I Corinthians 14

Follow after charity, and desire spiritual gifts, but rather that ye may prophesy.
Kövessétek a szeretetet, kívánjátok a lelki *ajándékokat,* leginkább pedig, hogy prófétáljatok.
For he that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men, but unto God: for no man understandeth him; howbeit in the spirit he speaketh mysteries.
Mert a ki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek; mert senki sem érti, hanem lélekben beszél titkos dolgokat.
But he that prophesieth speaketh unto men to edification, and exhortation, and comfort.
A ki pedig prófétál, embereknek beszél épülésre, intésre és vígasztalásra.
He that speaketh in an unknown tongue edifieth himself; but he that prophesieth edifieth the church.
A ki nyelveken szól, magát építi; de a ki prófétál, a gyülekezetet építi.
I would that ye all spake with tongues, but rather that ye prophesied: for greater is he that prophesieth than he that speaketh with tongues, except he interpret, that the church may receive edifying.
Szeretném ugyan, ha mindnyájan szólnátok nyelveken, de inkább, hogy prófétálnátok; mert nagyobb a próféta, mint nyelveken szóló, kivévén, ha megmagyarázza, hogy a gyülekezet épüljön.
Now, brethren, if I come unto you speaking with tongues, what shall I profit you, except I shall speak to you either by revelation, or by knowledge, or by prophesying, or by doctrine?
Ha már most, atyámfiai, hozzátok megyek, és nyelveken szólok, mit használok néktek, ha vagy kijelentésben, vagy ismeretben, vagy prófétálásban, vagy tanításban nem szólok hozzátok?
And even things without life giving sound, whether pipe or harp, except they give a distinction in the sounds, how shall it be known what is piped or harped?
Hiszen ha az élettelen hangszerek, akár fuvola, akár czitera, nem adnak megkülönböztethető hangokat, mimódon ismerjük meg, a mit fuvoláznak vagy cziteráznak?
For if the trumpet give an uncertain sound, who shall prepare himself to the battle?
Mert ha a trombita bizonytalan zengést tészen, kicsoda készül a harczra?
So likewise ye, except ye utter by the tongue words easy to be understood, how shall it be known what is spoken? for ye shall speak into the air.
Azonképen ti is, ha érthető nyelven nem beszéltek, mimódon értik meg, a mit szóltok? Csak a levegőbe fogtok beszélni.
There are, it may be, so many kinds of voices in the world, and none of them is without signification.
Példa mutatja, oly sokféle szólás van a világon, és azok közül egy sem érthetetlen.
Therefore if I know not the meaning of the voice, I shall be unto him that speaketh a barbarian, and he that speaketh shall be a barbarian unto me.
Hogyha azért nem tudom a szónak értelmét, a beszélőnek idegen leszek, és a beszélő is idegen előttem.
Even so ye, forasmuch as ye are zealous of spiritual gifts, seek that ye may excel to the edifying of the church.
Azonképen ti is, minthogy lelki ajándékokat kívántok, a gyülekezet építésére igyekezzetek, hogy gyarapodjatok.
Wherefore let him that speaketh in an unknown tongue pray that he may interpret.
Azért a ki nyelveken szól, imádkozzék, hogy megmagyarázza.
For if I pray in an unknown tongue, my spirit prayeth, but my understanding is unfruitful.
Mert ha nyelvvel könyörgök, a lelkem könyörög, de értelmem gyümölcstelen.
What is it then? I will pray with the spirit, and I will pray with the understanding also: I will sing with the spirit, and I will sing with the understanding also.
Hogy van hát? Imádkozom a lélekkel, de imádkozom az értelemmel is; énekelek a lélekkel, de énekelek az értelemmel is.
Else when thou shalt bless with the spirit, how shall he that occupieth the room of the unlearned say Amen at thy giving of thanks, seeing he understandeth not what thou sayest?
Mert ha lélekkel mondasz áldást, az ott lévő avatatlan miképen fog a te hálaadásodra Áment mondani, mikor nem tudja, mit beszélsz?
For thou verily givest thanks well, but the other is not edified.
Mert jóllehet, te szépen mondasz áldást, de más nem épül abból.
I thank my God, I speak with tongues more than ye all:
Hálát adok az én Istenemnek, hogy mindnyájatoknál inkább tudok nyelveken szólni;
Yet in the church I had rather speak five words with my understanding, that by my voice I might teach others also, than ten thousand words in an unknown tongue.
De a gyülekezetben inkább akarok öt szót szólani értelemmel, hogy egyebeket is tanítsak, hogy nem mint tízezer szót nyelveken.
Brethren, be not children in understanding: howbeit in malice be ye children, but in understanding be men.
Atyámfiai, ne legyetek gyermekek értelemben; hanem a gonoszságban legyetek gyermekek, értelemben pedig érettek legyetek.
In the law it is written, With men of other tongues and other lips will I speak unto this people; and yet for all that will they not hear me, saith the Lord.
A törvényben meg van írva: Idegen nyelveken és idegen ajkakkal szólok e népnek, és így sem hallgatnak rám, azt mondja az Úr.
Wherefore tongues are for a sign, not to them that believe, but to them that believe not: but prophesying serveth not for them that believe not, but for them which believe.
A nyelvek tehát jelül vannak, nem a hívőknek, hanem a hitetleneknek; a prófétálás pedig nem a hitetleneknek, hanem a hívőknek.
If therefore the whole church be come together into one place, and all speak with tongues, and there come in those that are unlearned, or unbelievers, will they not say that ye are mad?
Azért ha az egész gyülekezet egybegyűl és mindnyájan nyelveken szólnak, bemenvén az idegenek vagy hitetlenek, nem azt mondják-é, hogy őrjöngtök?
But if all prophesy, and there come in one that believeth not, or one unlearned, he is convinced of all, he is judged of all:
De ha mindnyájan prófétálnak és bemegy egy hitetlen, vagy avatatlan, az mindenektől megfeddetik, mindenektől megítéltetik,
And thus are the secrets of his heart made manifest; and so falling down on his face he will worship God, and report that God is in you of a truth.
És ilyen módon az ő szívének titkai nyilvánvalókká lesznek; és így arczra borulva imádja az Istent, hirdetvén, hogy bizonynyal az Isten lakik ti bennetek.
How is it then, brethren? when ye come together, every one of you hath a psalm, hath a doctrine, hath a tongue, hath a revelation, hath an interpretation. Let all things be done unto edifying.
Hogy van hát atyámfiai? Mikor egybegyűltök, mindeniteknek van zsoltára, tanítása, nyelve, kijelentése, magyarázata. Mindenek épülésre legyenek.
If any man speak in an unknown tongue, let it be by two, or at the most by three, and that by course; and let one interpret.
Ha valaki nyelveken szól, kettő vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza meg:
But if there be no interpreter, let him keep silence in the church; and let him speak to himself, and to God.
Ha pedig nincsen magyarázó, hallgasson a gyülekezetben; hanem magának szóljon és az Istennek.
Let the prophets speak two or three, and let the other judge.
A próféták pedig ketten vagy hárman beszéljenek; és a többiek ítéljék meg.
If any thing be revealed to another that sitteth by, let the first hold his peace.
De ha egy másik ott ülő vesz kijelentést, az első hallgasson.
For ye may all prophesy one by one, that all may learn, and all may be comforted.
Mert egyenként mindnyájan prófétálhattok, hogy mindenki tanuljon, és mindenki vígasztalást vegyen;
And the spirits of the prophets are subject to the prophets.
És a prófétalelkek engednek a prófétáknak;
For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints.
Mert az Isten nem a visszavonásnak, hanem a békességnek *Istene;* miként a szentek minden gyülekezetében.
Let your women keep silence in the churches: for it is not permitted unto them to speak; but they are commanded to be under obedience, as also saith the law.
A ti asszonyaitok hallgassanak a gyülekezetekben, mert nincsen megengedve nékik, hogy szóljanak; hanem engedelmesek legyenek, a mint a törvény is mondja.
And if they will learn any thing, let them ask their husbands at home: for it is a shame for women to speak in the church.
Hogyha pedig tanulni akarnak valamit, kérdezzék meg otthon az ő férjüket; mert éktelen dolog asszonynak szólni a gyülekezetben.
What? came the word of God out from you? or came it unto you only?
Avagy ti tőletek származott-é az Isten beszéde, avagy csak hozzátok jutott el?
If any man think himself to be a prophet, or spiritual, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord.
Ha valaki azt hiszi, hogy ő próféta, vagy lelki ajándék részese, vegye eszébe, hogy a miket néktek írok, az Úr rendeletei azok.
But if any man be ignorant, let him be ignorant.
A ki pedig tudatlan, legyen tudatlan.
Wherefore, brethren, covet to prophesy, and forbid not to speak with tongues.
Azért atyámfiai törekedjetek prófétálásra, és a nyelveken szólást se tiltsátok.
Let all things be done decently and in order.
Mindenek ékesen és jó renddel legyenek.