but the word of the oath, which was since the law, maketh the Son, who is consecrated for evermore.
Albowiem zakon ludzi podległych krewkości stanowił za najwyższych kapłanów: ale słowo przysięgi, które się stało po zakonie, postanowiło Syna Bożego doskonałego na wieki.