Luke 7

Now when he had ended all his sayings in the audience of the people, he entered into Capernaum.
Da han hadde fullendt sin tale for folkets ører, gikk han inn i Kapernaum.
And a certain centurion's servant, who was dear unto him, was sick, and ready to die.
Og en høvedsmann hadde en tjener som var syk og nær ved å dø, og han var ham meget kjær.
And when he heard of Jesus, he sent unto him the elders of the Jews, beseeching him that he would come and heal his servant.
Da han nu hørte om Jesus, sendte han nogen av jødenes eldste til ham og bad ham at han vilde komme og helbrede hans tjener.
And when they came to Jesus, they besought him instantly, saying, That he was worthy for whom he should do this:
De kom da til Jesus, og bad ham inderlig og sa: Han er vel verd at du gjør dette for ham;
For he loveth our nation, and he hath built us a synagogue.
for han elsker vårt folk, og det er han som har bygget synagogen for oss.
Then Jesus went with them. And when he was now not far from the house, the centurion sent friends to him, saying unto him, Lord, trouble not thyself: for I am not worthy that thou shouldest enter under my roof:
Jesus gikk da med dem. Men da han ikke hadde langt igjen til huset, sendte høvedsmannen nogen venner til ham og lot si: Herre, umak dig ikke! for jeg er for ringe til at du skal gå inn under mitt tak;
Wherefore neither thought I myself worthy to come unto thee: but say in a word, and my servant shall be healed.
derfor aktet jeg mig heller ikke verdig til å gå til dig; men si et ord, så blir min dreng helbredet!
For I also am a man set under authority, having under me soldiers, and I say unto one, Go, and he goeth; and to another, Come, and he cometh; and to my servant, Do this, and he doeth it.
For jeg er også en mann som står under overordnede, men har stridsmenn under mig igjen; og sier jeg til den ene: Gå! så går han, og til en annen: Kom! så kommer han, og til min tjener: Gjør dette! så gjør han det.
When Jesus heard these things, he marvelled at him, and turned him about, and said unto the people that followed him, I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel.
Men da Jesus hørte dette, undret han sig over ham, og han vendte sig om og sa til folket som fulgte ham: Jeg sier eder: Ikke engang i Israel har jeg funnet så stor en tro.
And they that were sent, returning to the house, found the servant whole that had been sick.
Og da de som var utsendt, kom hjem igjen, fant de den syke tjener aldeles frisk.
And it came to pass the day after, that he went into a city called Nain; and many of his disciples went with him, and much people.
Dagen derefter skjedde det at han drog til en by som heter Nain, og mange av hans disipler gikk med ham, og meget folk.
Now when he came nigh to the gate of the city, behold, there was a dead man carried out, the only son of his mother, and she was a widow: and much people of the city was with her.
Da han nu kom nær til byens port, se, da blev en død båret ut, som var sin mors eneste sønn, og hun var enke, og meget folk fra byen var med henne.
And when the Lord saw her, he had compassion on her, and said unto her, Weep not.
Og da Herren så henne, ynkedes han inderlig over henne og sa til henne: Gråt ikke!
And he came and touched the bier: and they that bare him stood still. And he said, Young man, I say unto thee, Arise.
Og han trådte til og rørte ved båren, og de som bar den, stod stille, og han sa: Du unge mann! jeg sier dig: Stå op!
And he that was dead sat up, and began to speak. And he delivered him to his mother.
Og den døde reiste sig op og begynte å tale; og han gav ham til hans mor.
And there came a fear on all: and they glorified God, saying, That a great prophet is risen up among us; and, That God hath visited his people.
Da kom det frykt over dem alle, og de priste Gud og sa: En stor profet er opreist blandt oss, og Gud har gjestet sitt folk.
And this rumour of him went forth throughout all Judæa, and throughout all the region round about.
Og dette ord kom ut om ham i hele Judea og i hele landet deromkring.
And the disciples of John shewed him of all these things.
Og Johannes' disipler fortalte ham om alt dette. Da kalte Johannes to av sine disipler til sig,
And John calling unto him two of his disciples sent them to Jesus, saying, Art thou he that should come? or look we for another?
og sendte dem til Herren og lot si: Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?
When the men were come unto him, they said, John Baptist hath sent us unto thee, saying, Art thou he that should come? or look we for another?
Mennene kom da til ham og sa: Døperen Johannes har sendt oss til dig og lar si: Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?
And in that same hour he cured many of their infirmities and plagues, and of evil spirits; and unto many that were blind he gave sight.
I den samme stund helbredet han mange for sykdommer og plager og onde ånder, og mange blinde gav han synet.
Then Jesus answering said unto them, Go your way, and tell John what things ye have seen and heard; how that the blind see, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, to the poor the gospel is preached.
Og Jesus svarte og sa til dem: Gå bort og fortell Johannes det som I har sett og hørt: blinde ser, halte går, spedalske renses, døve hører, døde står op, og evangeliet forkynnes for fattige;
And blessed is he, whosoever shall not be offended in me.
og salig er den som ikke tar anstøt av mig.
And when the messengers of John were departed, he began to speak unto the people concerning John, What went ye out into the wilderness for to see? A reed shaken with the wind?
Da nu sendebudene fra Johannes var gått bort, begynte han å tale til folket om Johannes: Hvorfor var det I gikk ut i ørkenen? for å se et rør som svaier for vinden?
But what went ye out for to see? A man clothed in soft raiment? Behold, they which are gorgeously apparelled, and live delicately, are in kings' courts.
Eller hvorfor var det I gikk der ut? for å se et menneske klædd i fine klær? Se, de som går prektig klædd og lever i vellevnet, er i kongenes saler.
But what went ye out for to see? A prophet? Yea, I say unto you, and much more than a prophet.
Eller hvorfor var det I gikk der ut? for å se en profet? Ja, jeg sier eder, endog mere enn en profet.
This is he, of whom it is written, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee.
Det er ham det er skrevet om: Se, jeg sender mitt bud for ditt åsyn; han skal rydde din vei for dig.
For I say unto you, Among those that are born of women there is not a greater prophet than John the Baptist: but he that is least in the kingdom of God is greater than he.
Jeg sier eder: Større profet enn Johannes er ingen blandt dem som er født av kvinner; men den minste i Guds rike er større enn han.
And all the people that heard him, and the publicans, justified God, being baptized with the baptism of John.
Og alt folket som hørte ham, og tolderne, de gav Gud rett og lot sig døpe med Johannes' dåp;
But the Pharisees and lawyers rejected the counsel of God against themselves, being not baptized of him.
men fariseerne og de lovkyndige gjorde Guds råd til intet for sig og lot sig ikke døpe av ham.
And the Lord said, Whereunto then shall I liken the men of this generation? and to what are they like?
Hvem skal jeg da ligne denne slekts mennesker med, og hvem er de like?
They are like unto children sitting in the marketplace, and calling one to another, and saying, We have piped unto you, and ye have not danced; we have mourned to you, and ye have not wept.
De ligner små barn som sitter på torvet og roper til hverandre og sier: Vi blåste på fløite for eder, og I vilde ikke danse, vi sang sørgesanger, og I vilde ikke gråte.
For John the Baptist came neither eating bread nor drinking wine; and ye say, He hath a devil.
For døperen Johannes er kommet; han hverken åt brød eller drakk vin, og I sier: Han er besatt!
The Son of man is come eating and drinking; and ye say, Behold a gluttonous man, and a winebibber, a friend of publicans and sinners!
Menneskesønnen er kommet; han eter og drikker, og I sier: Se, for en storeter og vindrikker, tolderes og synderes venn!
But wisdom is justified of all her children.
Og visdommen er rettferdiggjort av alle sine barn.
And one of the Pharisees desired him that he would eat with him. And he went into the Pharisee's house, and sat down to meat.
Men en av fariseerne bad ham at han vilde ete hos ham; og han gikk inn i fariseerens hus og satte sig til bords.
And, behold, a woman in the city, which was a sinner, when she knew that Jesus sat at meat in the Pharisee's house, brought an alabaster box of ointment,
Og se, det var en kvinne der i byen, som var en synderinne, og da hun fikk vite at han satt til bords i fariseerens hus, kom hun med en alabaster-krukke med salve
And stood at his feet behind him weeping, and began to wash his feet with tears, and did wipe them with the hairs of her head, and kissed his feet, and anointed them with the ointment.
og stod bak ved hans føtter og gråt, og begynte å væte hans føtter med sine tårer og tørket dem med sitt hår og kysset hans føtter og salvet dem med salven.
Now when the Pharisee which had bidden him saw it, he spake within himself, saying, This man, if he were a prophet, would have known who and what manner of woman this is that toucheth him: for she is a sinner.
Men da fariseeren som hadde innbudt ham, så det, sa han ved sig selv: Var denne mann en profet, da visste han hvem og hvordan denne kvinne er som rører ved ham, at hun er en synderinne.
And Jesus answering said unto him, Simon, I have somewhat to say unto thee. And he saith, Master, say on.
Og Jesus svarte og sa til ham: Simon! jeg har noget å si dig. Han sier: Mester, si frem!
There was a certain creditor which had two debtors: the one owed five hundred pence, and the other fifty.
En som lånte ut penger, hadde to skyldnere; den ene skyldte ham fem hundre penninger, og den andre femti;
And when they had nothing to pay, he frankly forgave them both. Tell me therefore, which of them will love him most?
da de ikke hadde noget å betale med, eftergav han dem begge gjelden. Hvem av dem vil da elske ham mest?
Simon answered and said, I suppose that he, to whom he forgave most. And he said unto him, Thou hast rightly judged.
Simon svarte: Jeg tenker: Den han eftergav mest. Da sa han til ham: Du dømte rett.
And he turned to the woman, and said unto Simon, Seest thou this woman? I entered into thine house, thou gavest me no water for my feet: but she hath washed my feet with tears, and wiped them with the hairs of her head.
Og han vendte sig mot kvinnen og sa til Simon: Ser du denne kvinne? Jeg kom inn i ditt hus, du gav mig ikke vann til mine føtter, men hun vætte mine føtter med sine tårer og tørket dem med sitt hår;
Thou gavest me no kiss: but this woman since the time I came in hath not ceased to kiss my feet.
du gav mig ikke noget kyss, men hun holdt ikke op å kysse mine føtter fra den stund jeg kom inn;
My head with oil thou didst not anoint: but this woman hath anointed my feet with ointment.
du salvet ikke mitt hode med olje, men hun salvet mine føtter med salve.
Wherefore I say unto thee, Her sins, which are many, are forgiven; for she loved much: but to whom little is forgiven, the same loveth little.
Derfor sier jeg dig: Hennes mange synder er henne forlatt, for hun elsket meget; men den som lite forlates, elsker lite.
And he said unto her, Thy sins are forgiven.
Og han sa til henne: Dine synder er dig forlatt.
And they that sat at meat with him began to say within themselves, Who is this that forgiveth sins also?
Da begynte de som satt til bords med ham, å si ved sig selv: Hvem er denne mann, som endog forlater synder?
And he said to the woman, Thy faith hath saved thee; go in peace.
Men han sa til kvinnen: Din tro har frelst dig; gå bort i fred!