Psalms 33

Rejoice in the LORD, O ye righteous: for praise is comely for the upright.
Mihobia ho an'i Jehovah ianareo, ry olo-marina; fa mendrika hataon'ny olo-mahitsy ny fiderana.
Praise the LORD with harp: sing unto him with the psaltery and an instrument of ten strings.
Miderà an'i Jehovah amin'ny lokanga; mankalazà Azy amin'ny valiha tory folo.
Sing unto him a new song; play skilfully with a loud noise.
Mihirà fihiram-baovao ho Azy; mitendre tsara amin'ny feo fifaliana.
For the word of the LORD is right; and all his works are done in truth.
Fa mahitsy ny tenin'i Jehovah, ary ny asany rehetra dia mahatoky avokoa.
He loveth righteousness and judgment: the earth is full of the goodness of the LORD.
Tia fahamarinana sy rariny Izy; henika ny famindram-pon'i Jehovah ny tany.
By the word of the LORD were the heavens made; and all the host of them by the breath of his mouth.
Ny tenin'i Jehovah no nanaovana ny lanitra; ary ny fofonain'ny vavany no nanaovana ny hamaroany rehetra.
He gathereth the waters of the sea together as an heap: he layeth up the depth in storehouses.
Mampiavosa ny rano ao an-dranomasina ho toy ny antontan-javatra Izy; mitahiry ny rano lalina ao an-trano fitehirizana Izy.
Let all the earth fear the LORD: let all the inhabitants of the world stand in awe of him.
Aoka hatahotra an'i Jehovah ny tany rehetra; aoka hangovitra eo anatrehany ny mponina rehetra amin'izao tontolo izao.
For he spake, and it was done; he commanded, and it stood fast.
Fa Izy no niteny dia ary izany; Izy no nandidy, dia nitoetra mafy izany.
The LORD bringeth the counsel of the heathen to nought: he maketh the devices of the people of none effect.
Jehovah mahafoana ny fisainan'ny firenen-tsamy hafa; Mahatsinontsinona ny hevitry ny olona Izy.
The counsel of the LORD standeth for ever, the thoughts of his heart to all generations.
Ny fisainan'i Jehovah maharitra mandrakizay, ny hevitry ny fony mahatratra ny taranaka fara mandimby.
Blessed is the nation whose God is the LORD; and the people whom he hath chosen for his own inheritance.
Sambatra ny firenena izay manana an'i Jehovah ho Andriamaniny, dia ny olona nofidiny ho lovany.
The LORD looketh from heaven; he beholdeth all the sons of men.
Eny an-danitra no itsinjovan'i Jehovah, mijery ny zanak'olombelona rehetra Izy;
From the place of his habitation he looketh upon all the inhabitants of the earth.
Eo amin'ny fonenany no ijereny ny mponina rehetra ambonin'ny tany,
He fashioneth their hearts alike; he considereth all their works.
Dia Izy Mpamorona ny fon'izy rehetra sy Mpamantatra ny asany rehetra.
There is no king saved by the multitude of an host: a mighty man is not delivered by much strength.
Tsy misy mpanjaka voavonjin'ny hamaroan'ny miaramilany; ny olo-mahery tsy voavonjin'ny haben'ny heriny.
An horse is a vain thing for safety: neither shall he deliver any by his great strength.
Ny soavaly tsy azo itokiana ho famonjena, ary tsy mahavonjy ny haben'ny heriny.
Behold, the eye of the LORD is upon them that fear him, upon them that hope in his mercy;
Indro, ny mason'i Jehovah mitsinjo izay matahotra Azy, dia izay manantena ny famindram-pony,
To deliver their soul from death, and to keep them alive in famine.
mba hanafaka ny fanahiny amin'ny fahafatesana, sy hamelona azy, raha misy mosary.
Our soul waiteth for the LORD: he is our help and our shield.
Ny fanahintsika miandry an'i Jehovah; famonjena antsika sy ampingantsika Izy.
For our heart shall rejoice in him, because we have trusted in his holy name.
Fa Izy no ifalian'ny fontsika, satria ny anarany masina no itokiantsika.
Let thy mercy, O LORD, be upon us, according as we hope in thee.
Jehovah ô, aoka ny famindram-ponao hitoetra aminay araka ny anantenanay Anao.