Leviticus 18

And the LORD spake unto Moses, saying,
Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe:
Speak unto the children of Israel, and say unto them, I am the LORD your God.
Mitenena amin'ny Zanak'Isiraely hoe: Izaho no Jehovah Andriamanitrareo:
After the doings of the land of Egypt, wherein ye dwelt, shall ye not do: and after the doings of the land of Canaan, whither I bring you, shall ye not do: neither shall ye walk in their ordinances.
Aza manao araka ny fanaon'ny tany Egypta, izay nonenanareo; ary aza manao araka ny fanaon'ny tany Kanana, izay ampidirako anareo, ary aza manaraka ny fombany.
Ye shall do my judgments, and keep mine ordinances, to walk therein: I am the LORD your God.
Ny fitsipiko no harahinareo, ary ny didiko no hotandremanareo, hanarahanareo azy: Izaho no Jehovah Andriamanitrareo.
Ye shall therefore keep my statutes, and my judgments: which if a man do, he shall live in them: I am the LORD.
Ary tandremo ny didiko sy ny fitsipiko; fa raha mahatandrina izany ny olona, dia ho velona amin'izany izy: Izaho no Jehovah.
None of you shall approach to any that is near of kin to him, to uncover their nakedness: I am the LORD.
Aza misy mila izay havany akaiky handry aminy ianareo: Izaho. no Jehovah.
The nakedness of thy father, or the nakedness of thy mother, shalt thou not uncover: she is thy mother; thou shalt not uncover her nakedness.
Aza mandry amin'izay nandrian'ny rainao; fa reninao izy, ka aza mandry aminy.
The nakedness of thy father's wife shalt thou not uncover: it is thy father's nakedness.
Aza mandry amin'ny renikelinao; fa nandrian'ny rainao izy.
The nakedness of thy sister, the daughter of thy father, or daughter of thy mother, whether she be born at home, or born abroad, even their nakedness thou shalt not uncover.
Aza mandry amin'ny anabavinao, zanaky ny rainao, na zanaky ny reninao, na teraka tao an-trano, na teraka tany ivelany; aza mandry aminy.
The nakedness of thy son's daughter, or of thy daughter's daughter, even their nakedness thou shalt not uncover: for theirs is thine own nakedness.
Aza mandry amin'ny zanakavavin'ny zanakao-lahy, na ny zanakavavin'ny zanakao-vavy; fa avy aminao no nihavian'izy roa.
The nakedness of thy father's wife's daughter, begotten of thy father, she is thy sister, thou shalt not uncover her nakedness.
Aza mandry amin'ny zanakavavin'ny renikelinao, izay teraky ny rainao; fa anabavinao izy; aza mandry aminy.
Thou shalt not uncover the nakedness of thy father's sister: she is thy father's near kinswoman.
Aza mandry amin'ny anabavin-drainao; fa havan-drainao akaiky izy.
Thou shalt not uncover the nakedness of thy mother's sister: for she is thy mother's near kinswoman.
Aza mandry amin'ny rahavavin-dreninao; fa havan-dreninao akaiky izy.
Thou shalt not uncover the nakedness of thy father's brother, thou shalt not approach to his wife: she is thine aunt.
Aza mandry amin'izay nandrian'ny rahalahin-drainao; aza mila ny vadiny fa vadin'ny rahalahin-drainao izy.
Thou shalt not uncover the nakedness of thy daughter in law: she is thy son's wife; thou shalt not uncover her nakedness.
Aza mandry amin'ny vinantovavinao; fa vadin'ny zanakao-lahy izy, koa aza mandry aminy.
Thou shalt not uncover the nakedness of thy brother's wife: it is thy brother's nakedness.
Aza mandry amin'ny vadin-drahalahinao; fa nandrian'ny rahalahinao izy.
Thou shalt not uncover the nakedness of a woman and her daughter, neither shalt thou take her son's daughter, or her daughter's daughter, to uncover her nakedness; for they are her near kinswomen: it is wickedness.
Aza mandry amin'ny vehivavy sy ny zananivavy; aza maka ny zanakavavin'ny zananilahy, na ny zanakavavin'ny zananivavy, handry aminy; havany akaiky ireo, ka fahavetavetana izany.
Neither shalt thou take a wife to her sister, to vex her, to uncover her nakedness, beside the other in her life time.
Ary aza mampakatra vehivavy ho rafin'ny rahavaviny izay mbola velona.
Also thou shalt not approach unto a woman to uncover her nakedness, as long as she is put apart for her uncleanness.
Ary aza mila vehivavy mararin'ny fadim-bolany handry aminy.
Moreover thou shalt not lie carnally with thy neighbour's wife, to defile thyself with her.
Ary aza mandry amin'ny vadin'ny namanao, handoto ny tenanao aminy.
And thou shalt not let any of thy seed pass through the fire to Molech, neither shalt thou profane the name of thy God: I am the LORD.
Ary aza misy ampandehaninao hamaky ny afo ho an'i Moloka ny zanakao; ary aza manamavo ny anaran'Andriamanitrao: Izaho no Jehovah.
Thou shalt not lie with mankind, as with womankind: it is abomination.
Aza mandry amin'ny lehilahy tahaka ny fandry amin'ny vehivavy; fa fahavetavetana izany.
Neither shalt thou lie with any beast to defile thyself therewith: neither shall any woman stand before a beast to lie down thereto: it is confusion.
Ary aza mandry amin'ny biby handoto ny tenanao aminy; ary aoka tsy hisy vehivavy hety handrian'ny biby; fa zavatra fady indrindra izany.
Defile not ye yourselves in any of these things: for in all these the nations are defiled which I cast out before you:
Aza mandoto ny tenanareo amin'izany zavatra izany akory; fa izany rehetra izany no nandotoan'ny jentilisa ny tenany, izay efa horoahiko eo anoloanareo.
And the land is defiled: therefore I do visit the iniquity thereof upon it, and the land itself vomiteth out her inhabitants.
Ary efa maloto ny tany, ka dia hamaly azy Aho noho ny helony, ary haloan'ny tany ny mponina eo.
Ye shall therefore keep my statutes and my judgments, and shall not commit any of these abominations; neither any of your own nation, nor any stranger that sojourneth among you:
Fa mitandrema ny didiko sy ny fitsipiko ianareo, ka aza misy ataonareo izany fahavetavetana izany, na ny tompon-tany, na ny vahiny eo aminareo
(For all these abominations have the men of the land done, which were before you, and the land is defiled;)
(fa izany fahavetavetana rehetra izany no nataon'ny tompon-tany izay talohanareo, ka dia naloto ny tany),
That the land spue not you out also, when ye defile it, as it spued out the nations that were before you.
mba tsy handotoanareo ny tany ka tsy handoavany anareo, tahaka ny nandoavany ny firenena izay talohanareo.
For whosoever shall commit any of these abominations, even the souls that commit them shall be cut off from among their people.
Fa izay rehetra manao izany fahavetavetana izany na dia iray aza dia hofongorana tsy ho amin'ny fireneny.
Therefore shall ye keep mine ordinance, that ye commit not any one of these abominable customs, which were committed before you, and that ye defile not yourselves therein: I am the LORD your God.
Koa dia tandremo izay asaiko tandremana, mba tsy hisy hataonareo akory izany fanao vetaveta izany, izay nataon'ny olona talohanareo, ka aza mandoto ny tenanareo amin'izany: Izaho no Jehovah Andriamanitrareo.