Job 24

Why, seeing times are not hidden from the Almighty, do they that know him not see his days?
Nahoana no tsy misy fotoan'andro voatendrin'ny Tsitoha, ary nahoana no tsy hitan'ny mahalala Azy izany androny Izany?
Some remove the landmarks; they violently take away flocks, and feed thereof.
Misy mamindra fari-tany sy mangalatra omby aman'ondry sady miandry azy.
They drive away the ass of the fatherless, they take the widow's ox for a pledge.
Mandroaka ny borikin'ny kamboty izy, ary maka ny ombin'ny mpitondratena ho tsatòka.
They turn the needy out of the way: the poor of the earth hide themselves together.
Manosika ny mahantra hiala amin'ny lalana izy, ka dia miery azy avokoa ny malahelo amin'ny tany.
Behold, as wild asses in the desert, go they forth to their work; rising betimes for a prey: the wilderness yieldeth food for them and for their children.
Indro, tahaka ny fivoaky ny boriki-dia any an-efitra no fivoak'ireny ho amin'ny asany hiremby; Ny tani-hay no ahazoany hanina ho an'ny zanany.
They reap every one his corn in the field: and they gather the vintage of the wicked.
Any an-tsaha izy maka vilona sy mitsimpontsimpona ny voaloboky ny ratsy fanahy.
They cause the naked to lodge without clothing, that they have no covering in the cold.
Mandry mitanjaka amin'ny alina izy, satria tsy manan-damba, ka dia tsy manana firakotra amin'ny hatsiaka;
They are wet with the showers of the mountains, and embrace the rock for want of a shelter.
Kotsan'ny ranonoram-baratra any an-tendrombohitra izy, ka mitampisaka amin'ny vatolampy, fa tsy manam-pialofana.
They pluck the fatherless from the breast, and take a pledge of the poor.
Misarika ny kamboty eo am-pinonoana izy ary maka tsatòka amin'ny ory.
They cause him to go naked without clothing, and they take away the sheaf from the hungry;
Mandeha mitsaitsaika ireo, fa mitanjaka tsy manan-kitafy, ary noana eo am-pitondrana ny amboaram-bary.
Which make oil within their walls, and tread their winepresses, and suffer thirst.
Manao diloilo eo anatin'ny tambohon'ny mpampahory azy izy; Ary manosihosy ny famiazam-boaloboka izy, nefa mangetaheta ihany.
Men groan from out of the city, and the soul of the wounded crieth out: yet God layeth not folly to them.
Mitrona ny lehilahy ao an-tanana, ary mitaraina ny fanahin'ny voalefona; Nefa tsy ahoan'Andriamanitra akory ny ratsy atao.
They are of those that rebel against the light; they know not the ways thereof, nor abide in the paths thereof.
Ireny no mpikomy amin'ny mazava; Tsy mba mihevitra ny lalany izy, na mitoetra eo amin'ny alehany.
The murderer rising with the light killeth the poor and needy, and in the night is as a thief.
Raha vao mangiran-dratsy, dia mifoha ny mpamono olona; Mamono ny ory sy ny malahelo izy, ary nony alina, dia tahaka ny mpangalatra.
The eye also of the adulterer waiteth for the twilight, saying, No eye shall see me: and disguiseth his face.
Ny mason'ny mpijangajanga miandry ny maizimaizina, ka hoy izy: Tsy misy hahalala ahy ka dia manao very maso izy.
In the dark they dig through houses, which they had marked for themselves in the daytime: they know not the light.
Misy manamy trano nony maizina; Nefa nony antoandro dia miery izy; Tsy mahalala ny mazava izy;
For the morning is to them even as the shadow of death: if one know them, they are in the terrors of the shadow of death.
Fa ny aizim-pito no marainan'ireo rehetra ireo; Satria efa mahazatra azy ny fampahatahoran'ny aizim-pito izy.
He is swift as the waters; their portion is cursed in the earth: he beholdeth not the way of the vineyards.
Mitsinkafona paohin'ny rano izy; Voaozona ny anjarany eo amin'ny tany; Tsy mivily ho amin'ny lalana mankeny amin'ny tanim-boaloboka izy.
Drought and heat consume the snow waters: so doth the grave those which have sinned.
Toy ny andevonan'ny maina sy ny mafana ny ranom-panala no andevonan'ny fiainan-tsi-hita ny mpanota.
The womb shall forget him; the worm shall feed sweetly on him; he shall be no more remembered; and wickedness shall be broken as a tree.
Manadino azy ny vohoka; manjary hanim-py ho an'ny olitra izy ka tsy tsarovana intsony; Ary tapaka tahaka ny hazo ny ratsy fanahy,
He evil entreateth the barren that beareth not: and doeth not good to the widow.
Dia ilay nandroba ny momba izay tsy niteraka ary tsy nanisy soa ny mpitondratena.
He draweth also the mighty with his power: he riseth up, and no man is sure of life.
Kanefa halavain'Andriamanitra amin'ny heriny ny andron'ny olo-mahery; Mitsangana indray ireo, na dia tsy nanampo izay ho velona intsony aza.
Though it be given him to be in safety, whereon he resteth; yet his eyes are upon their ways.
Ataony mandry fahizay sy tsara tohana izy, sady tsinjoviny mandrakariva ny lalany.
They are exalted for a little while, but are gone and brought low; they are taken out of the way as all other, and cut off as the tops of the ears of corn.
Nasandratra izy, kanjo vetivety dia tsy ao intsony, dia mihalevona izy ka otazana tahaka ny olona rehetra, ary tangosana tahaka ny salohim-bary.
And if it be not so now, who will make me a liar, and make my speech nothing worth?
Raha tsy izany, dia aoka hisy hamaky lainga ahy ka hampiseho ny teniko ho tsinontsinona.