John 3

There was a man of the Pharisees, named Nicodemus, a ruler of the Jews:
Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere:
The same came to Jesus by night, and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God: for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him.
Ez jöve Jézushoz éjjel, és monda néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul; mert senki sem teheti e jeleket, a melyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele.
Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God.
Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.
Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? can he enter the second time into his mother's womb, and be born?
Monda néki Nikodémus: Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajjon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é?
Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God.
Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.
That which is born of the flesh is flesh; and that which is born of the Spirit is spirit.
A mi testtől született, test az; és a mi Lélektől született, lélek az.
Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again.
Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.
The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth: so is every one that is born of the Spirit.
A szél fú, a hová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki, a ki Lélektől született.
Nicodemus answered and said unto him, How can these things be?
Felele Nikodémus és monda néki: Mimódon lehetnek ezek?
Jesus answered and said unto him, Art thou a master of Israel, and knowest not these things?
Felele Jézus és monda néki: Te Izráel tanítója vagy, és nem tudod ezeket?
Verily, verily, I say unto thee, We speak that we do know, and testify that we have seen; and ye receive not our witness.
Bizony, bizony mondom néked, a mit tudunk, azt mondjuk, és a mit látunk, arról teszünk bizonyságot; és a mi bizonyságtételünket el nem fogadjátok.
If I have told you earthly things, and ye believe not, how shall ye believe, if I tell you of heavenly things?
Ha a földiekről szóltam néktek és nem hisztek, mimódon hisztek, ha a mennyeiekről szólok néktek?
And no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of man which is in heaven.
És senki sem ment fel a mennybe, hanemha az, a ki a mennyből szállott alá, az embernek Fia, a ki a mennyben van.
And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of man be lifted up:
És a miképen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképen kell az ember Fiának felemeltetnie.
That whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life.
Hogy valaki hiszen ő benne, el ne veszszen, hanem örök élete legyen.
For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.
Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
For God sent not his Son into the world to condemn the world; but that the world through him might be saved.
Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa.
He that believeth on him is not condemned: but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God.
A ki hiszen ő benne, el nem kárhozik; a ki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.
And this is the condemnation, that light is come into the world, and men loved darkness rather than light, because their deeds were evil.
Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot; mert az ő cselekedeteik gonoszak valának.
For every one that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved.
Mert minden, a ki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek;
But he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God.
A ki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek.
After these things came Jesus and his disciples into the land of Judæa; and there he tarried with them, and baptized.
Ezután elméne Jézus az ő tanítványaival a Júdea földére; és ott időzék velök, és keresztele.
And John also was baptizing in Ænon near to Salim, because there was much water there: and they came, and were baptized.
János pedig szintén keresztel vala Énonban, Sálemhez közel, mert ott sok volt a víz. És oda járulának és megkeresztelkedének.
For John was not yet cast into prison.
Mert János még nem vetteték a tömlöczbe.
Then there arose a question between some of John's disciples and the Jews about purifying.
Vetekedés támada azért a János tanítványai és a judeaiak között a mosakodás felől.
And they came unto John, and said unto him, Rabbi, he that was with thee beyond Jordan, to whom thou barest witness, behold, the same baptizeth, and all men come to him.
És menének Jánoshoz és mondának néki: Mester! A ki veled vala a Jordánon túl, a kiről te bizonyságot tettél, ímé az keresztel, és hozzá megy mindenki.
John answered and said, A man can receive nothing, except it be given him from heaven.
Felele János és monda: Az ember semmit sem vehet, hanem ha a mennyből adatott néki.
Ye yourselves bear me witness, that I said, I am not the Christ, but that I am sent before him.
Ti magatok vagytok a bizonyságaim, hogy megmondtam: Nem vagyok én a Krisztus, hanem hogy ő előtte küldettem el.
He that hath the bride is the bridegroom: but the friend of the bridegroom, which standeth and heareth him, rejoiceth greatly because of the bridegroom's voice: this my joy therefore is fulfilled.
A kinek jegyese van, vőlegény az; a vőlegény barátja pedig, a ki ott áll és hallja őt, örvendezve örül a vőlegény szavának. Ez az én örömem immár betelt.
He must increase, but I must decrease.
Annak növekednie kell, nékem pedig alább szállanom.
He that cometh from above is above all: he that is of the earth is earthly, and speaketh of the earth: he that cometh from heaven is above all.
A ki felülről jött, feljebb való mindenkinél. A ki a földről való, földi az és földieket szól; a ki a mennyből jött, feljebb való mindenkinél.
And what he hath seen and heard, that he testifieth; and no man receiveth his testimony.
És arról tesz bizonyságot, a mit látott és hallott; és az ő bizonyságtételét senki sem fogadja be.
He that hath received his testimony hath set to his seal that God is true.
A ki az ő bizonyságtételét befogadja, az megpecsételte, hogy az Isten igaz.
For he whom God hath sent speaketh the words of God: for God giveth not the Spirit by measure unto him.
Mert a kit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja; mivelhogy az Isten nem mérték szerint adja a Lelket.
The Father loveth the Son, and hath given all things into his hand.
Az Atya szereti a Fiút, és az ő kezébe adott mindent.
He that believeth on the Son hath everlasting life: and he that believeth not the Son shall not see life; but the wrath of God abideth on him.
A ki hisz a Fiúban, örök élete van; a ki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta.