John 16

These things have I spoken unto you, that ye should not be offended.
Dette har jeg talt til eder forat I ikke skal ta anstøt.
They shall put you out of the synagogues: yea, the time cometh, that whosoever killeth you will think that he doeth God service.
De skal utstøte eder av synagogene; ja, det kommer en tid da hver den som slår eder ihjel, skal tro at han viser Gud en dyrkelse.
And these things will they do unto you, because they have not known the Father, nor me.
Og dette skal de gjøre fordi de ikke kjenner Faderen og heller ikke mig.
But these things have I told you, that when the time shall come, ye may remember that I told you of them. And these things I said not unto you at the beginning, because I was with you.
Men dette har jeg talt til eder, forat I, når timen kommer, da skal minnes at jeg sa eder det; men dette sa jeg eder ikke fra begynnelsen av, fordi jeg da var hos eder.
But now I go my way to him that sent me; and none of you asketh me, Whither goest thou?
Men nu går jeg bort til ham som har sendt mig, og ingen av eder spør mig: Hvor går du hen?
But because I have said these things unto you, sorrow hath filled your heart.
Men fordi jeg har talt dette til eder, har sorg fylt eders hjerte.
Nevertheless I tell you the truth; It is expedient for you that I go away: for if I go not away, the Comforter will not come unto you; but if I depart, I will send him unto you.
Men jeg sier eder sannheten: Det er til gagn for eder at jeg går bort; for går jeg ikke bort, da kommer talsmannen ikke til eder; men går jeg bort, da skal jeg sende ham til eder.
And when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment:
Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom:
Of sin, because they believe not on me;
om synd, fordi de ikke tror på mig;
Of righteousness, because I go to my Father, and ye see me no more;
om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og I ser mig ikke lenger;
Of judgment, because the prince of this world is judged.
om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt.
I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now.
Ennu har jeg meget å si eder; men I kan ikke bære det nu;
Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth: for he shall not speak of himself; but whatsoever he shall hear, that shall he speak: and he will shew you things to come.
men når han, sannhetens Ånd, kommer, skal han veilede eder til hele sannheten; for han skal ikke tale av sig selv, men det som han hører, skal han tale, og de tilkommende ting skal han forkynne eder.
He shall glorify me: for he shall receive of mine, and shall shew it unto you.
Han skal herliggjøre mig; for han skal ta av mitt og forkynne eder.
All things that the Father hath are mine: therefore said I, that he shall take of mine, and shall shew it unto you.
Alt det Faderen har, er mitt; derfor sa jeg at han tar av mitt og forkynner eder.
A little while, and ye shall not see me: and again, a little while, and ye shall see me, because I go to the Father.
Om en liten stund ser I mig ikke lenger, og atter om en liten stund skal I se mig.
Then said some of his disciples among themselves, What is this that he saith unto us, A little while, and ye shall not see me: and again, a little while, and ye shall see me: and, Because I go to the Father?
Nogen av hans disipler sa da til hverandre: Hvad er dette han sier til oss: Om en liten stund ser I mig ikke, og atter om en liten stund skal I se mig; og: Jeg går til Faderen?
They said therefore, What is this that he saith, A little while? we cannot tell what he saith.
De sa da: Hvad er dette han sier: Om en liten stund? Vi forstår ikke hvad han mener.
Now Jesus knew that they were desirous to ask him, and said unto them, Do ye enquire among yourselves of that I said, A little while, and ye shall not see me: and again, a little while, and ye shall see me?
Jesus visste at de vilde spørre ham, og han sa til dem: Grunder I på dette med hverandre at jeg sa: Om en liten stund ser I mig ikke, og atter om en liten stund skal I se mig?
Verily, verily, I say unto you, That ye shall weep and lament, but the world shall rejoice: and ye shall be sorrowful, but your sorrow shall be turned into joy.
Sannelig, sannelig sier jeg eder: I skal gråte og jamre eder, men verden skal glede sig; I skal ha sorg, men eders sorg skal bli til glede.
A woman when she is in travail hath sorrow, because her hour is come: but as soon as she is delivered of the child, she remembereth no more the anguish, for joy that a man is born into the world.
Når kvinnen føder, har hun sorg, fordi hennes tid er kommet; men når hun har født sitt barn, kommer hun ikke lenger sin trengsel i hu, av glede over at et menneske er født til verden.
And ye now therefore have sorrow: but I will see you again, and your heart shall rejoice, and your joy no man taketh from you.
Således har også I nu sorg; men jeg skal se eder igjen, og eders hjerte skal glede sig, og ingen tar eders glede fra eder.
And in that day ye shall ask me nothing. Verily, verily, I say unto you, Whatsoever ye shall ask the Father in my name, he will give it you.
Og på den dag skal I ikke spørre mig om noget. Sannelig, sannelig sier jeg eder: Alt det I beder Faderen om, skal han gi eder i mitt navn.
Hitherto have ye asked nothing in my name: ask, and ye shall receive, that your joy may be full.
Hitinntil har I ikke bedt om noget i mitt navn; bed, og I skal få, forat eders glede kan bli fullkommen!
These things have I spoken unto you in proverbs: but the time cometh, when I shall no more speak unto you in proverbs, but I shall shew you plainly of the Father.
Dette har jeg talt til eder i lignelser; det kommer en tid da jeg ikke lenger skal tale til eder i lignelser, men fritt ut forkynne eder om Faderen.
At that day ye shall ask in my name: and I say not unto you, that I will pray the Father for you:
På den dag skal I bede i mitt navn, og jeg sier eder ikke at jeg skal bede Faderen for eder;
For the Father himself loveth you, because ye have loved me, and have believed that I came out from God.
for Faderen selv elsker eder, fordi I har elsket mig og trodd at jeg er utgått fra Gud.
I came forth from the Father, and am come into the world: again, I leave the world, and go to the Father.
Jeg er utgått fra Faderen og kommet til verden; jeg forlater verden igjen og går til Faderen.
His disciples said unto him, Lo, now speakest thou plainly, and speakest no proverb.
Hans disipler sa: Se, nu taler du fritt ut og sier ingen lignelse;
Now are we sure that thou knowest all things, and needest not that any man should ask thee: by this we believe that thou camest forth from God.
nu vet vi at du vet alt og ikke trenger til at nogen spør dig; derfor tror vi at du er utgått fra Gud.
Jesus answered them, Do ye now believe?
Jesus svarte dem: Nu tror I;
Behold, the hour cometh, yea, is now come, that ye shall be scattered, every man to his own, and shall leave me alone: and yet I am not alone, because the Father is with me.
se, den stund kommer, og er kommet, da I skal spredes hver til sitt og late mig alene; men jeg er ikke alene, for Faderen er med mig.
These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation: but be of good cheer; I have overcome the world.
Dette har jeg talt til eder forat I skal ha fred i mig. I verden har I trengsel; men vær frimodige! jeg har overvunnet verden.