Romans 2

Therefore thou art inexcusable, O man, whosoever thou art that judgest: for wherein thou judgest another, thou condemnest thyself; for thou that judgest doest the same things.
Derfor er du uten undskyldning, menneske, hvem du enn er som dømmer. For idet du dømmer din næste, fordømmer du dig selv; for du gjør det samme, du som dog dømmer;
But we are sure that the judgment of God is according to truth against them which commit such things.
men vi vet at Guds dom, som sannhet byder, er over dem som gjør slikt.
And thinkest thou this, O man, that judgest them which do such things, and doest the same, that thou shalt escape the judgment of God?
Men mener du det, du menneske, du som dømmer dem som gjør slikt, og selv gjør det, at du skal undfly Guds dom?
Or despisest thou the riches of his goodness and forbearance and longsuffering; not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance?
Eller forakter du hans godhets og tålmods og langmods rikdom, og vet ikke at Guds godhet driver dig til omvendelse?
But after thy hardness and impenitent heart treasurest up unto thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God;
Ved din hårdhet og ditt ubotferdige hjerte ophoper du dig vrede på vredens dag, den dag da Guds rettferdige dom åpenbares,
Who will render to every man according to his deeds:
han som skal betale enhver efter hans gjerninger:
To them who by patient continuance in well doing seek for glory and honour and immortality, eternal life:
dem som med utholdenhet i god gjerning søker herlighet og ære og uforgjengelighet, skal han gi evig liv,
But unto them that are contentious, and do not obey the truth, but obey unrighteousness, indignation and wrath,
men dem som er gjenstridige og ulydige mot sannheten, men lydige mot urettferdigheten, dem skal times vrede og harme.
Tribulation and anguish, upon every soul of man that doeth evil, of the Jew first, and also of the Gentile;
Trengsel og angst skal komme over hver menneskesjel som gjør det onde, både jøde først og så greker;
But glory, honour, and peace, to every man that worketh good, to the Jew first, and also to the Gentile:
men herlighet og ære og fred skal times hver den som gjør det gode, både jøde først og så greker.
For there is no respect of persons with God.
For Gud gjør ikke forskjell på folk:
For as many as have sinned without law shall also perish without law: and as many as have sinned in the law shall be judged by the law;
alle som syndet uten loven, skal også gå fortapt uten loven, og alle som syndet under loven, skal dømmes ved loven;
(For not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified.
for ikke de som hører loven, er rettferdige for Gud, men de som gjør efter loven, skal bli rettferdiggjort.
For when the Gentiles, which have not the law, do by nature the things contained in the law, these, having not the law, are a law unto themselves:
For når hedningene, som ikke har loven, av naturen gjør det loven byder, da er disse, som dog ikke har loven, sig selv en lov;
Which shew the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts the mean while accusing or else excusing one another;)
de viser at lovens gjerning er skrevet i deres hjerter, idet også deres samvittighet gir sitt vidnesbyrd, og deres tanker innbyrdes anklager eller også forsvarer dem -
In the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel.
på den dag da Gud skal dømme det skjulte hos menneskene efter mitt evangelium ved Jesus Kristus.
Behold, thou art called a Jew, and restest in the law, and makest thy boast of God,
Men om du kalles jøde og setter din lit til loven og roser dig av Gud
And knowest his will, and approvest the things that are more excellent, being instructed out of the law;
og kjenner hans vilje og dømmer om de forskjellige ting, idet du lærer av loven,
And art confident that thou thyself art a guide of the blind, a light of them which are in darkness,
og trøster dig til å være en veiviser for blinde, et lys for dem som er i mørke,
An instructor of the foolish, a teacher of babes, which hast the form of knowledge and of the truth in the law.
en opdrager for dårer, en lærer for umyndige, da du har den rette form for kunnskap og sannhet i loven:
Thou therefore which teachest another, teachest thou not thyself? thou that preachest a man should not steal, dost thou steal?
du som altså lærer en annen, lærer du ikke dig selv? du som preker at en ikke skal stjele, stjeler du?
Thou that sayest a man should not commit adultery, dost thou commit adultery? thou that abhorrest idols, dost thou commit sacrilege?
du som sier at en ikke skal drive hor, driver du hor? du som har motbydelighet for avgudene, raner du avgudenes templer?
Thou that makest thy boast of the law, through breaking the law dishonourest thou God?
Du som roser dig av loven, du vanærer Gud ved å bryte loven!
For the name of God is blasphemed among the Gentiles through you, as it is written.
For for eders skyld spottes Guds navn blandt hedningene, som skrevet er.
For circumcision verily profiteth, if thou keep the law: but if thou be a breaker of the law, thy circumcision is made uncircumcision.
For omskjærelsen har vel sin nytte om du holder loven; men er du en lov-bryter, da er din omskjærelse blitt til forhud.
Therefore if the uncircumcision keep the righteousness of the law, shall not his uncircumcision be counted for circumcision?
Om altså den uomskårne holder lovens bud, skal da ikke hans forhud bli regnet som omskjærelse?
And shall not uncircumcision which is by nature, if it fulfil the law, judge thee, who by the letter and circumcision dost transgress the law?
Og den av naturen uomskårne som opfyller loven, skal dømme dig, du som med bokstav og omskjærelse er en lov-bryter.
For he is not a Jew, which is one outwardly; neither is that circumcision, which is outward in the flesh:
For ikke den er jøde som er det i det åpenbare; heller ikke er det omskjærelse som skjer i det åpenbare, på kjøttet;
But he is a Jew, which is one inwardly; and circumcision is that of the heart, in the spirit, and not in the letter; whose praise is not of men, but of God.
men den som er jøde i det skjulte, han er jøde, og omskjærelsen er hjertets omskjærelse i Ånden, ikke i bokstaven; en sådan har sin ros, ikke av mennesker, men av Gud.