II Corinthians 11

Would to God ye could bear with me a little in my folly: and indeed bear with me.
אחלי תשאו מעט אולתי ואף אמנם תשאוני׃
For I am jealous over you with godly jealousy: for I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ.
כי מקנא אני לכם קנאת אלהים כי ארשתי אתכם לאיש אחד להעמיד אתכם בתולה טהורה לפני המשיח׃
But I fear, lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtilty, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ.
אך ירא אנכי פן כאשר השיא הנחש בערמתו את חוה כן תשטינה גם מחשבותיכם מן התמימות אשר עם המשיח׃
For if he that cometh preacheth another Jesus, whom we have not preached, or if ye receive another spirit, which ye have not received, or another gospel, which ye have not accepted, ye might well bear with him.
כי אם יבא הבא והגיד לכם ישוע אחר אשר לא הגדנהו או אם תקחו רוח אחר אשר לא לקחתם אתו או בשורה אחרת אשר לא קבלתם אתה כי עתה היטב תשאהו׃
For I suppose I was not a whit behind the very chiefest apostles.
אולם אחשב אשר אינני נפל במאומה מהשליחים הגדולים כל כך׃
But though I be rude in speech, yet not in knowledge; but we have been throughly made manifest among you in all things.
ואף אם בער אנכי בדבור אינני בער בדעת כי אם בכל נגלינו אליכם בפני כל אדם׃
Have I committed an offence in abasing myself that ye might be exalted, because I have preached to you the gospel of God freely?
או החטא חטאתי בהשפילי את עצמי למען הגביהכם כי בשרתי אתכם בלא מחיר את בשורת האלהים׃
I robbed other churches, taking wages of them, to do you service.
קהלות אחרות שלותי בקחתי מהן שכר למען אשרתכם ובהיותי עמכם ואחסר לא הלאיתי אדם׃
And when I was present with you, and wanted, I was chargeable to no man: for that which was lacking to me the brethren which came from Macedonia supplied: and in all things I have kept myself from being burdensome unto you, and so will I keep myself.
כי את מחסורי מלאו האחים בבאם ממקדוניא ובכל דבר נשמרתי מהיות לכם למשא וגם אשמר׃
As the truth of Christ is in me, no man shall stop me of this boasting in the regions of Achaia.
באמתו של המשיח אשר בי מעיד אני בכם כי תהלתי זאת לא תכלא ממני בגלילות אכיא׃
Wherefore? because I love you not? God knoweth.
על מה זה העל אשר אינני אהב אתכם האלהים יודע׃
But what I do, that I will do, that I may cut off occasion from them which desire occasion; that wherein they glory, they may be found even as we.
אבל את אשר אני עשה אוסיף לעשות לבלתי תת מקום למבקשים עלילה למען במה שיתהללו בו ימצאו דומים לנו׃
For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ.
כי אנשים כאלה שליחי שקר הם פעלי רמיה מתחפשים לשליחי המשיח׃
And no marvel; for Satan himself is transformed into an angel of light.
ואיננו פלא הלא השטן גם הוא מתחפש למלאך האור׃
Therefore it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness; whose end shall be according to their works.
לכן אין זה דבר גדול אם גם משרתיו יתחפשו למשרתי הצדק אשר אחריתם תהיה לפי מעלליהם׃
I say again, Let no man think me a fool; if otherwise, yet as a fool receive me, that I may boast myself a little.
ואשוב ואמר אל נא יחשבני איש לסכל ואם אין אף כסכל קבלוני למען אתהלל מעט גם אני׃
That which I speak, I speak it not after the Lord, but as it were foolishly, in this confidence of boasting.
את אשר אדבר לא לפי דרך האדון אנכי מדבר כי אם כמו בסכלות אעז ואתהלל׃
Seeing that many glory after the flesh, I will glory also.
רבים מתהללים לפי הבשר לכן אתהלל אף אני׃
For ye suffer fools gladly, seeing ye yourselves are wise.
כי נשאים אתם ברצון את הסכלים בהיותכם חכמים׃
For ye suffer, if a man bring you into bondage, if a man devour you, if a man take of you, if a man exalt himself, if a man smite you on the face.
הלא תשאו אם יעביד אתכם איש אם יבלע אם ילכד אתכם אם יתנשא אם יכה אתכם על פניכם׃
I speak as concerning reproach, as though we had been weak. Howbeit whereinsoever any is bold, (I speak foolishly,) I am bold also.
לחרפתנו אנכי אמר זאת כאלו היינו רפים אבל בכל אשר ירהב איש להתהלל בסכלות אמר זאת ארהב גם אנכי׃
Are they Hebrews? so am I. Are they Israelites? so am I. Are they the seed of Abraham? so am I.
עברים הם כן גם אנכי ישראלים הם כן גם אנכי זרע אברהם הם כן גם אנכי׃
Are they ministers of Christ? (I speak as a fool) I am more; in labours more abundant, in stripes above measure, in prisons more frequent, in deaths oft.
משרתי המשיח הם כמתהולל אמר אנכי יותר מהם יותר ביגיעות יותר למאד במכות יותר במוסרות ורב פעמים במצוקות מות׃
Of the Jews five times received I forty stripes save one.
חמש פעמים ספגתי בידי היהודים ארבעים חסר אחת׃
Thrice was I beaten with rods, once was I stoned, thrice I suffered shipwreck, a night and a day I have been in the deep;
שלש פעמים יסרתי בשוטים פעם אחת סקלתי ושלש פעמים נשברה לי הספינה ואהי במצולות ים לילה ויום׃
In journeyings often, in perils of waters, in perils of robbers, in perils by mine own countrymen, in perils by the heathen, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethren;
במסעות רבות בסכנות נהרות בסכנות שדדים בסכנות מצד בני עמי בסכנות מצד הגוים סכנות בעיר סכנות במדבר סכנות בים סכנות בתוך אחי שקר׃
In weariness and painfulness, in watchings often, in hunger and thirst, in fastings often, in cold and nakedness.
בעמל ובתלאה בשקידות הרבה ברעב ובצמא בצומות הרבה בקר ובעירום׃
Beside those things that are without, that which cometh upon me daily, the care of all the churches.
מלבד שאר הדברים הבאים עלי יום יום והדאגה לכל הקהלות׃
Who is weak, and I am not weak? who is offended, and I burn not?
מי יחלש ואני לא אחלש מי יכשל ולא יבער לבי׃
If I must needs glory, I will glory of the things which concern mine infirmities.
אם יש להתהלל אתהלל בחלשתי׃
The God and Father of our Lord Jesus Christ, which is blessed for evermore, knoweth that I lie not.
האלהים אבי ישוע המשיח אדנינו המברך לעולמי עולמים הוא ידע כי לא אשקר׃
In Damascus the governor under Aretas the king kept the city of the Damascenes with a garrison, desirous to apprehend me:
בדמשק שמר הנצב של המלך ארטס את עיר הדמשקיין ויבקש לתפשני׃
And through a window in a basket was I let down by the wall, and escaped his hands.
ובעד החלון הורידו אתי בסל מעל החומה ואמלט מידיו׃